Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Final de la majoria de restriccions d'aforament

15/10/2021

Només es mantenen als espais interiors en l'oci nocturn i en els equipaments esportius

La Generalitat de Catalunya amb la publicació de la resolució SLT/3090/2021, fa efectives les mesures contra la Covid-19 fins al 23 d'octubre a les 00 hores. Despareixen la majoria de restriccions sobre aforaments. Els canvis i la normativa són el següents:

CANVIS RELLEVANTS:

Activitats recreatives musicals:

 • L’horari d’obertura és el general que determina la seva normativa per a cada tipologia.
 • Per accedir-hi es requereix presentar un certificat emès per un servei públic de salut que acrediti que es disposa de certificat de vacunació, certificat de prova diagnòstica o certificat de recuperació. S’exclouen d’aquest requisit els locals que utilitzin únicament espais exteriors.
 • Aforament limitat al 70% en espais interiors.
 • Cal garantir la ventilació segons la normativa.
 • Es permet el ball amb mascareta sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.
 • És obligatori portar la mascareta (només es pot enretirar en el moment precís de menjar o beure)
 • Es permet el consum a peu dret, excepte a la pista de ball, on no es permet el consum.

La formació no reglada dels cursos de llengua es pot fer de manera presencial fins a un màxim d’alumnes que correspongui al 70% de l’aforament de les aules.

RESUM DE LES MESURES

Horaris de tancament

 • L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general.
 • En les activitats culturals, esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, incloses la recollida a l’establiment i i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo l’horari màxim és fins a les 01.00 hores, sempre que no tinguin un horari més restringit per llicència d’activitat.
 • Per als establiments de restauració i per a les activitats culturals d'arts escèniques i musicals de caràcter musical i les activitats populars i tradicionals també de caràcter musical es disposa de 30 minuts addicionals sobre l'horari màxim de tancament per al desallotjament.
 • A les competicions esportives, fins a les 01:00 hores amb públic. Es permeten més enllà de les 00.30 hores si són necessàries pel seu caràcter singular, motivades per l’organització de l’activitat i validades pel Consell Català de l’Esport. En l’horari que excedeix les 01.00 hores, l’activitat s’ha de realitzar sense públic ni servei de restauració.
 • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 • S’exceptuen d’aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial.
 • A les activitats recreatives musicals l’horari d’obertura és el general que determina la seva normativa per a cada tipologia.

Reunions i sortides del domicili

 • Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.
 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.  Es recomana a les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • Es recomana limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • No es permet consumir aliments i begudes a les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars, les activitats d’intervenció socioeducativa i les activitats del lleure educatiu permeses.
 • Es recomana limitar l’accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores (parcs, platges, etc.).

Restauració

 • Obertura del servei presencial fins a les 01.00 hores, segons llicència, i es disposa de 30 minuts addicionals per al desallotjament.  10 persones per taula, tant a l'interior com a l’exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Autorització del consum en barra amb distància interpersonal d’1,5 metres.
 • Interior: 50% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • La distància entre persones de diferents taules o agrupacions de taules és d’1,50 metres a les terrasses i de 2 metres a l’interior.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Obertura de locals de restauració ubicats en centres comercials.

Comerç

 • Establiments comercials i mercats no sedentaris, sense limitació de superfície de venda i amb un 70% de l’aforament autoritzat.
 • Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, amb les condicions següents:

- Els establiments sense limitació de superfície de venda i amb un 70% de l’aforament autoritzat.
- 70% de l’aforament permès a les zones comunes i de pas.
- Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments. Compliment de les mesures de l’annex corresponent.
- En el cas d’espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades d’acord amb l’annex corresponent.
- Obertura de la restauració als centres comercials.
- Es permet l’ús de zones recreatives, infantils i àrees de descans dels centres comercials.

 • Obertura al públic de comerços i serveis: de 06.00 a 22.00 hores segons autorització habitual; la limitació horària no afecta els serveis essencials.
 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

Cultura i espectacles públics

Concerts, teatres, cinemes, auditoris, circs o similars:

 • En espais interiors:

Límit de l’aforament al 70% i 1.000 persones, garantint una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Límit de l'aforament al 70%, fins a un màxim de 3.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes i amb assignació prèvia de seients i registre previ, amb ventilació reforçada i control d’accessos i aglomeracions (vegeu annexos corresponents).  En espais a l’aire lliure: Límit de l'aforament al 70%, fins a un màxim de 4.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ, i amb control d’accessos i aglomeracions (vegeu annex corresponent).

 • Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració, incloent-hi sales de concert, cafès concert, teatres concert i restaurants musicals.
 • Es permeten totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Es permeten les activitats culturals amb assistència de públic als arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals, i es manté la limitació d’aforament del 70%.
 • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que:

- siguin estàtiques.
- es facin en un espai perimetrat o en espais tancats.
- s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.).
- els assistents estiguin asseguts.
Festes majors, revetlles i altres festes populars: 

 • Permeses sempre que s’evitin aglomeracions i es compleixin les limitacions d’aforament de l’activitat i les condicions previstes al pla sectorial corresponent.
 • Horari màxim de tancament a les 01.00 hores.
 • Es permeten 30 minuts addicionals per al desallotjament en les activitats culturals d'arts escèniques i musicals i les activitats populars i tradicionals.

Activitat física i esportiva

Instal·lacions i equipaments esportius:

 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 70% tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses piscines, amb les següents condicions:

- Se suprimeix l’obligació de cita prèvia en equipaments interiors. Cal que hi hagi control d'accés i registre.
- Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
- Ús de vestuaris sempre que sigui necessari per als usuaris i amb caràcter preferent per als usuaris de piscines.
- Ús de mascareta.

 • Es permet el desenvolupament d'activitats grupals amb les condicions següents:

- En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin ventilació reforçada (annex corresponent), s’estableix el límit de l'aforament al 70% i, excepte a les piscines, ús de mascareta.
- En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no disposin de ventilació reforçada, s’aixeca la limitació de grups de 10 persones en activitats grupals i s'estableix una limitació de l'aforament del 50% de l'autoritzat i, excepte a les piscines, l’ús de mascareta.
- En instal·lacions i equipaments en espais a l'aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l'aforament al 70% i sense necessitat de mascareta.

 • Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades ni l’esport escolar (llicència de consell esportiu), en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al pla sectorial corresponent.

- Es permet utilitzar equipaments esportius que no estiguin supervisats.
- Horari fins a les 01.00 hores, segons llicència habitual.
- Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.

Competicions:

 • Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya.
 • En tots els casos, els assistents hauran d'estar asseguts en totes les competicions esportives, s’ha de garantir una distància mínima d’1,5 de distància i l’ús de la mascareta en tot moment.
 • Es permet la presència de públic a les competicions esportives amb les següents condicions:

- A l'aire lliure:

 amb un aforament del 70% de l'autoritzat i un nombre màxim de 4.000 persones.

 amb aforament autoritzat superior a les 10.000 persones, es permet fins al 60% d'aquest aforament si es fan sectors independents de màxim 6.000 persones i es preveuen mesures de circulació i de control d’accés que evitin aglomeracions

 Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors, i el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració

 Ús de la mascareta en tot moment

- En espais tancats:

 Amb un aforament del 70% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.750 persones.

 Es permet un màxim de 3.500 persones, amb grups sectoritzats d’un màxim de 1.750 persones respectant el límit de l'aforament al 70%, sempre que es compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades que s’indiquen a l'annex corresponent i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions de l'annex corresponent. Cal una declaració responsable del titular de la instal·lació o equipament esportiu al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.

 Amb aforament autoritzat de més de 10.000 persones es permet fins al 40% d'aquest aforament si es fan sectors independents de 1.750 persones com a màxim i es preveuen mesures de circulació i de control d’accés que evitin aglomeracions

 Es permet la restauració en espais coincidents amb els sectors, i el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració.

 Horari: fins a les 01.00 hores amb públic. Es permeten més enllà de les 01.00 hores en el cas que sigui necessari pel seu caràcter singular, motivades per l’organització de l’activitat i validades pel Consell Català de l’Esport. En l’horari que excedeix les 01.00 hores l’activitat s’ha de realitzar sense públic ni servei de restauració.

 Es permet l’activitat de restauració si hi ha establiments habilitats, amb compliment de les mesures establertes per a la restauració.

Assemblees d’entitats

 • Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i d’entitats de base associativa de manera presencial.
 • Limitació de l’aforament al 70%.
 • Nombre màxim de 1.000 persones en espais interiors i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada i control d’aglomeracions (d’acord amb els annexos corresponents).

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa

 • Activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents.  Les etapes del primer cicle i segon cicle d'educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2021-2022. En els ensenyaments postobligatoris i en els ensenyaments de règim especial reglats no és necessari reduir la presència dels alumnes als centres.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries, es permeten les activitats teòriques presencials en universitats fins a un màxim del 70% de l’estudiantat de cada universitat simultàniament.
 • La formació no reglada dels cursos de llengua es pot fer de manera presencial fins a un màxim d’alumnes que correspongui al 70% de l’aforament de les aules (canvi)
 • Es permeten les activitats extraescolars i l’esport escolar a les etapes d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
 • Es permet el lleure educatiu a les etapes infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius i també les activitats de lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats.
 • Als equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, i es pot arribar fins al 70% de l’aforament autoritzat si es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i s’acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.
 • Formació viària: capacitació i reciclatge dels professionals que depenen del Servei Català de Trànsit; docència per a llicències i permisos de conduir; cursos de sensibilització i reeducació relacionats amb el permís per punts; formació, reciclatge i perfeccionament de conductors; cursos de CAP i d’ADR, aplicant-hi les mesures de prevenció i protecció de la salut i les mesures organitzatives necessàries per reduir la presencialitat d’alumnes, excepte en la formació presencial obligatòria.

Cerimònies civils i religioses i culte

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, el compliment de les mesures de control d'aglomeracions (d’acord amb els annexos de la resolució).
 • La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures relatives a la distància interpersonal establertes en el corresponent pla sectorial.

Activitats relacionades amb el joc

 • Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:

- limitació de l’aforament al 70% de l’autoritzat.
- nombre màxim de persones: 500 a l’interior i 1.000 a l’aire lliure o interior amb ventilació reforçada i control de flux i accessos (d’acord amb els annexos corresponents)
- es permeten els serveis complementaris de bar i de restauració
- disposició dels clients en grups de màxim 10 persones i amb la distància de 2 metres entre grups
- compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments del joc.
- horari d’obertura al públic fins a les 01.00 hores

Activitats recreatives musicals (oci nocturn)

 • L’horari d’obertura és el general que determina la seva normativa per a cada tipologia. 
 • Per accedir-hi es requereix presentar un certificat emès per un servei públic de salut que acrediti que es disposa de certificat de vacunació, certificat de prova diagnòstica o certificat de recuperació. S’exclouen d’aquest requisit els locals que utilitzin únicament espais exteriors. (canvi)
 • Aforament limitat al 70% en espais interiors.(canvi)
 • Cal garantir la ventilació segons la normativa. (canvi)
 • Es permet el ball amb mascareta sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima. (canvi)
 • És obligatori portar la mascareta (només es pot enretirar en el moment precís de menjar o beure). (canvi)
 • Es permet el consum a peu dret, excepte a la pista de ball, on no es permet el consum. (canvi)
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomeracions.
 • Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració, amb subjecció a les condicions previstes per a l’àmbit de la restauració.

Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables

 • Autoritzats amb aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors o 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
 • Es permeten aperitius a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial.

Parcs d’atraccions i fires d’atraccions

 • Obertura amb un aforament limitat al 50%.
 • Es permet el servei de restauració.

Activitats lúdiques, parcs de jocs (chiquiparks) i similars
Obertura amb un aforament del 50%.
S’autoritzen els serveis complementaris de bar i restauració.

Treball

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Altres suspensions i tancaments

 • Consum de tabac i assimilats: No es permet fumar a les àrees destinades al públic en esdeveniments o activitats multitudinàries (més de 1.000 persones) a l’aire lliure. Es manté la prohibició general de fumar si no es pot mantenir la distància de 2 metres amb altres persones.

 

Arxivat a: Sanitat i Salut Pública
Infografia resum de les mesures fins al 23 d'octubre
Darrera actualització d’aquest contingut: 04/03/2024 a les 13:48h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)