Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de juny del 2021

29/06/2021

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-1190 a 2021-1528 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/16 a JGL/2021/19 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 6 i 27 de maig de 2021.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2021-1690, relatiu a la delegació de presidències, designació dels representants dels grups municipals i periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives.

5. Donar compte del Decret de la Regidora d'Hisenda núm. 2021-1673, relatiu a la rectificació de l'error material relatiu a la tarifació social.

6. Proposta d’aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Acords:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS redactat en base a la proposta efectuada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb el següent contingut:

«CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

1. Introducció

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, estableixi d’altres addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

 Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 2. Objecte

 Aquest codi té dos objectius fonamentals:

 * Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.

 * Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.

 3. Àmbit subjectiu

 El present codi és aplicable als alts càrrecs de l’ajuntament i dels Patronats. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:

 * Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.

 * Els titulars dels òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local.

 * Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organisme autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

 4. Principis ètics i de bon govern

 Principis ètics

 Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:

* Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.

* Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics.

* Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

* Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.

* Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Principis de bon govern

* Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú.

* Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i comprensible.

* Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques.

* Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat.

* Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que les persones usuàries tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.

* Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.

* Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis.

* Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.

* Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

5. Normes de conducta dels alts càrrecs

Compromisos generals

* Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.

* Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.

Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès

Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques.

Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de seguir els principis següents:

* Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.

* Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics.

* No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec.

* No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.

* Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.

* Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.

* Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament.

Compromisos en relació amb la ciutadania

* Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació.

* Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

* Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.

* Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

6. Mecanisme de control intern

La Comissió de Govern i Economia, creada per acord del Ple en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2021 és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi de conducta.

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:

* Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.

* Formular recomanacions i propostes de millora.

* Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.

* Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.

* Promoure la difusió i el coneixement del codi.

* Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència.

El funcionament d’aquest mecanisme de control intern l’establirà la pròpia Comissió de Govern i Economia. Els acords s’adoptaran per majoria simple, mitjançant vot ponderat. El vot de cadascun dels representants dels grups municipals serà ponderat, en proporció a la seva representativitat en el Ple de la Corporació. En cas d’empat en la votació d’una proposta, dita proposta es tornarà a sotmetre a votació i es resoldrà mitjançant vot de qualitat de la presidència.

7. Règim sancionador

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

8. Aprovació, vigència i revisió del codi

L’aprovació d’aquest codi i de les seves modificacions serà competència del Ple de la Corporació.

Aquest codi serà vigent mentre no s’aprovi expressa i definitivament la seva modificació o derogació. »

Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.

Tercer.- L’ACORD d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de trenta dies hàbils més amunt esmentat, no s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, el Codi entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM i C's
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: CUP-SAL-AMUNT

7. Proposta d'aprovació inicial de la denominació i canvi de nom de diferents vies públiques del municipi de les Franqueses del Vallès.

Primer.- Aprovar inicialment el canvi de nom del carrer d’Astúries pel nom de Maria Elena Maseras (1853-1905) metgessa i pedagoga.

Segon.- Aprovar inicialment les noves denominacions dels tres passatges del Sector R per : Mileva Maric (1875 – 1948) matemàtica i física sèrbia, Laura Bassi (1711 – 1778) física italiana, Rosa Parks (1913 – 2005) activista afroamericana, segons el detall que figura als plànols adjunts.

Tercer.- ESMENAR els errors ortogràfics detectats al llistat de carrers i al llistat de camins recollits al Projecte d’Ordenació de la Guia de carrers:

- On diu Carrer de Cellecs ha de dir Carrer de Céllecs

- On diu Carrer de Puiggraciòs ha de dir Carrer de Puiggraciós

Al llistat de camins recollits al Catàleg de Camins municipals de les Franqueses del Vallès:

- on diu Camí de Can Met Blai a Can Carreró ha de dir Camí de Can Carreró al camí de Can Met Blai. Hi ha dos camins de Can Met Blai a Can Carreró, el número 80 i el número 201. Aquest últim hauria de dir Camí de Can Carreró al camí de Can Met Blai

- on diu Camí de Valls Gros a Cal Sastre hauria de dir Camí de Can Valls Gros a Cal Sastre

- On diu Can Coll d’Oca ha de dir Camí de Can Coll d’Oca.

- On diu Camí de Can Cabeça a l’Urbanització de Ca l'Asmandia ha de dir Camí de Can Cabeça a la Urbanització de Ca l'Esmandia

Quart.- INCORPORAR a la Guia de carreres i camins de les Franqueses del Vallès, el Passeig del Primer d’Octubre.

Cinquè.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de vint dies, amb efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació de l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament .

Sisè.- si durant el termini d’exposició pública i d’audiència no es presentessin al·legacions, reclamacions o suggeriments,aquest acord esdevindrà automàticament definitiu i es practicaran les notificacions als interessats i a l’Institut Nacional d'Estadística.

Setè.- Encarregar la confecció de les plaques identificatives de la nova denominació dels carrers.

APROVAT PER UNANIMITAT

8. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l’exercici 2021.

A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (ordenança 24), amb la introducció d’una disposició transitòria que regula una bonificació en el tribut. La redacció de l’apartat esmentat de l’Ordenança fiscal núm. 24, que haurà de regir per a l’exercici 2021, queda com segueix:

 “Disposició Transitòria

 S’estableix, amb efectes d’1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, una bonificació del 75% de la quota de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa pels obligats tributaris, titulars d'establiments d'hostaleria, restauració i similars, que demanin llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.

 Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici, sense necessitat de sol·licitud expressa per part dels interessats.”

 Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

 Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

 Quart.- Publicar l’acord provisional en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

APROVAT PER UNANIMITAT

9. Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) en el terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

 Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en el terme municipal de les Franqueses del Vallès, el text de la qual figura com a document adjunt a la present proposta de resolució.

 Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.

 Tercer.- L’ACORD d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de trenta dies hàbils més amunt esmentat, no s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, l’Ordenança entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM i C's
VOTS EN CONTRA: CUP-SAL-AMUNT
ABSTENCIONS: --

10. Proposta d’incoació de l'expedient sancionador per presumptes infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos, i de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

ACORDS:

Primer.- INICIAR expedient sancionador contra la senyora amb DNI ****7647L, com a presumpte responsable d’una falta lleu i de dues faltes greus per tal com la seva conducta pot constituir infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos.

Segon-. INICIAR expedient sancionador contra la senyora amb DNI ****7647L, com a presumpte responsable d’una falta molt greu per tal com la seva conducta pot constituir infraccions de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.

 Tercer.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor XAVIER LÓPEZ CLEVILLÉ, que podrà ser objecte d’abstenció o recusació en els termes previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 Quart-. REQUERIR a la senyora amb DNI ****7647L, que per la tinença o conducció d’animals potencialment perillosos en espais públics, ha de formalitzar davant d’aquest Ajuntament la tramitació de la llicència administrativa municipal amb el compliment dels requisits establerts en la legislació corresponent.

 Cinquè.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència administrativa.

 Sisè. - Notificar aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos.

 Setè. - De conformitat amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o del pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP i CUP-SAL-AMUNT
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: IEC-AM i C's

 11. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses en favor d'un major protagonisme de la petita i mitjana empresa en el repartiment dels fons europeus.

ACORDS:

PRIMER.- Instem el Govern central a donar el màxim protagonisme en el repartiment dels Fons Europeus a la petita i mitjana empresa, baula fonamental de l’economia catalana, incrementant el % d’ajuts del qual en seran receptores.

 SEGON.- Instem el Govern central a promoure les reformes necessàries per excloure de la recepció d’ajuts europeus finançats amb els Fons Next Generation EU a aquelles grans empreses que, en el pagament de les factures a PIMES i autònoms, superin els 60 dies que marca la llei.

 TERCER.- El ple de l’Ajuntament de Les Franqueses demana el traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió directa dels Fons europeus.

 QUART.- Que es faci trasllat a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígons Industrials de Les Franqueses del Vallès i a l’Associació de botiguers, comerciants i professionals de Les Franqueses del Vallès.

VOTS A FAVOR: JxLF, IEC-AM i C's
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: PSC-CP i CUP-SAL-AMUNT

12. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i Ciutadans les Franqueses del Vallès, sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

ACORDS:

Primer.- Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears.

Segon.- Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment.

Tercer.- Fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”

Quart.- Insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides

Cinquè.- Donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM i C's
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: CUP-SAL-AMUNT

13. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal d'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).

ACORDS:

PRIMER.- REALITZAR en el termini de 6 mesos els tràmits necessaris per tal que el Ple aprovi l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

SEGON.- SOL·LICITAR a l’AMEP que aprovi l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès com a membre de ple dret de l’associació

TERCER.- NOTIFICAR els presents acords a l’AMEP i als serveis municipals que n’hagin de tenir coneixement.

VOTS A FAVOR: IEC-AM i CUP-SAL-AMUNT
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: JxLF, PSC-CP i C's

14. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses per la creació d'una Taula d'Avaluació Local dels projectes municipals finançats pels Fons Europeus i pel Programa REACT-EU.

ACORDS

Primer.- Crear una Taula d’Avaluació Local dels projectes municipals finançats amb els Fons Europeus i el programa REACT-EU que seran gestionats per l’Ajuntament, perquè els analitzi amb anterioritat i faci el seguiment en la implantació i avaluació de l’impacte posterior, per assegurar la coherència de les actuacions i la rendibilitat social i econòmica dels projectes estratègics executats en el municipi.

 Segon.- Mostar el compromís amb l’avaluació basada en criteris objectius, mesurables i transparents en l’elecció i execució dels projectes estratègics finançats amb els Fons Europeus i el programa REACT-EU que es desenvolupin en el municipi, amb l’objectiu de seleccionar aquells projectes amb un major potencial socioeconòmic.

 Tercer.- Incorporar com a membres de la Taula d’Avaluació Local a aquells membres del govern municipal amb responsabilitats en la gestió dels Fons Europeus, així com als representants dels diferents grups municipals de l’oposició, acompanyats per professionals destacats de la societat civil i empresarial del municipi, associacions d’empresaris locals, associacions de comerciants, etc. amb l’objectiu de cercar el màxim consens en l’elecció, disseny i idoneïtat dels projectes.

 Quart.- Traslladar aquests acords a totes les entitats, agents socials i econòmics del municipi, a la Generalitat de Catalunya i als seus Grups Parlamentaris, al Govern d’Espanya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, IEC-AM i C's
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: JxLF i CUP-SAL-AMUNT

 15. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista de proposta per crear una xarxa urbana de carrils bici.

ACORDS:

 Primer.- Iniciar de forma urgent, la creació d’un carril bici que uneixi la carretera de Ribes (des de l’avinguda de Santa Eulàlia) i l’Escola Municipal de Ciclisme del Pla de Llerona. Adjuntem proposta d’itinerari (plànols 2 i 3) per sotmetre-la al criteri dels tècnics.

 Segon.- Iniciar de forma urgent la creació d’un carril bici que uneixi la plaça de l’Ajuntament amb la plaça de Can Mònic, com a eix central per al desplaçament dels usuaris de bicicleta i VMP en els seus trajectes quotidians, segregat de les vies de circulació de cotxes. Adjuntem proposta d’itinerari (plànol 1) per sotmetre- la al criteri dels tècnics.

 Tercer.- Donar prioritat a les actuacions que facilitin la mobilitat quotidiana amb bicicleta i VMP en el pla d’actuació triennal que es va comprometre a elaborar l’Ajuntament en adherir-se a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.

 Quart.- Incloure en aquest pla, com a actuació prioritària i urgent, la creació d’un circuit urbà per a bicicletes i VMP que connecti els diversos equipaments municipals i enllaci amb la xarxa de carrils bici de Granollers. Adjuntem 4 plànols amb proposta d’itineraris per sotmetre-la al criteri dels tècnics.

 Cinquè.- Obrir a la participació ciutadana l’elaboració d’aquest pla triennal i, amb aquest fi, crear, en el termini màxim de 2 mesos, una comissió amb representants dels diversos grups municipals, clubs ciclistes i persones i entitats interessades.

Sisè.- Ampliar les zones 20 i zones 30 a Corró d’Avall i Bellavista als carrers principals i secundaris on existeixin equipaments públics i serveis, per obtenir itineraris de mobilitat segura per a vianants, bicicletes i VMP. I estendre la pacificació del trànsit a altres zones del municipi.

Setè.- Difondre campanyes informatives i d’educació i conscienciació sobre mobilitat sostenible a peu de carrer a càrrec d’agents cívics o de proximitat.

VOTS A FAVOR: IEC-AM i CUP-SAL-AMUNT
VOTS EN CONTRA: JxLF
ABSTENCIONS: PSC-CP i C's


C) Precs i preguntes

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari del mes de juny de 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 29/07/2021 a les 22:48h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)