Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | AMB ESTILS | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Cauen les restriccions als parcs infantils i s'autoritzen les assemblees de les entitats esportives

04/05/2021

Pròrroga i modificació de les restriccions per la Covid-19 fins al 8 de maig

La Generalitat de Catalunya ha prorrogat i modificat les mesures restrictives per la Covid-19 amb la publicació de la Resolució SLT/1278/2021 de 30 d'abril amb vigència fins el 9 de maig a les 0 h. Les principals novetats afecten als parcs infantils, que queden sense restriccions, i a les entitats esportives, que ja poden celebrar assemblees.

RESUM DE LES MESURES

Mobilitat

 • Lliure mobilitat interna a Catalunya. (canvi)
 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya, amb l’única excepció de la mobilitat essencial:

- Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil. Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada. Assistència i cura persones grans, menors, persones dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables. Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents. - Desplaçaments a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin fer telemàticament i a estacions de proveïment en territoris limítrofs. Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament. Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament. Realització d'exàmens o proves oficials inajornables. Exercici del dret de manifestació i de participació política. Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades. Causa de força major o situació de necessitat. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Confinament nocturn

 • Es manté l’horari de confinament nocturn de les 22.00 a les 06.00 hores, amb les excepcions següents especificades en l'apartat de mobilitat.

Reunions i sortides del domicili

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.
 • Les reunions i trobades familiars i de caràcter social limitades a un màxim de 6 persones, llevat que es tracti de convivents. (canvi)
 • Recomanació de limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en els àpats a l’aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d’intervenció socioeducativa i en les activitats del lleure educatiu permeses.

Restauració

 • Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 17:00 hores ininterrompudament.
 • Fora d’aquest horari l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit).
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Obertura de locals de restauració ubicats en centres comercials. (canvi)
 • Els establiments d’hoteleria poden donar servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.

Comerç

 • Establiments comercials, sense limitació de superfície de venda i amb un 30% de l’aforament autoritzat. (canvi)
 • Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, amb les condicions següents:

− Els establiments sense limitació de superfície de venda i amb un 30% de l’aforament autoritzat. (canvi)
− 30% de l’aforament permès a les zones comunes i de pas
− Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments. Compliment de les mesures de l’annex 2.
− En el cas d’espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades d’acord amb l’annex 1.
− Obertura de la restauració als centres comercials. (canvi)

 • Es manté la limitació horària de fins a les 21 hores com a màxim.
 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

Cultura i espectacles públics

 • Teatres, cinemes, auditoris, circs o similars: 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Es permeten activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Es permeten les activitats culturals amb assistència de públic als arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals; es manté la limitació d’aforament del 50%.
 • S’aixeca la suspensió d’altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies de lliurament de premis i festivals, entre d’altres.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
 • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que:

− siguin estàtiques.
− es facin en un espai perimetrat o en espais tancats.
− s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.).
− els assistents estiguin asseguts.
Activitat física i esportiva
Instal·lacions i equipaments esportius:

 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 50% tant a l’aire lliure com en espais tancats. (canvi)
 • A les piscines, ocupació permesa al 50% de l’aforament autoritzat.

Condicions:
− Control d’accés.
− Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
− Ús de vestuaris sempre que sigui necessari pels usuaris i amb caràcter preferent per usuaris de piscines.
− En els equipaments en espais tancats que acreditin condicions de ventilació reforçades d’acord amb l’annex 1, es permeten activitats grupals de més de 6 persones amb el límit de l’aforament al 50% i l’ús de mascareta. Si no es garanteix la ventilació reforçada, s’ha de mantenir el límit de grups de 6 persones inclòs monitor. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades ni l’esport escolar (llicència de consell esportiu), en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al pla sectorial corresponent. (canvi)
− En les instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure, es permet un aforament del 50% i activitats grupals sense limitació a 6 persones i sense necessitat de mascareta.

 • A les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.
 • Queda prohibit utilitzar equipaments esportius que no estiguin supervisats i que hauran de quedar tancats físicament, inclosos pistes i camps d’esports públics a l’aire lliure.
 • Competicions:
 • Es permeten totes les competicions federades.
 • Es permet la presència de públic a les competicions esportives, excepte les competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet de caràcter professional, amb les següents condicions: A l'aire lliure, amb un aforament del 50% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. En espais tancats, amb un aforament del 50% de l'autoritzat i un nombre màxim de 500 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. (canvi) En instal·lacions i equipaments en espais tancats es permet un màxim de 1.000 persones, respectant el límit de l'aforament al 50% (canvi), sempre que es compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades que s’indiquen a l'annex 1 i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions de l'annex 2. Cal una declaració responsable del titular de la instal·lació o equipament esportiu al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament en la qual s'informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, en complimentde les condicions establertes als annexos 1 i 2. A la declaració, hi haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1.
 • Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Es permeten les assemblees de les entitats esportives.

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa (canvi)

 • Activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents.  En els estudis de batxillerat i cicles formatius represa de tota l’activitat presencial (canvi)
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries es permeten les activitats teòriques presencials a universitats fins a un màxim del 30% de l’estudiantat de cada universitat simultàniament.
 • Es permeten les activitats extraescolars i l’esport escolar a les etapes de d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, amb limitació de grups de 6 alumnes com a màxim, excepte els casos que tots els alumnes siguin del mateix grup de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.
 • Es permet el lleure educatiu a les etapes infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, i també les activitats de lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, amb limitació de grups de 6 persones com a màxim.
 • Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d'acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.
 • En els equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat. Es permeten les activitats cíviques i comunitàries presencials en els equipaments cívics si es realitzen a l’aire lliure en grups no majors de 6 persones i tenen caire
 • físic i/o d’entrenament de la memòria adreçades a persones majors de 60 anys. També resten exclosos de la suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
 • Altres activitats relacionades amb la formació viària: la capacitació i el reciclatge dels professionals que depenen del Servei Català de Trànsit; la docència per obtenir llicències i permisos de conduir; els cursos de sensibilització i reeducació viàries relacionats amb el permís per punts; la formació, el reciclatge i el perfeccionament de conductors; els cursos per al transport de persones i mercaderies (CAP) i els cursos ADR, aplicant-hi les mesures de prevenció i protecció de la salut i les mesures organitzatives necessàries per reduir la presència d'alumnes als centres, tret dels casos en què la formació presencial sigui obligatòria. (canvi)

Cerimònies civils i religioses i culte

 • 50% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i es desenvolupin de forma estàtica. (canvi)
 • En la resta de cerimònies i actes que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 50% d’aforament i un màxim de 500 persones. (canvi)

Activitats relacionades amb el joc

 • Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:

− limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat
− un màxim de 100 persones
− sense serveis complementaris de bar i de restauració
− ventilació d’acord amb la normativa en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis
− disposició dels clients en grups de màxim 6 persones i 2 metres entre grups
− control de flux en els accessos i les zones de mobilitat que evitin aglomeracions
− compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments del joc.

 • Es permet un màxim de 250 persones si no se supera el límit de l'aforament del 30% i si es compleixen les condicions reforçades de ventilació i qualitat de l'aire que s’indiquen a l'annex 1 i les mesures de control d'aglomeracions de l'annex 2. Cal una declaració responsable del titular de l’activitat al departament competent en matèria de joc i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions que estableixen els annexos 1 i 2, i on consti l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada 

Treball

 • Obligació de les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l’obligació dins els límits de competències de la Generalitat).
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor.

Altres suspensions i tancaments

 • Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper
 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors. No obstant, es podran celebrar presencialment congressos, convencions i activitats firals que es duguin a terme en un recinte firal, amb l'autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i l’informe favorable de l'ajuntament, i es disposi d'un pla de contingència i prevenció de la COVID-19 d’acord amb les mesures establertes en el pla sectorial. (canvi)
 • Parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, tret d'aquelles que corresponen a una sola atracció d'ús infantil en l'espai d'ubicació autoritzat (només l’aparell o estructura individual).
 • Represa d’activitats de parcs de jocs (chiquiparks) amb un aforament del 30% i sense restauració. (canvi)
 • Oci nocturn
 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil sense restriccions

 

Arxivat a: Ajuntament
Restriccions fins al 8 de maig

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 13/05/2021 a les 11:27h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)