Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Pròrroga de les restriccions per la Covid-19

19/04/2021

Es mantenen totes les restriccions inclòs el confinament comarcal

La Generalitat de Catalunya ha modificat els termes de les restriccions contra la Covid-19 amb la resolució SLT/1088/2021 de 16 d'abril. Aquesta resolució prorroga el confinament comarcal i les restriccions vigents fins al 25 d'abril. Quines són?

Mobilitat
- Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per als desplaçaments següents, adequadament justificats:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 • Assistència i cura persones grans, menors, persones dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables.
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
 • Desplaçaments a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin fer telemàticament i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
 • Causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

- Confinament comarcal durant la setmana: queda restringida l’entrada i sortida de persones de cada comarca, excepte per a la mobilitat essencial indicada abans i pels motius següents:

- Desplaçaments fora de la comarca i dins de Catalunya per a activitats docents, activitats d'intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d’activitats de l’àmbit del lleure educatiu permeses a totes les etapes, sempre que no impliquin pernoctació. Només s'autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars.

- Desplaçaments de les persones que integren una bombolla de convivència, sempre que es mantingui la integritat de la bombolla i es compleixin les limitacions de trobades i reunions socials i familiars vigents en cada moment.
No hi ha cap restricció respecte a la circulació en trànsit (de pas) i al transport de mercaderies.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Confinament nocturn
- Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 06.00 hores, excepte per als desplaçaments següents, adequadament justificats:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçaments per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris establerts.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, amb el certificat professional corresponent).
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

- Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis i comerç minorista: 21.00 hores.
 • Restauració: servei de recollida a l’establiment fins a les 22.00 hores i servei de lliurament a domicili fins a les 23.00 hores.
 • Activitats culturals permeses: 22.00 hores.
 • Els comerços d'aliments i altres productes essencials no estan afectats per les restriccions horàries i l’horari d'obertura és l’habitual d'acord amb la normativa que limita els horaris de les botigues.
 • Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, els establiments de menys de 300 m2 de superfície de venda i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.
 • La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social
- Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
- Es recomanen els desplaçaments basats en les bombolles de convivència.
- La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre, i també cuidadores.
- Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.
- No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, inclosos els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
- La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la bombolla de convivència amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.
- No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:

 • Les activitats laborals
 • Les activitats docents de caràcter reglat (incloses les universitàries)
 • Les activitats de culte, els actes religiosos i les cerimònies civils, inclosos els casaments, els serveis religiosos i les cerimònies fúnebres
 • Els mitjans de transport públic
 • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
 • Les activitats extraescolars permeses
 • Les activitats culturals permeses
 • Les activitats esportives federades, en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses

- A partir del 26 març de 2021, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social en espais públics tancats es limitaran a un màxim de quatre persones, excepte que siguin tots convivents, i en espais privats no es permetran reunions si no són tots convivents (en aplicació de la declaració d'actuacions coordinades en salut pública davant la COVID-19 acordades al Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 10 de març de 2021 amb motiu de la festivitat de Sant Josep i de la Setmana Santa de 2021).
- Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte en els àpats a l’aire lliure a les sortides escolars, a les activitats d’intervenció socioeducativa i a les activitats del lleure educatiu permeses..

Activitat comercial
- Comerç minorista

 • Es permet l’obertura d’establiments que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 m2 i amb el límit del 30% de l’aforament.
 • Es permet l’obertura d’establiments de més de 800 m2 si limiten la superfície de venda a 800 m2 i l’aforament al 30% del que correspondria segons l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat aplicat a aquesta superfície.
 • Aquestes mesures no s’apliquen en els establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.

- Centres comercials, galeries o recintes comercials

 • Es permet l’obertura d’establiments de més de 800 m2 han de limitar la superfície de venda a 800 m2 i l’aforament al 30% del que correspondria a 800 m2 i la resta d’establiments al 30% de l’aforament autoritzat.
 • Aquestes mesures no s’apliquen en els establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.
 • 30 % de l’aforament permès a les zones comunes i de pas
 • Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments (tal com s’estableix a l’annex 2 de la Resolució vigent).
 • Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • En el cas d’espais interiors, acreditació de condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades (d’acord amb l’annex 1 de la Resolució vigent).
 • Es mantenen tancats els locals i establiments de restauració.
 • Es permet l’obertura del equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.

- Mercats no sedentaris i fires comercials

 • Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
 • Se suspenen les fires comercials

- Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

- Es permeten els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

- Horaris de tancament del comerç: màxim a les 21.00 hores, excepte el menjar per emportar fins a les 22.00 hores i el menjar a domicili fins a les 23.00 hores.

- L’hora de tancament del comerç d'alimentació i altres productes essencials és fins a les 22.00 hores com a màxim.

Activitats d'hoteleria i restauració
- Es permet l’obertura de bars, restaurants i hotels amb les limitacions següents:

 • Horari de servei i consum en els establiments: de 07.30 a 17.00 hores ininterrompudament. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.
 • Fora d’aquest horari, només es pot dur a terme l’activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
 • El consum s’ha de fer sempre a la taula.
 • Grups de 4 persones per taula com a màxim, excepte si són de la mateixa bombolla de convivència.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.

- A l’Interior:

 • 30% de l’aforament i garantia ventilació natural o amb altres sistemes

- A les terrasses:

 • Sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors.
 • Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.

- Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.

- Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives
- Cinemes, teatres, auditoris, sales de concents, circs i similars

 • Es permet l’obertura amb un 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la resolució vigent), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la resolució vigent) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats (les que no tenen ventilació reforçada) es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
 • Es permeten les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permeten altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies de lliurament de premis i festivals, entre d’altres.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.

- Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals

 • Romanen obertes amb el límit del 50% d’aforament.
 • Es poden organitzar en aquests espais activitats culturals amb assistència de públic amb el límit d’aforament del 50%.

- Cultura popular i tradicional

 • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que:

- siguin estàtiques
- es facin en un espai perimetrat o en espais tancats
- s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.)
- els assistents estiguin asseguts.

- Resten suspeses les festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Activitats lúdiques i recreatives

 • Es mantenen tancats al públic els parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables, tret d'aquelles que corresponen a una sola atracció d'ús infantil en l'espai d'ubicació autoritzat (només l’aparell o estructura individual) i també el tancament dels establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Es mantenen tancats al públic els establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats.
 • Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils: poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
 • Es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents:

- limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat
- un màxim de 100 persones
- sense serveis complementaris de bar i de restauració
- ventilació d’acord amb la normativa en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis
- disposició dels clients en grups de màxim 6 persones i 2 metres entre grups
- control de flux en els accessos i les zones de mobilitat que evitin aglomeracions
- compliment de les mesures del pla sectorial dels establiments del joc.
- Es permet un màxim de 250 persones si no se supera el límit de l'aforament del 30% i si es compleixen les condicions reforçades de ventilació i qualitat de l'aire que s’indiquen a l'annex 1 i les mesures de control d'aglomeracions de l'annex 2. Cal una declaració responsable del titular de l’activitat al departament competent en matèria de joc i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s’informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions que estableixen els annexos 1 i 2, i on consti l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i a un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la resolució vigent), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la resolució vigent) i amb els assistents asseguts.
 • En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el límit del 30% d’aforament i 500 persones com a màxim.
 • Les processons no es consideren autoritzades d’acord amb la normativa i el pla sectorial d’actes religiosos

Activitat física i esportiva

 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipaments en espais tancats.
 • A les piscines, s’incrementa l’ocupació permesa al 50% de l’aforament autoritzat.
 • Condicions:
 • Control d’accés.
 • Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Ús de vestidors per als usuaris sempre que sigui necessari i amb caràcter preferent per als usuaris de piscines.
 • En els equipaments en espais tancats que acreditin condicions de ventilació reforçades (d’acord amb l’annex 1 de la Resolució SLT/612/2021), es permeten activitats grupals de més de sis persones amb el límit de l’aforament al 30% i l’ús de mascareta. Si no es garanteix la ventilació reforçada, s’ha de mantenir el límit de grups de sis persones inclòs monitor. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades ni l’esport escolar (llicència de consell esportiu), en què es pot entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al pla sectorial corresponent.
 • En les instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure, es permet un aforament del 50% i activitats grupals sense la limitació a sis persones i sense necessitat de mascareta.
 • En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.
 • Ús obligatori de mascareta en les activitats en grup en espais tancats.
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
 • Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, ni les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competicions professionals, estatals i internacionals.
 • Es permeten totes les competicions federades, sempre sense públic.
 • Es permet la presència de públic a les competicions esportives, excepte les competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet de caràcter professional, amb les següents condicions:
 • A l'aire lliure, amb un aforament del 50% de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones.
 • En espais tancats, amb un aforament del 30% de l'autoritzat i un nombre màxim de 500 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • En instal·lacions i equipaments en espais tancats es permet un màxim de 1.000 persones, respectant el límit de l'aforament al 30%, sempre que es compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades que s’indiquen a l'annex 1 i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions de l'annex 2. Cal una declaració responsable del titular de la instal·lació o equipament esportiu al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament en la qual s'informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 2. A la declaració, hi haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1.

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa

 • Es mantenen les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 • En els estudis de batxillerat i cicles formatius s’ha de reduir l’assistència presencial i fer de forma telemàtica totes les activitats que es pugui.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials, es podrà considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% de l'alumnat de cada universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i extremant les mesures de protecció.
 • Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d'acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
 • Es permeten les activitats extraescolars i l'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada. Es poden dur a terme amb un màxim de sis alumnes per aula a les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.
 • Es permet el lleure educatiu a les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, , així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, amb limitació de grups de 6 alumnes com a màxim, tant en espais interiors com a l’aire lliure.
 • Als equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat. Es permeten les activitats cíviques i comunitàries presencials als equipaments cívics si es fan a l’aire lliure en grups no més grans de sis persones i tenen caire físic i/o d’entrenament de la memòria adreçades a persones majors de 60 anys. Resten exclosos de la suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Activitats laborals i professionals

 • S’obliga les empreses a limitar la mobilitat laboral.
 • Han d’implementar el treball a distància o teletreball llevat de quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
 • Si no és possible el teletreball, cal establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar, per evitar hores punta.
 • Cal evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
 • Resten suspesos els congressos, les convencions i les fires i tota aquella activitat assimilable.

Ús del transport públic i privat
- Transport públic:

 • El transport públic ha de mantenir l’oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es pot reduir en horari nocturn. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00 i les 09.00 hores dels dies laborables.
 • L’ús de mascareta és obligatori.
 • Pel que fa als autocars, tant de línia regular com si el servei és discrecional, hi poden viatjar persones de diferents bombolles, i és obligatori l’ús de mascareta.
 • L’ocupació de taxis i VTC fins a 9 places de capacitat resta limitada a un màxim de 6 persones, inclòs el conductor, i sense poder ocupar la plaça del costat del conductor. Per tant, en vehicles de 5 places inclòs el conductor, l’ocupació màxima és de 4 persones inclòs el conductor, i per a vehicles de 7 places fins a 9, màxim 6 persones inclòs el conductor.

- Transport privat:

 • Dins de la comarca, màxim 6 persones, segons el nombre de places autoritzades del vehicle, i amb mascareta (excepte els membres d’una mateixa bombolla de convivència).
 • Fora de la comarca, només s'hi pot anar amb la bombolla de convivència.
 • Excepcionalment, es pot compartir cotxe fora de la comarca amb persones que no són de la bombolla de convivència en els casos de les excepcions justificades a la mobilitat i caldrà acreditar-ho adequadament.

Activitats de lleure nocturn

 • Resta suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Resten suspeses també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments especificats a l'apartat anterior.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.
 • No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació també és aplicable en l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.
Arxivat a: Ajuntament
Restriccions fins al 25 d'abril

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 13/05/2021 a les 11:27h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)