Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de març

25/03/2021

La sessió s'ha celebrat telemàticament el dijous, 25 de març, a les 20 h

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-246 a 2021-479 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/4 a JGL/2021/7 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 4 i 25 de febrer de 2021.

4. Donar compte del Decret número 2021-239 de 29 de gener, en què es resol donar-se per assabentat de la transmissió d’una branca d’activitat integrada pels actius i passius de l’activitat del cicle integral de l’aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya a favor d’AGBAR amb efectes d’1 de de gener de 2021 i, conseqüentment, AGBAR se subroga en tots els drets i obligacions del contracte subscrit el 25 de març de 1997 i de posteriors modificacions, entre aquest Ajuntament i la mercantil SOREA.

5. Donar compte del recurs d'alçada interposat contra la resolució dictada per la cap del servei territorial de Transports de Barcelona el 18 de febrer de 2021, relativa a la modificació de les condicions de prestació del servei de transport de Transgran.

6. Donar compte de la renúncia del senyor Juan Antonio Corchado Ponce al càrrec de regidor en representació del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).

7. Donar compte del decret de l'alcalde número 2021-562 de data 8 de març, en què es resol designar el senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant titular del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) a la Junta de Portaveus, i la senyora Marta Reche Lavado com a representant suplent del grup municipal a la Junta de Portaveus

8. Proposta de ratificació del nomenament de nous vocals com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.

ACORDS:

Primer.- Ratificar el nomenament de la senyora Cristina Jiménez Aguayo com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en representació de l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt, en substitució de la senyora Susana Bru Alajarin.

Segon.- Ratificar el nomenament de Mossèn Sergi González Ferreiro com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en representació de la Parròquia de Sant Mamet, en substitució del senyor Jaume Travé Colomé.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt, a la Parròquia de Sant Mamet i al Consell de Poble de Corró d’Amunt.

VOTS A FAVOR: JxLf, PSC-CP, IEC-AM, CS

VOTS EN CONTRA:-

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

9. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del senyor Martí Rosàs Pujol com a Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès, el qual reuneix les condicions de capacitat i de compatibilitat que preveuen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient.

VOTS A FAVOR: JxLF

VOTS EN CONTRA: PSC-CP, IEC-AM, CS, SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: -

10. Proposta d’aprovació inicial de l’estudi de viabilitat economicofinancera per a la construcció i explotació del servei d’una residència per a gent gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’estudi de viabilitat econòmic financer, que substitueix l’estudi de viabilitat de conformitat amb l’article 247.6 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, corresponent a la construcció i explotació del servei d’una residència per a gent gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès, en una parcel·la de titularitat municipal, ubicada en el carrer del Terme, núm. 15 d’aquest terme municipal.

Segon.- SOTMETRE a informació pública l’estudi de viabilitat econòmic financer confeccionat per OFICINA TÈCNICA CUTRINA, SL, durant un període d’un mes, a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el perfil del contractant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en el Portal de Transparència i en el taulell d’anuncis, indicant que durant aquest període, els interessats podran formular al·legacions i presentar suggeriments o reclamacions.

Tercer.- DETERMINAR que si durant el termini conferit, no es presentessin al·legacions, suggeriments i/o reclamacions, l’estudi de viabilitat econòmic financera esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica.

Quart.- FACULTAR la regidora de règim intern per realitzar tots aquells tràmits que siguin necessaris fins a l’aprovació de l’estudi.

Cinquè.- Notificar aquests acords a l’àrea d’Urbanisme i a l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes oportuns.

VOTS A FAVOR: JxLF, CS

VOTS EN CONTRA:PSC-CP, IEC-AM,SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: -

Aprovat amb el vot de qualitat de l'Alcalde.

11. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, en defensa de la preservació de l'ordre públic democràtic i en suport al cos de Mossos d'Esquadra.

ACORDS

Primer.- Condemnar i rebutjar sense matisos els fets violents produïts en indrets de Catalunya durant els darrers dies.

Segon.- Defensar la manifestació pacífica com a via essencial per la defensa dels drets, de les reivindicacions i de les opinions, així com de la llibertat d’expressió, rebutjant les conductes violentes d’una minoria.

Tercer.- Expressar el nostre reconeixement als serveis públics i municipals d’emergències, de neteja i manteniment, per la seva feina incansable per retornar la normalitat als carrers de la ciutat; i manifestar el suport democràtic d’aquest Ajuntament als membres de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i el conjunt dels cossos policials de seguretat, pels seus esforços per mantenir la convivència i preservar la pau social. 

Quart.- Demanar al futur govern de Catalunya, als grups polítics amb representació parlamentària i als grups municipals amb representació en aquest consistori, que defensin la tasca i el compromís de servei públic del cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals, i la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat.

Cinquè.- Exigir urgentment la compareixença al Parlament del vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, perquè davant la Diputació Permanent, doni explicacions de la tardança i confusió dins del seu propi Govern per defensar l’actuació del cos de Mossos d’Esquadra i la inoperància de la Conselleria d’Interior en coordinar una acció conjunta per preservar l’ordre públic als municipis que han patit disturbis i estralls vandàlics intolerables ocasionats per una minoria violenta, i com pensa restablir la confiança entre la Conselleria i la Direcció General de la Policia, cabdal per preservar l’ordre públic ens aquests dies de greu violència a la via pública.

Sisè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol), a l’USPAC, al Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), al Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), i al Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d’Esquadra (SPL-CME).

VOTS A FAVOR: PSC-CP, CS

VOTS EN CONTRA:IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: JxLF

12. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, amb motiu del dia 8 de març Dia internacional dels Drets de les Dones

ACORDS

Primer.- Continuar amb el compromís per treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i treballant en el marc de les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat.

Segon.- Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19 a qui més ha patit les conseqüències, les dones: tenir present l'impacte de gènere a l'hora de definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

Tercer.- Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones.

Quart.- Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents (SIADs, SIEs...). Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la violència masclista.

Cinquè.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, pornografia, publicitat sexista...) en el marc de les competències d’aquest Ajuntament.

Sisè.- Impulsar campanyes d’acció positiva per afavorir la inserció laboral de les dones franquesines víctimes de violència masclista i reforçar els serveis socials de suport a menors víctimes de violència masclista i abús sexual del nostre municipi.

Setè.- Promoure la formació afectiva sexual als centres educatius de les Franqueses per prevenir les violències masclistes establint a tal efecte una línia d’actuació conjunta amb tota la comunitat educativa i les entitats del municipi.

Vuitè.- Determinar accions de conscienciació i sensibilització vers la igualtat entre les dones i el homes, i a tal efecte col·locar a les entrades del municipi i als equipaments municipals plaques que identifiquin clarament que Les Franqueses del Vallès és un municipi feminista.

Novè.- Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, a totes les àrees d’aquest Ajuntament i a totes les entitats i associacions del nostre municipi.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, IEC-AM, CS

VOTS EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: JxLF, SAL-CUP-AMUNT

13. Moció que presenten els grups municipals dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Junts per les Franqueses i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt

ACORDS:

Primer.- El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt.

Segon.- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.

Tercer.- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch Lliçà.

Quart.- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució que permeti salvar els llocs de treball.

Sisè.- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores, tant del nostre municipi, com de la comarca, en aquesta difícil situació a la qual s'enfronten, i estem sempre a la seva disposició.

Setè.- Demanar al govern la derogació de la reforma laboral del 2010 -2012 i els articles 42, 43 i 51 del estatut dels treballadors/es.

Vuitè.- Donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als Ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Novè.- Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch Espanya, al Comitè Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu.

 APROVAT PER UNANIMITAT

14. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels Fons de recuperació procedents de la Unió Europea

ACORDS:

Primer.- L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès insta al govern d'Espanya a dur a terme la moció aprovada al Senat per a què les administracions locals puguin disposar directament d'un mínim del 10% dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea.

Segon.- L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès insta al govern d'Espanya a establir i a fer públics els mecanismes i criteris necessaris i requerits pels ministeris per al repartiment dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea.

Tercer.-.L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès insta al govern d'Espanya a crear una Agència Independent de Reconstrucció i Reformes que assegurei la màxima objectivitat i transparència en el repartiment dels Fons de Reucperació procedents de la Unió Europea i que compti amb la participació activa i vinculant de les administracions locals.

Quart.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), al Senat d'Espanya, al Congreso de los Diputados i als seus grups parlamentaris, així com al govern d'Espanya i al president del govern.

VOTS A FAVOR: JxLF, CS

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: PSC-CP, IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT

15. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, per al reforç dels recursos que ofereixen les entitats bancàries

ACORDS: 

Primer.- Demanem que les entitats financeres reforcin els recursos per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari d’oficina per cobrir les necessitats dels usuaris. En especial a la gent gran que no pot accedir a les gestions online i es veu abocada a situacions penoses a l’hora d’accedir a les oficines bancàries. Demanar que les entitats bancàries implementin la recuperació de sucursals en el municipi que per culpa de la deslocalització hem perdut els darrers anys.

Segon.- Demanem un servei de qualitat especialitzat en atenció als usuaris per tal de donar resposta a les diferents necessitats de cada usuari/a.

Tercer.- Instem a les entitats bancàries a donar la informació adequada sobre els serveis i productes.

Quart.- Demanem a aquest ajuntament que traslladi la proposta a la Federació de Municipis, l’Associació de Municipis i el Consell Comarcal.

APROVADA PER UNANIMITAT.

16. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, en defensa del sector agrari i contra la col·locació de plantes fotovoltaiques en terrenys agrícoles a les Franqueses del Vallès

ACORDS:

Primer.- Que les administracions locals puguin tenir veu i vot en la definició del seu entorn natural i en la voluntat d’acollir les instal·lacions d’energies renovables.

Segon.- Impulsar un debat des de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès sobre el model i la implantació de les plantes fotovoltaiques.

Tercer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès vetllarà per un escrupolós respecte vers la carta del paisatge de la Plana del Vallès i en revisarà l’afectació en el catàleg de masies.

Quart.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès posa en coneixement la preocupació per la proliferació d’aquestes plantes fotovoltaiques als municipis veïns i els proposarà de treballar-hi conjuntament per tal de donar-hi resposta amb el màxim consens i implicació.

Cinquè.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès buscarà els mecanismes perquè les zones de potencial valor agrari i ecològic es protegeixin i defineixin com a emplaçaments no viables per a la implementació de les energies renovables.

Sisè.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès aposta per la utilització de les cobertes en sòl industrial i per espais ja alterats per altres intervencions o sense afectació ambiental i agrícola.

Setè.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès considera que cal evitar que es prioritzin els interessos econòmics de grups inversors per sobre dels interessos col·lectius com és la sobirania alimentària i la conservació de l’espai natural i agrícola com a font de biodiversitat. 

Vuitè.- Donar trasllat de l’acord als municipis veïns, al Consell Comarcal del Vallès Orienta, a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), al Departament d’Empresa i Coneixement i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Novè.- Fer públics els presents acords a la ciutadania de les Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de comunicació municipals.

APROVADA PER UNINIMITAT

17. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, perquè es declari les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics

ACORDS:

Primer.- Declarar les Franqueses municipi lliure de parcs solars fotovoltaics en terreny agrícola, i que els projectes de transició a les renovables que s’implantin al municipi es basin en l’estalvi energètic, en l’autoconsum i en les inversions comunitàries que afavoreixin directament les persones del municipi de les Franqueses

Segon.- Informar desfavorablement la petició d’informe previ de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Generalitat pels motius ambientals exposats.

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a derogar el Decret llei 16/2019 i a declarar una moratòria en la tramitació de projectes de parcs solars i eòlics, mentre es treballa en una veritable llei de transició energètica que minimitzi l’impacte al territori i eviti l’especulació.

VOTS A FAVOR: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: JxLF, PSC-CP, CS

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal del mes de març del 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 13/05/2021 a les 11:27h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)