Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari telemàtic del 25 de febrer de 2021

25/02/2021

A continuació teniu una relació de tots els acords presos durant la sessió

Podeu visualitzar el ple clicant aquí

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-0001 a 2021-0245 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/01 a JGL/2021/03 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 14 i 28 de gener de 2021.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al quart trimestre de 2020 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2020, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de desembre de 2020 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2020 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

8. Proposta d’aprovació de la creació de Comissions informatives permanents i la fixació del seu règim d’organització i funcionament, així com la seva periodicitat.

Primer.- Crear les Comissions Informatives permanents següents, integrades per les regidories que es relacionen, i d’acord amb la Memòria d’Alcaldia de data 11 de novembre de 2020:

I.- Comissió Informativa de Govern i Economia, integrada per les regidories:

- Hisenda;
- Règim Intern.

II.- Comissió Informativa de Territori i Ciutat, integrada per les regidories:

- Agricultura i Medi Ambient;
- Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats;
- Obres, Serveis i Mobilitat;
- Urbanisme.

III.- Comissió Informativa d’Acció Comunitària i Benestar, integrada per les regidories:

- Feminisme i Igualtat;
- Gent Gran;
- Participació i Relacions Ciutadanes;
- Polítiques Socials i Habitatge;
- Sanitat i Salut Pública;
- Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència.

IV.- Comissió Informativa de Serveis a la Persona, integrada per les regidories:

- Cultura, Educació, Infància i Joventut;
- Esports;
- Pla de Barris;
- Turisme.

V.- Comissió Informativa de Presidència, integrada per la regidoria:

- Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos Estratègics.

Segon.- Les funcions de les Comissions informatives són l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que han de sotmetre’s a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde o l’Alcaldessa, la Junta de Govern Local i els regidors i les regidores que exerceixin delegacions.
Tercer.- La composició de cadascuna de les Comissions Informatives serà la següent:

- President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde.
- Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals.

Quart.- Es permet que la Presidència de cada una de les Comissions Informatives assumeixi les funcions de representant, titular o suplent, del grup municipal al qual pertanyi, en cas que el representant, titular o suplent, del seu grup municipal no assisteixi a la sessió.
Cinquè.- Es permet la possibilitat que el representant titular, o si escau, el suplent, de cada grup municipal, pugui assistir acompanyat d’un altre representant del seu grup municipal, sempre i quan aquest sigui càrrec electe municipal del Consistori. Aquesta persona acompanyant tindrà veu, però no vot.
Sisè.- A les Comissions Informatives hi assistiran, si escau, els Caps de les Àrees corresponents a les regidories que es trobin incloses en cada una de les comissions.

A requeriment de la presidència de cada Comissió, a les sessions també hi podran assistir, en cas que resulti necessari, la Secretària i la Intervenció municipal, així com la Gerència i Cap de Gabinet de l’Alcaldia i/o Presidència, personal eventual del consistori, així com la resta de personal de les Àrees corresponents a les regidories que es trobin incloses en cada una de les comissions.

Els membres corporatius i personal citat anteriorment tindran veu, però no vot.

Setè.- El sistema de votació dels dictàmens de les Comissions informatives serà el vot ponderat previst a l’article 58.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 60.5 del mateix text legal.
Vuitè.- La convocatòria de les Comissions informatives es realitzarà, com a mínim, amb dos dies hàbils d’antelació al dia de celebració de la sessió.
La convocatòria de cada una de les comissions haurà d’indicar l’ordre del dia de la sessió, així com l’hora, dia i el lloc de la seva celebració. En cas que la sessió es faci a través de mitjans telemàtics, a la convocatòria de la sessió s’hi inserirà l’enllaç de l’aplicatiu informàtic que permeti el seu accés per via telemàtica.
Es permet la substitució de les actes de les sessions per videoactes o la gravació amb imatge i so de les mateixes.

Novè.- La periodicitat de les Comissions informatives permanents serà de caràcter mensual. Es podrà eximir de la seva convocatòria en cas que la Comissió informativa permanent de què es tracti no tingui assumptes a sotmetre al Ple municipal.
La periodicitat de cada una de les Comissions informatives permanents indicades en el punt primer de la present resolució es determinarà, amb caràcter general, per Decret d’Alcaldia, a proposta de les presidències de cada una d’elles, el qual serà notificat als membres de cada una de les comissions en el termini de quinze dies des de l’aprovació del present acord per part del Ple municipal.

Desè.- La Comissió informativa mensual del penúltim dijous de mes, a les 19.30 hores, queda anul·lada, tenint en compte que es programaran noves sessions de cada una de les Comissions informatives indicades en el punt primer d’aquesta resolució, en les quals es dictaminaran els assumptes que s’han de sotmetre al Ple municipal, i segons la periodicitat indicada en el punt vuitè de la present resolució.
Es manté, no obstant, la Junta de Portaveus mensual, amb la periodicitat establerta en el penúltim dijous de mes, a les 18.30 hores.

Onzè.- Es podran celebrar sessions extraordinàries de les Comissions informatives indicades en el punt primer d’aquesta resolució en cas que així ho decideixi la seva presidència o quan ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del seu nombre legal de membres.
Dotzè.- Notificar aquests acords als portaveus dels diferents grups municipals, fent-los saber que hauran de designar el seu representant, titular i suplent, a les esmentades comissions establertes en el punt primer de la present resolució i notificar-ho per escrit a la Secretaria de l’Ajuntament, mitjançant instància en el registre d’entrada de la Corporació local.
Tretzè.- Facultar a l’Alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels grups municipals a les Comissions Informatives, un cop designats pel grup corresponent, així com els membres corporatius i resta de personal permanent en cada una de les comissions, d’acord amb el què estableix l’apartat cinquè de la present resolució.
Catorzè.- Notificar aquests acords a les àrees de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes oportuns.
Quinzè.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Setzè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 

POSPOSADA LA SEVA APROVACIÓ

9. Moció que presenten els grups municipals dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès de suport al món de la dansa davant del tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector.

Primer.- Donar ple suport a les Escoles de dansa del Vallès Oriental, davant les mesures restrictives que impedeixen la seva activitat.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures compensatòries a les mesures restrictives de tancament cap a aquest sector.
Tercer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès aporti a les escoles afectades del municipi mesures d’ajudes, suport i recursos econòmics per la obligatorietat d’aquest últim tancament, i si cal, que es creïn unes noves bases i criteris per donar resposta a aquestes ajudes.
Quart.- Donar compte d’aquest acord al col·lectiu d’Escoles de Dansa del Vallès Oriental sotasignats.

APROVAT PER UNANIMITAT

10. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal i Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista de suport a l'Amnistia.

Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 

Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya. 

Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. 

Quart.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 

Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

APROVAT

A FAVOR: JxLF-Junts / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

EN CONTRA: PSC-CP / CsLFV

ABSTENCIÓ: -

11. Moció que presenten els grups municipals Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista, Junts per les Franqueses i Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de suport a Pablo Hasel i la preservació del dret a la llibertat d’expressió.

Primer.- Manifesta tot el suport al cantant Pablo Hasel, expressar el rebuig frontal al seu empresonament i exigir el seu alliberament immediat.
Segon.- Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
Tercer.- Exigir l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries contra qualsevol persona per haver fet ús del seus drets de llibertat d’expressió, concentració i manifestació.
Quart.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la derogació immediata de la llei mordassa i dels delictes contra la corona (articles 485-491 del Codi Penal), especialment el delicte d’injúries contra la família reial (articles 490.3 i 491 del Codi Penal), perquè són contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Delegació del Govern a Catalunya, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per a la Independència i al Congrés dels Diputats.

APROVAT

A FAVOR: JxLF-Junts / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

EN CONTRA: CsLFV

ABSTENCIÓ: PSC-CP

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari municipal del mes de febrer de 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 13/05/2021 a les 11:27h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)