Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

CONVOCATÒRIA OBERTA d'ajuts a les empreses per fomentar i reactivar la contractació

22/12/2020

Els ajuts es poden demanar fins el 31 de desembre de 2021

El Pla de Xoc per pal·liar els efectes de la Covid-19 a les Franqueses contempla, entre d'altres, diverses línies de subvenció per a fomentar la contractació. En les properes setmanes, coincidint amb la publicació al BOPB de les bases, l'Ajuntament obre una línia d'ajuts que té dos objectius: reduir la taxa d'atur amb la creació de nous llocs de treball i la desafectació de treballadors pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

La convocatòria s'obre a qualsevol persona física o jurídica de caràcter privat que realitzi la seva activitat econòmica al municipi. Només s'acceptaran dues demandes per empresa.

Per tal d'aconseguir aquestes fites se subvencionaran les empreses que realitzin qualsevol de les dues accions en contractes que tinguin una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 h setmanals. L'import màxim de l'ajut per treballador serà de 750 euros mensuals sempre que el contracte sigui de 40 hores setmanals i amb imports proporcionals quan aquesta sigui inferior, amb 20 h com a topall. En el cas de baixa per incapacitat temporal, se subvencionarà el cost real de l'empresa fins a un màxim de 750 euros mensuals.

En la mateixa línia, també es contempla la subvenció en cas de finalització anticipada voluntària o involuntària del contracte, sent aquesta proporcional als dies treballats. La contractació o la desafectació per ERTO de nous treballadors serà possible en els següents 15 dies hàbils des de la finalització del contracte i només pel període restant fins als 6 mesos des de la primera formalització.

No es poden acollir a aquesta ajuda les contractacions inferiors al 20 h setmanals, si el treballador/a ha prestat serveis en la mateixa empresa en els 6 mesos anteriors a la convocatòria o que tinguin relació de consanguinitat amb els administradors fins a segon grau, les empreses que ja reben un ajut de l'Ajuntament o per contractes de serveis municipals i les empreses d'intermediació d'ocupació.

Requisits a complir per les empreses:

  • Línia 1: La creació de llocs de treball per contribuir a la reducció de la taxa d’atur al municipi de les Franqueses del Vallès.

a) Desenvolupar una activitat econòmica degudament legalitzada, i que disposi de la corresponent llicència, autorització o comunicació prèvia que li correspongui.

b) Tramitar l’oferta de treball a través del Servei Local d’Ocupació de Les Franqueses del Vallès, i gestionar la vacant a través d’aquest servei.

c) Estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) si li correspon.

d) No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.

e) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Agència Tributària Catalana, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

f) No haver realitzat acomiadaments improcedents en els 3 mesos anteriors a la contractació objecte de subvenció i no tenir treballadors afectats per ERO o ERTO en el moment de la contractació.

g) Contractar una persona amb posterioritat a la data d’aprovació d’aquesta convocatòria de subvencions i per un període no inferior a 6 mesos.

h) Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria.

i) Ser titular d’un compte bancari en què rebre l’import de la subvenció.

j) Realitzar el pagament de nòmina a la persona contractada per transferència bancaria.

k) No haver rebut subvenció per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la contractació de la mateixa persona.

  • Línia 2: La desafectació de treballadors/es en situació d’ERTO (Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació).

a) Desenvolupar una activitat econòmica degudament legalitzada, i que disposi de la corresponent llicència, autorització o comunicació prèvia que li correspongui.

b) Estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) si li correspon.

c) No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.

d) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb l’Agència Tributària Catalana, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

e) No haver realitzat acomiadaments improcedents en els darrers 3 mesos a comptar des de la data d’inici del contracte.

f) Desafectar una persona de la situació d’ERTO per un període no inferior a 6 mesos.

g) Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria.

h) Ser titular d’un compte bancari on rebre l’import de la subvenció.

i) Realitzar el pagament de nòmina a la persona contractada per transferència bancària.

j) No haver rebut subvenció per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la contractació de la mateixa persona.

Requisits a complir per les persones a contractar:

a) Acreditar l’empadronament a les Franqueses del Vallès amb una antiguitat mínima de dos (2) mesos anteriors a la data de contractació.

b) Haver estat derivat a aquesta oferta de treball mitjançant el servei d’intermediació del Servei Local d’Ocupació de les Franqueses del Vallès.

c) Estar en situació d’atur o inactivitat laboral a partir del mes de gener de 2020.

Terminis i presentació:

La convocatòria restarà oberta fins el 31 de desembre de 2021 o fins exhaurir la dotació pressupostària. La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

La sol·licitud de subvenció es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses.

Documentació necessària:

  • Línia 1: La creació de llocs de treball per contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de les Franqueses del Vallès.

a) Document de sol·licitud normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

b) Còpia del DNI/NIE de la persona que signa la instància.

c) Còpia del NIF de l’empresa.

d) Certificats de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de l’Agència Tributària Catalana i de la Seguretat Social conforme s’està al corrent de pagament.

e) Còpia de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques o document equivalent.

f) Llicència d’activitats, autorització o comunicació.

g) Declaració conforme no s’ha realitzat acomiadaments improcedents en els darrers 3 mesos a la data d’inici del contracte.

h) Declaració conforme de no ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.

i) Document del banc que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari, on s’efectuarà la transferència per l’import de la subvenció atorgada.

j) Còpia del contracte de treball, de l’alta a la Seguretat Social i del NIF de la persona contractada.

k) Document de la demanda d’ocupació a les Oficines de Treball de la Generalitat (DARDO), de la persona contractada o poder acreditar que en el moment de la contractació, aquesta persona estava en situació d’atur.

l) Informe de vida laboral de la persona contractada, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, actualitzat.

  • Línia 2: La desafectació de treballadors/es en situació d’ERTO (Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació).

a) Document de sol·licitud normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Les Franqueses.

b) Còpia del DNI/NIE de la persona que signa la instància.

c) Còpia del NIF de l’empresa.

d) Certificats de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de l’Agència Tributària Catalana i de la Seguretat Social conforme s’està al corrent de pagament.

e) Còpia de l’alta en l’impost sobre activitats econòmiques o document equivalent.

f) Llicència d’activitats, autorització o comunicació.

g) Declaració conforme no s’ha realitzat acomiadaments improcedents en els darrers 3 mesos a la data d’inici del contracte.

h) Declaració conforme de no ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.

i) Document del banc que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari, on s’efectuarà la transferència per l’import de la subvenció atorgada.

j) Còpia de la comunicació al SEPE de la desafectació del treballador/a en situació d’ERTO.

Els ajuts s'hauran de justificar en el període de 3 mesos des de la finalització del contracte.

Arxivat a: Dinamització Econòmica
Ajuts a la contractació

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 10:57h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)