Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Mesures en matèria d'habitatge per pal·liar els efectes del Covid19

04/06/2020

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha editat una guia dels ajuts que trobareu en aquesta mateixa pàgina

Amb l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'Estat d'Alarma pel Covid 19, les administracions públiques han adoptat una sèrie de mesures en matèria d'habitatge per pal·liar els efectes econòmics en les famílies de la crisi sanitària. A continuació trobareu un resum de les mesures adoptades:

1. Suspensió temporal dels desnonaments de persones vulnerables (Reial Decret Llei 11/2020)

La suspensió serà per un màxim de 6 mesos a comptar a partir de l'1 d'abril de 2020, sempre que s'acrediti la vulnerabilitat  a través d'un informe de serveis socials. La definició de vulnerabilitat segons el RDL 11/2020 és el següent:

 • Llogaters afectats per un ERTE, o unitats de convivència que hagin vist reduïts els seus ingressos (a causa del Covid 19) durant el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria per sota dels llindars establerts:

1.613,52 euros + 53,78 euros per cada ascendent major de 65 anys o descendent a càrrec (80,68 euros en cas de famílies monoparentals) + 537,84 euros si hi ha un membre amb una discapacitat superior al 33% , situació de dependència o incapacitat laboral permanent o 1.075,68 € si la persona obligada al pagament de la renda tingui paràlisis cerebral, una malaltia mental o discapacitat intel·lectual de grau igual o superior a 65%.

 • La renda de lloguer + despeses i subministraments bàsics han de superar el 35% dels ingressos netes de la unitat de convivència.
 • No disposar de cap habitatge alternatiu a l'Estat Espanyol.

2. Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament de l'habitatge habitual

La pròrroga serà de 6 mesos pels contractes d'arrendament que finalitzin entre l'1 d'abril de 2020 i dos mesos més tard de la finalització de l'Estat d'Alarma, sempre que el llogater ho sol·liciti.

3.Garantia de subministrament d'energia

No es poden suspendre el subministraments d'energia als habitatges habituals de les persones físiques, sempre que no sigui per motius de seguretat. A més, els temps transcorregut mentre estigui en vigor l'Estat d'Alarma no computarà dins els terminis entre el requeriment del pagament i la suspensió del subministrament per impagament.

4. Moratòria en el pagament del lloguer a persones en situació de vulnerabilitat sobrevinguda pel Covid 19

Els llogaters en situació de vulnerabilitat (veure punt 1) sobrevinguda pel Covid 19 poden demanar, abans del 2 de juliol de 2020) una moratòria de pagament del lloguer.

 • Si el propietari té més de 10 habitatges o locals o més de 1.500 m2 de superfície arrendada, és una empresa o una entitat pública d'habitatge ha de comunicar en un màxim de 7 dies, a partir de la presentació de la sol·licitud, quina opció dóna als llogater:

a. Ajornament temporal i extraordinari del pagament del lloguer fins a un màxim de 4 mesos a comptar a partir del 14 de març de 2020. L'abonament d'aquestes quotes es podrà prorratejar sense interessos en les quotes posterior en un màxim de 3 anys o fins la finalització del contractes si és inferior a 3 anys.

b. Reducció del 50% de la quota de llogar fins a un màxim de 4 mesos a partir del 14 de març de 2020.

 • Si el propietari és un particular, l'acceptació de la moratòria és voluntària en un termini màxim de 7 dies a partir de la sol·licitud. Si el propietari no accepta, el llogater pot demanar un microcrèdit per pagar com a màxim 6 quotes de lloguer.

Les persones que per circumstàncies del COVID-19 compleixin amb els requisits de vulnerabilitat segons el REAL DECRETO LEY 11/2020 de mesures per pal·liar els efectes del COVID-19, i hagin fet sol·licitud d’ajornament al seu arrendador, sempre que aquest no sigui considerat gran tenidor, podran sol·licitar, fins el 30 de setembre, un microcrèdit sense interessos, avalat per I’ICO, a la seva entitat bancària, per al finançament de fins a 6 quotes de lloguer (màxim 900 per mensualitat), que hauran de tornar en un termini màxim de 6 anys, prorrogables 4 anys més si persisteixen les seves condicions de vulnerabilitat, amb possibilitat de 6 mesos de carència dins dels 6 primers anys.

Criteris per demanar el microcrèdit:

 • Vulnerabilitat econòmica segons criteri del REAL DECRETO LEY 11/2020 de mesures per pal·liar els efectes del COVID-19
 • Haver fet prèviament sol·licitud de moratòria de lloguer a l’arrendador, en cas que aquest no sigui gran tenidor, tinguin o no resposta. (Cal disposar de la sol·licitud comunicada a l’arrendador i la resposta si es disposa per poder-ho acreditar quan calgui)

Durant el préstec es pot disposar d’un període de carència de 6 mesos, amortitzar-lo i/o cancel·lar-lo anticipadament sense costos, i si es vol, també es pot demanar abans de sis mesos del seu venciment, una pròrroga del préstec de 4 anys si les condicions de vulnerabilitat persisteixen.

Aquests préstecs son compatibles amb els ajuts de lloguer de l’AHC i la resta d’ajuts per pal·liar l’impacte del COVID-19, sempre que un cop rebudes les subvencions corresponents de les mensualitats finançades, aquest import es destini a l’amortització del préstec.

L’han de sol·licitar, de forma conjunta tots els titulars del contracte de lloguer, a les entitats financeres col·laboradores (que son gairebé totes les entitats bancàries), amb la següent documentació:

 1. Certificat de prestacions o subsidis mensuals percebuts de la Seguretat Social o entitat gestora de les prestacions d’atur, en cas d’al·legar ERTE o atur.

 2. Certificat d’Hisenda sobre el cessament de l’activitat en cas d’autònom.

 3. Llibre de família o acreditació de parella de fet

 4. Certificat d’empadronament i de convivència a data de la sol·licitud.

 5. Certificat cadastral o nota simple del servei d’índex del registre de la propietat de tots els membres de la unitat de convivència. (Les notes simples es podran sol·licitar de forma gratuïta fins al dia després de l’aixecament de l’estat d’alarma a través de la pàgina web del Registre: https://www.registradores.org)

 6. Imprès de sol·licitud normalitzat amb annex de declaració responsable de compliment dels requisits

Si per conseqüències de la situació de crisis del COVID-19 resulta impossible aconseguir alguna de la documentació sol·licitada, excepcionalment es podrà justificar a la pròpia sol·licitud, havent-lo d’aportar durant els tres mesos següents a l’aixecament de l’estat d’alarma. En qualsevol cas, si es verifica falsedat en el compliment dels requisits o que els diners s’han destinat a una altra finalitat que la de pagar les quotes esmentades, caldrà retornar d’immediat el préstec amb els interessos, despeses i sancions que correspongui.

Enllaç a l’ordre TMA/378/2020 de 30 d’abril on es desembolupa les defineixen les condicions, criteris i requisits. I a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

5. Moratòria en la quota de la hipoteca a persones en situació de vulnerabilitat sobrevinguda pel Covid 19

Poden demanar-la persones a l’atur, empresaris o autònoms que pateixin una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de les vendes de més del 40% i que acompleixin els següents requisits:

 • Vulnerabilitat econòmica (veure punt 1)
 • L'import de la suma de la quota de la hipoteca + les despeses i subministraments bàsics sigui superior al 35% dels ingressos nets de la unitat de convivència.
 • Que la càrrega hipotecària respecte als ingressos s'hagi multiplicat en al menys 1,3.

Poden sol·licitar fins al 3 de maig de 2020 a l’entitat financera amb qui tenen signada la hipoteca, una moratòria d’un més, i les pròrrogues que acordi el govern espanyol, sense recàrrecs ni interessos, sempre que es compleixin els requisits, per la qual l’entitat financera te 15 dies per contestar. Trobareu més informació i tota la documentació requerida a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya També podeu fer consultes o reclamacions a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)  

6. Moratòria en el pagament dels lloguers dels habitatges municipals i de tots aquells habitatges administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Moratòria en el pagament dels rebuts a partir d’abril i fis que finalitzi l’estat d’excepcionalitat. Les rendes no satisfetes mentre duri la moratòria es facturaran de manera prorratejada i sense recàrrec durant 12 mesos, en els successius rebuts mensuals una vegada acabada la situació d’excepcionalitat.
No cal fer cap actuació al respecte si es vol disposar d’aquest ajut, doncs s’aplica per defecte. En cas que no es vulgui gaudir de la moratòria i seguir pagant el lloguer mensualment com fins ara, caldrà comunicar-ho amb el formulari disponible al següent enllaç.

7.Ajuts al lloguer de l'habitatge habitual 2020 i ajuts de lloguer Covid 19

La convocatòria extraordinària d'ajuts al lloguer per la Covid 19 està temporalment suspesa. Les convocatòries ordinàries d'ajuts al lloguer de l'habitatge habitual estan obertes.
Inclourà mesures addicionals per a llogaters en situació de vulnerabilitat socials i econòmica com a conseqüència del Covid 19.

8. Ajuts al pagament del lloguer a persones majors de 64 anys

Aquest ajut es realitzarà d'ofici, o sigui, automàticament a totes aquelles persones que durant el 2020 compleixin els 65 anys i que durant el 2019 hagin estat beneficiaris dels següents ajuts:

 • Prestació del pagament del lloguer destinada a col·lectius específics
 • Subvencions al pagament del lloguer.
 • Beneficiaris de la pròrroga del dreta a obtenir determinades prestacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Les persones beneficiàries dels supòsits anteriors rebran un SMS o un correu electrònic amb instruccions demanant la seva acceptació expressa per a la gestió de l’ajut. És imprescindible tenir aquesta acceptació, per (Necessites javascript per veure aquest correu-e)   o telefònicament al 938 600 700 i 93 860 07 08, per a poder donar tràmit a la prestació.

Està pendent de publicació de la convocatòria ordinària d'enguany per a aquells que la demanen per primera vegada.

9. Prestacions d'especial urgència per a l'habitatge per deutes de rendes de lloguer, de les quotes de la hipoteca i per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

 • Caldrà acreditar la situació urgència especial per mitjà d’informe de Serveis Socials.
 • La quota de lloguer inferior a 750€ o de l’hipoteca inferior a 800€
 • Que sigui l’habitatge habitual i no es disposi d’habitatge alternatiu de propietat o usdefruit per part d’alguns dels membres de la unitat de convivència.
 • Que els ingressos de la unitat de convivència no superin el límit establert a les bases específiques (RESOLUCIÓ TES/1969/2019, de 12 de juliol)

Si teniu dubtes o necessiteu informació sobre habitatge podeu posar-vos en contacte amb el Punt d'Informació de l'Habitatge de les Franqueses, mitjançant la presentació d'una instància genèrica a l'Ajuntament o per telèfon al 938 467 676, o a l'oficina comarcal d'habitage del Vallès Oriental, per correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) o per telèfon al 938 600 700.
En cas de trobar-vos en situació de vulnerabilitat us podeu posar en contacte amb les oficines de Polítiques Socials a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) o als telèfon 938 465 862 (Bellavista) / 938 407 333 (Corró d'Avall).

Arxivat a: Ajuntament, Hisenda, Polítiques Socials
Habitatge

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 14:36h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)