Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Convocatòria d'ajuts al pagament de l'IBI de l'1 de juny al 17 de juliol

29/05/2020

S'actualitzen els llindars de renda amb un augment del 2,8%

L'Ajuntament de les Franqueses obre l'1 de juny el període per demanar l'ajut al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles, l'IBI. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins el 17 de juliol. per a totes aquelles persones gravades amb aquest impost en el seu habitatge habitual.
Enguany s'han actualitzat els llindars de renda amb un augment del 2,8% respecte el 2019, a més, es canvia el criteri de renda familiar per renda de la unitat de convivència, independentment, dels vincles de parentiu.
La quantia màxima per cada sol·licitud individual serà de 200 euros i mai podrà superar el 50% de la quota líquida anual de l'IBI. L'ajut és compatible amb altres ajuts atorgats per l'Ajuntament i, segons el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, està exempt d'IRPF.

Quins criteris s'han d'acomplir per poder acollir-se als ajuts?

a. Restar empadronades al municipi de les Franqueses del Vallès el dia 1 del mes de gener de l'any de la convocatòria de la subvenció.

b. Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d’arrendament que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari) o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.

c. Hauran de coincidir necessàriament l’habitatge que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari.

d. En el moment de la sol·licitud de l’ajut, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, i la resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament. S’acreditarà abans de la concessió mitjançant declaració responsable expressa o mitjançant certificat acreditatiu.

e. Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajut no constin com a titulars cadastrals, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d'una plaça d’aparcament i un traster, o, un espai similar al traster. En aquest últim cas, el valor cadastral d'aquest espai similar al traster, no podrà sobrepassar els 20.110,75€.

f. Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 105.060€.

g. Que el nivell de renda del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, no superi les quanties següents:

Renda Unitat de Convivència

Membres unitat de covivència

Menor o igual a

Fins a 2

14.744

Fins a 3

16.381

Fins a 4

18.020

Fins a 5 o més

20.477

 

Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de la darrera declaració de la renda. En cas que no hagin presentat declaració de renda, s’haurà de presentar aquella documentació que la Corporació requereixi per tal de poder acreditar els ingressos.

Quina documentació s'ha de presentar?

a. Fotocòpia del NIF/NIE en vigor, del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l’ajut.

b. Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell, corresponent a l’últim exercici fiscal.
Declaració responsable de les persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut, fent constar que les dades que aporten són tots els ingressos que perceben i que reuneixen expressament cadascun dels requisits que assenyala la normativa.

c. Totes les persones que conviuen en l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut hauran de presentar autorització expressa a l’Ajuntament en el moment de presentar la sol·licitud, per tal que l’ens local pugui realitzar les consultes necessàries a les diferents administracions públiques i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l'ajut.
d. Acreditar una còpia del contracte de lloguer, en el cas que l’arrendatari es faci càrrec del pagament de l’Impost sobre béns immobles.

e. Dades bancàries del compte on poder transferir l'import de l’ajut, amb determinació del codi IBAN corresponent, segons model normalitzat que s'adjunta. El/la titular del compte ha de ser la persona sol·licitant de l’ajut.

f. En els supòsits que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes corresponents, el sol·licitant haurà de presentar els justificants i/o certificacions que acreditin el compliment dels requisits establerts.

Com es pot demanar?

Presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de les Franqueses (ctra. de Ribes, 2) demanant cita prèvia al 938 467 676.
Telemàticament presentant una instància genèrica i adjuntant el formulari de solicitud i la resta de la documentació requerida.

Recordem que és imprescindible estar al corrent de pagament per poder demanar l'ajut i que si es preveuen dificultats en el pagament es pot demanar un fraccionamenta a l'Organisme de Gestió Tributària.

Arxivat a: Hisenda
Edificis

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 11:58h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)