Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

S’obren les convocatòries ordinàries d’ajuts al lloguer generals i per a la gent gran

28/05/2020

Aquests ajuts són incompatibles entre sí i amb els ajuts extraordinaris al lloguer per la Covid19

Des del 28 de maig i fins el 3 de juliol es poden presentar les sol·licituds per a les ajudes ordinàries al lloguer. Enguany es convoquen ajuts de caràcter general i també específics per als majors de 65 anys (per veure la informació sobre les ajudes a majors de 65 anys cal baixar per la notícia). L’objectiu d’aquesta convocatòries és facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a la població en risc d’exclusió social. El dos ajuts són incompatibles entre sí, o sigui, només se’n pot demanar un, i tampoc no es pot optar si ja s’ha tramitat l’ajut extraordinari de pagament al lloguer per la Covid 19. (Trobareu un enllaç en aquesta mateixa notícia).

AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

El termini de presentació és fins el 3 de juliol i està destinat a persones físiques titulars d’un contracte de lloguer del domicili habitutal i permanent i residents a Catalunya. S’inclouen tots els contractes signats entre el dia 1 de gener de 2020 i la data de finalització de la convocatòria.

Quins requisits s’han de complir?

 • Tenir residència legal a Catalunya
 • Tenir uns ingresso anuals iguals o superiors a 4.780, 64 euros durant el 2018 amb els següents límits màxims: 11,279,38 euros pel titular + 3.579,80 euros per cada persona adicional. En cap cas la suma pot superar els 22.558,77 euros anuals el 2018.
 • Ser titular del contracte de lloguer i estar empadronat a l’habitatge
 • No pagar un lloguer mensual superior a 750 euros i en cas de que la unitat de convivència sigui família nombrosa o tingui algun membre discapacitat, serà de 900 euros.
 • Domiciliar el cobrament de la subvenció en una entitat financera
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
 • Pagar el lloguer a través d’una entitat bancària, com a mínim a partir del mes següent a la presentació de la sol·licitud d’ajut.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 • Cap membre de la unitat de convivència no pot tenir cap vincle de matrimoni, parella estable o relació de parentiu amb l’arrendador, ni en siguin socis o partícips.
 • No disposar d’habitatge alternatiu en propietat o usdefruit en territori espanyol del qual se’n pugui disposar.
 • Que a la declaració de l’IRPF l’import de la base imposable de l’estalvi no superi els 500€ tret que sigui d’una dació en pagament d’una execució hipotecària de l’anterior habitatge habitual.

Quin és l’import màxim mensual de l’ajut?

 • 20 % de l’import de la renda de lloguer anual1 quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos de la unitat de convivència,
 • 30 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de la unitat de convivència,
 • 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de la unitat de convivència.

En qualsevol cal la limitació màxima serà de 2.400 € anuals per habitatge, i de 200 € mensuals.

Com s’ha de fer el tràmit?

Els ajuts s'han de demanar preferentment de manera telemàtica en aquest enllaç. El telèfon de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és el 900 922 841. 
Us podeu informar i resoldre dubtes a través de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge del Vallès Oriental al 938 600 708 / 667 992 135 o per correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) .

Quina documentació s’ha d’aportar?

 • Imprès de sol·licitud
 • Document d’identitat DNI, NIE (i targeta d’identitat d’estranger - TIE) o Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea.

 • Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat de treballar:

 1. Casella de la base imposable general i de l’estalvi de la declaració IRPF 2018 o, si no està obligat a fer la declaració de la renda, certificat d’imputacions expedint per hisenda (AEAT), certificat de pensions o ajuts exempts de tributació.

 2. En el cas que els ingressos d’algun dels membres hagin canviat significativament respecte a la declaració IRPF 2018, per divorci, separació, viudetat, modificació significativa del salari, caldrà presentar una declaració responsable justificant el motiu, la documentació acreditativa d’aquests ingressos i l’informe de vida laboral.

 • Llibre de família, si escau

 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, on ha de constar la fiança, i documentació acreditativa en cas de subrogació del contracte per separació, divorci o viudetat.

 • Document oficial que acrediti violència de gènere, si es el cas.

 • Rebuts de l’any en curs fins a data de presentació de la sol·licitud, o en el cas d’habitatges gestionats per empreses públiques locals o entitats sense ànim de lucre poden presentar un certificat del lloguer pagat pel sol·licitant.

 • Declaració responsable de complir amb els requisits de les bases i que no hi ha motiu d’exclusió.

 • Imprès normalitzat a nom del sol·licitant amb les dades bancàries del compte on ingressar la subvenció.

 • Resolució del ministeri o sentencia judicial ferma de víctima o amenaçat de terrorisme.

 • Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada

 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014

 • Títol de família nombrosa i/o monoparental si escau.

 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.

 • Certificat de convivència acreditant el domicili del sol·licitant i els membres de la unitat de convivència

 • Certificat de discapacitat si escau

 • Certificat de no tenir deutes amb Hisenda (AEAT), Seguretat Social (TGSS) i Agencia Tributaria de Catalunya (ATC).

AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS

El termini de presentació és fins el 3 de juliol i està destinat a persones físiques majors de 65 anys i titulars d’un contracte de lloguer del domicili habitutal i permanent i residents a Catalunya. S’inclouen tots els contractes signats entre el dia 1 de gener de 2020 i la data de finalització de la convocatòria. Aquesta subvenció ja s’haurà tramitat d’ofici a tots aquelles persones que, previ consentiment explícit durant el mes d’abril, ja en fossin beneficiaris durant el 2019.

Quins requisits s’han de complir?

 • Tenir 65 anys o més l’any natural de la convocatòria
 • Tenir residència legal a Catalunya
 • Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos anuals de la unitat de convivència no superiors a 28.198,46 € en cas d’1 membre; 29.070,58 €, en cas de 2 membres; 30.320,93 €, en cas de 3 membres i, 31.331,63 €, en cas de 4 membres.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el domicili habitual i permantent i estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer superior als 750 euros i, en cas que dins la unitat de convivència hi hagi una persona amb mobilitat reduïda reconeguda, de 900 euros.
 • Domiciliar el cobrament de la subvenció en una entitat financera
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
 • Pagar el lloguer a través d’una entitat bancària, com a mínim a partir del mes següent a la presentació de la sol·licitud d’ajut.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 • Cap membre de la unitat de convivència no pot tenir cap vincle de matrimoni, parella estable o relació de parentiu amb l’arrendador, ni en siguin socis o partícips.
 • No disposar d’habitatge alternatiu en propietat o usdefruit en territori espanyol del qual se’n pugui disposar.
 • Que a la declaració de l’IRPF l’import de la base imposable de l’estalvi no superi els 500€ tret que sigui d’una dació en pagament d’una execució hipotecària de l’anterior habitatge habitual.

Quin és l’import màxim mensual de l’ajut?

La quantia de l’import de la subvenció es determina per la diferència per la diferència entre l’import del lloguer que es paga i el que es considera un “lloguer just” calculat en funció dels ingressos reals de la unitat de convivència.

L’import mensual de la subvenció serà d’un màxim de 200 € mensuals i d’un mínim de 20 € mensuals.

Com s’ha de fer el tràmit?

Els ajuts s'han de demanar preferentment de manera telemàtica en aquestenllaç. El telèfon de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és el 900 922 841. 
Us podeu informar i resoldre dubtes a través de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge del Vallès Oriental al 938 600 708 / 667 992 135 o per correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) .

Quina documentació s’ha d’aportar?

 • Imprès de sol·licitud

 • Document d’identitat DNI, NIE (i targeta d’identitat d’estranger - TIE) o Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea.

 • Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat de treballar:

 1. Casella de la base imposable general i de l’estalvi de la declaració IRPF 2018 o, si no està obligat a fer la declaració de la renda, certificat d’imputacions expedint per hisenda (AEAT), certificat de pensions o ajuts exempts de tributació.

 2. En el cas que els ingressos d’algun dels membres hagin canviat significativament respecte a la declaració IRPF 2018, per divorci, separació, viudetat, modificació significativa del salari, caldrà presentar una declaració responsable justificant el motiu, la documentació acreditativa d’aquests ingressos i l’informe de vida laboral.

 • Certificat de convivència acreditant el domicili del sol·licitant i els membres de la unitat de convivència.

 • Llibre de família, si escau

 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, on ha de constar la fiança, i documentació acreditativa en cas de subrogació del contracte per separació, divorci o viudetat.

 • Document oficial que acrediti violència de gènere, si es el cas.

 • Rebuts de l’any en curs fins a data de presentació de la sol·licitud, o en el cas d’habitatges gestionats per empreses públiques locals o entitats sense ànim de lucre poden presentar un certificat del lloguer pagat pel sol·licitant.

 

Arxivat a: Polítiques Socials, Urbanisme i Activitats
Ajuts al lloguer ordinaris general i gent gran

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 17/05/2024 a les 15:36h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)