Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

SUSPESA TEMPORALMENT la convocatòria extraordinària d'ajuts al lloguer pel Covid 19

25/05/2020

El termini de presentació és fins el 30 de setembre

La Generalitat de Catalunya ha obert una línia extraordinària d'ajuts al lloguer per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid 19. Aquesta ajuda no és compatible amb els ajuts ordinaris que es convocaran en breu i es pot demanar fins el 30 de setembre de 2020.
L'import màxim de l'ajut serà de 6 mesos de lloguer amb un màxim de 750 euros mensuals.

Qui pot demanar-ho?

Les persones físiques amb residència legal a Catalunya que disposin d'un contracte de lloguer vigent acreditant que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a causa de la Covid 19.

Quins requisits s'han d'acomplir?

 • Que la persona obligada a abonar el lloguer o qualsevol membre de la unitat familiar estiguin en situació d'atur, afectats per un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), tenir una reducció de jornada per motius de cures i, en cas de ser empresari, reunir els motius de pèrdua d'ingressos.
 • Que el conjunt d'ingressos de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut, no superi en 3 vegades l'IPREM (1.613,52 euros); en el cas que hi hagi algun membre de la unitat familiar discapacitat l'import és de 2.151,36 euros; si el deutor és el discapacitat és de 2.689,20 euros, en de fills o ascendents majors de 65 s'incrementa en 53,57 euros per cada fill/lla (en 80,67 euros si la família és monoparental).
 • Que la renda del lloguer més les despesess de subministraments resultin superiors al 35% dels ingressos familiars.
 • Que la persona sol·licitants sigui el titular del contracte i l'habitatge sigui el domicili habitual.
 • Que s'acrediti el pagament de lloguer durant els mesos de gener, febrer i març de 2020.
 • Que tots els membres de la unitat familiar estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya.
 • Que l'import màxim del lloguer sigui de 900 euros mensuals.

Els ajuts s'han de demanar preferentment de manera telemàtica en aquest enllaç. El telèfon de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és el 900 922 841. 
Us podeu informar i resoldre dubtes a través de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge del Vallès Oriental al 938 600 708 / 667 992 135 o per correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) .

 

Quina documentació necessiteu?

 • a) El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • b) Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.
 • c) En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi en situació de separació, divorci, nul·litat de
 • matrimoni, així com en cas de mort de la persona llogatera, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
 • d) Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
 • e) En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.
 • f) En el cas d’estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut.

Respecte a la documentació relativa als ingressos, s’ha d’acompanyar:

 • g) Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral   g.1) L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent. g.2) En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO. g.3) En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals. g.4) En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
 • h) Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats.
 • i) Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual (9.681,12 €)

En relació amb la documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge:

 • j) Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.

Quant a la documentació relativa al pagament dels ajuts:

 • k) Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària. 

En el marc dels ajuts per a cancel·lar totalment o parcial els microcrèdits, la documentació específica següent:

 • l) Escriptura del préstec subscrit amb l’entitat bancària.
 • m) Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona titular del microcrèdit, la data de constitució del préstec i el detall de l’import concedit.

 

Arxivat a: Polítiques Socials, Urbanisme i Activitats
Ajuts extraordinaris al lloguer

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 12/04/2024 a les 14:09h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)