Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari telemàtic del 30 d'abril de 2020

30/04/2020

El ple celebrat a les 20 h ha arribat als següents acords:

(Podeu tornar a veure el ple a https://youtu.be/Dv9eHaEsrnQ)

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-461 a 2020-683 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2020

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/9 a JGL/2020/13 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de març de 2020

B) Part resolutiva

4. Proposta de ratificació del nomenament de nous representants de l’Associació Festes Laurona i de l’Associació Casal de la Gent Gran de Llerona com a membres integrants del Consell de Poble de Llerona

ACORDS:

Primer.- Ratificar el nomenament del senyor Carles Vila Fortuny, com a membre integrant del Consell de Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en representació de l’Associació Festes Laurona, en substitució del senyor Isidre Garriga Portolà que va renunciar al càrrec.

Segon.- Ratificar el nomenament de la senyora Pilar Donadeu Masnou, com a membre integrant del Consell de Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en representació de l’Associació Casal de la Gent Gran de Llerona.

Tercer.- Notificar aquests acords a l’Associació Festes Laurona, a l’Associació Casal de la Gent Gran de Llerona i al Consell de Poble de Llerona.

Votació:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / C's

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

5. Proposta de ratificació del nomenament de la representant de l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt

ACORDS:

Primer.- Ratificar el nomenament de la senyora Susana Bru Alajarin com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en representació de l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt, en substitució del senyor Josep Mauri i Pey representant de l’entitat Club Petanca Corró d’Amunt que va renunciar al càrrec.

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt i al Consell de Poble de Corró d’Amunt.

Votació:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / C's

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

6. Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

ACORDS:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, aprovats per acord de Ple de 26 de març de 2009 i que van quedar aprovats definitivament el 6 d’agost de 2009, concretament l’article 9, apartats I i II, el qual passa a tenir el següent redactat:

“Article 9. Junta de Govern

I. És el màxim òrgan de govern i administració del Patronat i està integrat per:

a) El President o presidenta. El seu vot és personal

b) El Vice-president o Vice-presidenta. El seu vot és personal

c) Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel Ple. El vot de cadascun dels representants dels grups municipals serà ponderat, en proporció a la seva representativitat en el Ple de la Corporació.

d) Un/a representant de les entitats que actuen al municipi en l’àmbit de les competències del Patronat, designat pel Consell General, escollit d’entre els presidents de les mateixes entitats que formen part d’aquest. El Consell General també podrà designar un suplent en representació de dites entitats. El seu vot és personal

II. La Junta de Govern es podrà renovar:

a) Per acord del Ple corporatiu, en el cas dels regidors o regidores designats pel mateix i dels respectius suplents.

b) En el supòsit de vacant.

c) Per pèrdua del càrrec o condició pel qual fou nomenat.

d) Per resolució d’alcaldia en el cas del President o Presidenta i el Vice-president o Vice-presidenta.”

(...)”

Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci que s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini de 30 dies hàbils començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que es produeixi en algun dels mitjans esmentats.

Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als membres de la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

Votació:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / C's

EN CONTRA: IEC-AM

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

7. Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports

ACORDS:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports, aprovats per acord de Ple de 27 de novembre de 1995 i modificats per acord del Ple de 27 de setembre de 1999, concretament els articles 12 i 13, els quals passen a tenir el següent redactat:

“Article 12.- El Consell d’Administració està integrat per:

a)     El President o presidenta. El seu vot és personal

b)     El Vice-president o Vice-presidenta. El seu vot és personal

c)     Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel Ple. El vot de cadascun dels representants dels grups municipals serà ponderat, en proporció a la seva representativitat en el Ple de la Corporació

d)     Un/a representant d’entitats esportives locals, designat o designada per aquestes mateixes entitats, al Consell General. En cas d’absència, aquest representant podrà designar un/a suplent, que serà un/a membre de la mateixa entitat esportiva. El seu vot és personal. 

Article 13.- El Consell d’Administració es renovarà cada quatre anys i sempre que es renovi la Corporació Municipal. Els seus membres seran reelegibles si conserven la qualitat per la qual van ser nomenats. Es perdrà la condició de membre del Consell en els supòsits següents:

d)     Pèrdua de la condició, càrrec o qualitat per la qual fou nomenat.

e)     Per resolució de l’Alcalde o Alcaldessa, en el cas del President o Presidenta i Vice-President o Vice-Presidenta, i per acord del Ple Corporatiu en el cas dels representants dels grups municipals, tant  titulars com suplents

f)       Per iniciativa del mateix membre.”

Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci que s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini de 30 dies hàbils començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que es produeixi en algun dels mitjans esmentats.

Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als membres del Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

Votació:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / C's

EN CONTRA: IEC-AM

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

8. Proposta d’aprovació de l’esmena d’errada material en relació al règim de sessions ordinàries de la Comissió del Nomenclàtor

ACORD:

Únic.- APROVAR l’esmena d’errada material detectada en els apartats sisè i vuitè de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, en el sentit que s’estableix que la Comissió del Nomenclàtor efectuarà sessions ordinàries amb caràcter anual el penúltim dijous del mes en què es convoqui a les 17.30 hores.

Votació:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / C's / SAL-CUP-AMUNT (Unanimitat)

9. Proposta d’aprovació inicial de la derogació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la derogació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2014.

Segon.- EXPOSAR el present acord a informació pública i audiència als interessats, per un termini de trenta dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, amb el benentès que un cop transcorregut el termini dels trenta dies hàbils sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament la derogació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, aprovat definitivament en data 26 de juny de 2014 per l’Ajuntament Ple, sense necessitat de nou acord.

Tercer.- Publicar el present acord en el web municipal de l’Ajuntament.

Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.

Votació:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / C's

ABSTENCIONS: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

10.Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 d’abril de 2020, d'agraïment als professionals que desenvolupen tasques per afrontar la crisi del Covid-19 i de protecció efectiva dels mateixos davant actes d'assetjament o assenyalament pel sol fet de desenvolupar aquestes tasques

ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses condemna qualsevol estigmatització i manifestació d’odi basat en la intolerància i discriminació a les persones que durant l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra el COVID-19 i han garantit amb el seu treball els serveis bàsics.

Segon.- L’Ajuntament de les Franqueses manifesta el seu recolzament i agraïment als professionals que durant l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra el COVID-19 i han garantit amb el seu treball els serveis bàsics.

Tercer.- L’Ajuntament prendrà, com a administració, accions legals contra aquells que assetgin o difamin, contra el presumpte delicte d’odi o discriminació, a aquells treballadors i voluntaris amb motiu de la seva participació en tasques relacionades amb la crisi del COVID-19. Igualment, oferirà a aquestes persones assessorament gratuït per la defensa legal d’aquestes situacions.

Quart.- Fer difusió pels mitjans municipals de publicitat d’aquesta moció.

Votació:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / C's

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari del 30 d'abril de 2020
Darrera actualització d’aquest contingut: 15/07/2020 a les 09:23h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)