Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple extraordinari del 18 de febrer de 2020

19/02/2020

La sessió s'ha celebrat amb dos punts a l'ordre del dia

Proposta d’aprovació de la modificació del règim de retribucions i dedicació dels membres de la Corporació

ACORDS:

Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 11 de juliol de 2019, en què es va establir el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, en el sentit d’incrementar el règim de dedicació parcial assignat a les regidores que s’indiquen a continuació:

Nom i cognoms                    Càrrec                        Dedicació     

Sònia Tena Belmonte            Regidora             75%

Marta Reche Lavado             Regidora             85%

Marta Sánchez Jiménez        Regidora             85%

Segon.- Notificar aquests acords a les regidores afectades i al servei de Recursos Humans de la Corporació.

Tercer.- Publicar aquest acord íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per a l'exercici 2020

ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació, per a l'exercici econòmic 2020, juntament amb les seves Bases d'Execució, essent el resum consolidat  per capítols el següent:

 

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

 

A.1. OPERACIONS CORRENTS

18.949.505,00

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

7.550.735,00

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

9.749.071,00

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

193.080,00

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

1.445.621,00

CAPÍTOL 5: Fons contingència

11.000,00

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

4.870.150,00

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

4.720.150,00

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

150.000,00

B) OPERACIONS FINANCERES

2.140.000,00

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00

CAPÍTOL 9: Passius Financers

2.140.000,00

TOTAL:

25.959.657,00

 

 

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

23.959.657,00

A.1. OPERACIONS CORRENTS

22.653.657,00

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

9.892.500,00

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

400.000,00

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

5.969,472,00

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

5.870.875,00

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

1.306.000,00

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

150.000,00

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

1.156.000,00

B) OPERACIONS FINANCERES

2.000.000,00

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00

CAPÍTOL 9: Passius Financers

2.000.000,00

TOTAL:

25.959.657,00

 

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2020, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP 

EN CONTRA: IEC-AM / CsLFV / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari febrer 2020
Darrera actualització d’aquest contingut: 14/07/2020 a les 14:31h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)