Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del 29 d'octubre de 2019

30/10/2019

Relació d’acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 29 d'octubre, a les Franqueses del Vallès

A) Part dispositiva i activitat de control

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2.Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-2197 a 2019-2399 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2019

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/36 a JGL/2019/38 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de setembre de 2019

B) Part resolutiva

4.Proposta d’aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals de l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès de 26 de setembre de 2019

ACORDS:

Primer.- APROVAR l’acta de delimitació dels termes municipals de l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès, de data 26 de setembre de 2019, i que es transcriu a continuació:

ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS I DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Lloc: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Data: 26 de setembre de 2019
Hora d’inici: 10.00 hores
Hora d’acabament: 12.00 hores

Hi assisteixen:

En representació de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès:
Il·lm. Sr. Pep Moret i Tanyà, alcalde
Sr. Pere Marieges i Castells, regidor
Sra. Maria Gelabert Oriol, tècnica
Sr. Rafael Molina Criado, tècnic
Sr. Marc Comellas Casanovas, tècnic
Sra. Laura García Álvarez, secretària

En representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
Sr. Jordi Ganduxé i Pascual, regidor
Sr. Moisés Torres Enrique, regidor
Sra. Cristina Fuentes Moreno, tècnica
Sra. Maria Llonch Llonch, secretària

En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Aleix Pros Fierro, tècnic designat conjuntament per la Direcció General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de delimitació als propietaris de les finques afectades.
Desenvolupament de les operacions:

Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Las Franquesas del Vallés y de La Ametlla, pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona, de 29 d’abril de 1919, i els quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto Geográfico y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) van elaborar el document Replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de l’Ametlla del Vallès i de les Franqueses del Vallès, fites F1 a F9, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites reconegudes en aquesta acta.
En data 2 de juliol de 2019 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als ajuntaments afectats.
Posteriorment, el dia 26 de setembre de 2019 s’han reunit les representacions municipals i de la Generalitat de Catalunya i, en base a aquesta documentació han realitzat les operacions de delimitació.
Els representants dels ajuntaments de l’Ametlla del Vallès i de les Franqueses del Vallès accepten les coordenades UTM de la fites tercera (F3) i quarta (F4) localitzades sobre el terreny, i les coordenades UTM teòriques de les fites restants. Així mateix, examinada la línia de terme, manifesten la voluntat d’analitzar, si escau, iniciar un expedient d’alteració de terme municipal.

D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la línia de terme següent:

 • Fita 1: se situa a la partida de Rosanes, al marge sud d'un camí. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de la Garriga. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439821,6 i Y: 4611990,9.
 • Fita 2: se situa enmig d’un camp de conreu, a l’oest del bosc de Can Màrgens. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439788,4 i Y: 4611455,7.
 • Fita 3: se situa al bosc de Can Màrgens, al vessant oest d’una petita carena i a uns setanta metres a l’est del polígon industrial L’Ametlla Park-Mas Dorca. Hi ha la fita de pedra de forma de piràmide quadrangular, de vint per quinze centímetres de costats a la base i quaranta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439796,1 i Y: 4611136,9.
 • Fita 4: se situa a la pineda de Can Màrgens, a uns deu metres al sud-est del marge sud-est del camí de Can Màrgens. Hi ha la fita de pedra de forma de piràmide quadrangular, de vint-cinc per disset centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d’alçària. Està trencada. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439778,9 i Y: 4610934,1.
 • Fita 5: se situa a la pineda de Can Màrgens, sobre una petita carena. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439826,3 i Y: 4610800,1.
 • Fita 6: se situa a Can Màrgens, a uns quinze metres al nord-oest de la cantonada nord-oest de la casa. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439779,7 i Y: 4610556,3.
 • Fita 7: se situa a l’extrem nord-oest de la Quintana de Can Màrgens, en el marge est del camí antic de l’Ametlla del Vallès a Canovelles. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal definida pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 439779,7 i Y: 4610556,3
Punt 2: X: 439574,3 i Y: 4610519,3
Punt 3: X: 439570,0 i Y: 4610518,2
Punt 4: X: 439567,1 i Y: 4610516,8
Punt 5: X: 439567,4 i Y: 4610516,0
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439567,4 i Y: 4610516,0.

 • Fita 8: se situa a Can Pagès Nou, a uns dos metres a l’est del camí de Can Pagès Nou. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439896,7 i Y: 4610058,9.
 • Fita 9: se situa al Pla d’en Girbau, en el marge nord del camí de Can Girbau. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Canovelles. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439821,3 i Y: 4609544,1.

Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica (2σ), mentre que les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents cartogràfics utilitzats per determinar la seva posició.
Finalment, s’estén la present acta, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments.

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de terme
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme, d'acord amb allò que estableix l'article 33.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

FITA PUNT X Y
F1   439821,6 4611990,9
Línia F1-F2  Punt 1 439821,6 4611990,9
  Punt 2 439788,4 4611455,7
F2   439788,4  4611455,7
Línia F2-F3 Punt 1 439788,4 4611455,7
  Punt 2 439796,1 4611136,9
F3   439796,1 4611136,9
Línia F3-F4 Punt 1 439796,1 4611136,9
  Pont 2 439778,9 4610934,1
F4   439778,9 4610934,1
Línia F4-F5 Punt 1 439778,9 4610934,1
  Punt 2 439826,3 4610800,1 
F5   439826,3 4610800,1 
Línia F5-F6  Punt 1 439826,3 4610800,1 
  Punt 2 439779,7 4610556,3
F6    439779,7 4610556,3 
Línia F6-F7  Punt 1 439779,7 4610556,3 
  Punt 2 439574,3  4610519,3
  Punt 3 439570,0 4610518,2
  Punt 4 439567,1 4610516,8
  Punt 5 439567,4 4610516,0
F7   439567,4 4610516,0
Línia F7-F8 Punt 1 439567,4 4610516,0
  Punt 2  439896,7  4610058,9 
F8   439896,7 4610058,9
Línia F8-F9 Punt 1 439896,7 4610058,9
  Punt 2 439821,3 4609544,1
F9   439821,3  4609544,1

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, a la Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

VOTACIÓ
Aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

5.Proposta d’aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals de Canovelles i les Franqueses del Vallès de 19 de setembre de 2019

ACORDS:

Primer.- APROVAR l’acta de delimitació dels termes municipals de Canovelles i les Franqueses del Vallès, de data 19 de setembre de 2019, i que es transcriu a continuació:

ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DE CANOVELLES

Lloc: Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Data: 19 de setembre de 2019
Hora d’inici: 10.00 hores
Hora d’acabament: 12.00 hores

Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
Il·lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas, alcalde
Sr. Jordi Ganduxé i Pascual, regidor
Sra. Cristina Fuentes Moreno, tècnica
Sra. Maria Llonch Llonch, secretària

En representació de l’Ajuntament de Canovelles:
Il·lm. Sr. Emiliano Cordero Soria, alcalde
Sr. Francesc Sánchez López, regidor
Sr. Xavier Serarols i Campmany, tècnic
Sr. Josep Berdagué i Pujol, secretari

En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Aleix Pros Fierro, tècnic designat conjuntament per la Direcció General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de delimitació als propietaris de les finques afectades.
Desenvolupament de les operacions:

Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Canovellas y de Las Franquesas del Vallés, pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona, de 10 de desembre de 1918, i els quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto Geográfico y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) van elaborar el document Replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de les Franqueses del Vallès, fites F1 a F3, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites reconegudes en aquesta acta.
En data 2 de juliol de 2019 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als ajuntaments afectats.
Posteriorment, el dia 19 de setembre de 2019 s’han reunit les representacions municipals i de la Generalitat de Catalunya i, en base a aquesta documentació han realitzat les operacions de delimitació.
Els representants dels ajuntaments de les Franqueses del Vallès i de Canovelles accepten les coordenades UTM teòriques de la fites que no s’han localitzat sobre el terreny.
D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la línia de terme següent:

 • Fita 1: se situa a la llera del riu Congost, a uns tres metres al sud-est de l’extrem sud-est del pont del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Granollers. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 440564,8 i Y: 4608017,4.
 • Fita 2: se situa a l’extrem nord del polígon industrial Can Castells. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és l’eix del riu Congost, fins a trobar la perpendicular traçada des de la fita segona, des d’on continua per la normal fins a la fita. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 440558,3 i Y: 4609265,4.
 • Fita 3: se situa al Pla d’en Girbau, en el marge nord del camí de Can Girbau. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de l’Ametlla del Vallès. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439821,3 i Y: 4609544,1.

Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica (2σ), mentre que les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents cartogràfics utilitzats per determinar la seva posició.
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos ajuntaments i que, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments.
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de terme
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme, d'acord amb allò que estableix l'article 33.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.    

FITA PUNT X  Y
F1    440564,8 4608017,4
Línia F1-F2  Punt 1 440564,8 4608017,4
  Punt 2 440569,0 4608038,4
  Punt 3 440574,3 4608060,8
  Punt 4 440580,9 4608082,7
  Punt 5 440590,2 4608113,1
  Punt 6 440597,3 4608133,1
  Punt 7 440599,8 4608148,4
  Punt 8 440600,7 4608163,0
  Punt 9 440597,9 4608178,7
  Punt 10 440597,0 4608190,5
  Punt 11 440597,1 4608200,0
  Punt 12 440600,2 4608212,6
  Punt 13 440602,4 4608235,0
  Punt 14 440602,2  4608245,9
  Punt 15 440603,7  4608256,7
  Punt 16 440606,2 4608264,9 
  Punt 17 440609,4  4608272,1 
  Punt 18 440612,0  4608306,7 
  Punt 19 440614,7  4608322,8
  Punt 20 440617,4  4608340,1 
  Punt 21  440619,9  4608347,8 
  Punt 22  440627,7  4608357,7 
  Punt 23  440630,3  4608364,1 
  Punt 24  440634,0  4608376,7
  Punt 25 440635,6 4608388,3
  Punt 26 440636,5 4608400,8
  Punt 27 440637,6 4608421,8
  Punt 28 440644,3 4608436,0
  Punt 29 440645,9 4608444,0
  Punt 30 440647,7 4608449,6
  Punt 31 440649,6 4608459,5
  Punt 32 440652,8 4608475,7
  Punt 33 440655,0 4608485,3
  Punt 34 440654,9 4608494,7
  Punt 35 440654,2 4608503,5
  Punt 36 440652,8 4608519,1
  Punt 37 440652,3 4608537,8
  Punt 38 440653,0 4608555,6
  Punt 39 440653,0 4608571,4
  Punt 40 440655,3 4608581,3
  Punt 41 440658,9 4608601,4
  Punt 42 440663,0 4608619,3
  Punt 43 440667,0 4608637,0
  Punt 44 440670,2 4608652,6
  Punt 45 440672,4 4608659,1
  Punt 46 440677,7 4608664,9
  Punt 47 440682,6 4608668,7
  Punt 48 440686,0 4608672,1
  Punt 49 440687,6 4608683,9
  Punt 50 440689,3 4608694,5
  Punt 51 440691,4 4608704,4
  Punt 52 440696,7 4608718,5
  Punt 53 440705,1 4608738,9
  Punt 54 440708,6 4608747,3
  Punt 55 440710,2 4608763,4
  Punt 56 440714,2 4608774,8
  Punt 57 440715,3 4608786,4
  Punt 58 440714,8 4608795,7
  Punt 59 440713,1 4608803,8 
  Punt 60 440714,4 4608815,9 
  Punt 61 440713,2 4608826,3 
  Punt 62 440713,9 4608835,5 
  Punt 63 440717,9 4608850,1 
  Punt 64 440721,1 4608866,0 
  Punt 65 440723,6 4608878,8 
  Punt 66 440724,4 4608886,7 
  Punt 67 440723,1 4608897,3 
  Punt 68 440717,4 4608919,9 
  Punt 69 440713,9 4608936,3 
  Punt 70 440713,6 4608959,6 
  Punt 71 440713,6 4608977,0 
  Punt 72 440714,7 4608990,4 
  Punt 73 440716,3 4609004,6 
  Punt 74 440719,1 4609021,5 
  Punt 75 440719,9 4609034,9 
  Punt 76 440721,1 4609058,0 
  Punt 77 440722,3 4609080,7 
  Punt 78 440724,1 4609103,3 
  Punt 79 440724,6  4609123,1 
  Punt 80  440725,8  4609142,6 
  Punt 81  440728,1  4609148,5 
  Punt 82  440737,5  4609160,8 
  Punt 83  440739,8  4609177,9 
  Punt 84  440740,4  4609201,7 
  Punt 85 440742,0 4609211,6
  Punt 86 440741,7 4609230,5
  Punt 87 440741,3 4609251,7
  Punt 88 440558,3 4609265,4
F2   440558,3 4609265,4
Línia F2-F3 Punt 1 440558,3 4609265,4
  Punt 2 439821,3 4609544,1
F3   439821,3 4609544,1
       
       

 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Canovelles, a la Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

VOTACIÓ
Aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

6.Proposta d’aprovació del conveni per a la millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019

ACORDS:

Primer.- APROVAR el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del serveis de transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

Segon.- AUTORITZAR la despesa corresponent als mesos de novembre i desembre per un import de 37.312,05 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019 05 4411 22300 tenint en compte que la resta de despesa ja s’ha executat.

Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del conveni a què fa referència a l’acord primer.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, SA.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF, PSC-CP, CsLFV
EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIÓ: -

7.Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit número 003/Ple en la modalitat de transferència de crèdit des d’altres aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa

ACORDS:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.003/PLE, en la modalitat de transferència de crèdit des d’altres aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, d'acord amb el següent detall:

Estat de despeses-augments

2019 11 3421 62204 Acabament espai can Prat-pavelló esportiu 32.550,00 €
2019 11 3321 62204 Acabament espai can Prat-biblioteca 45.360,00 €
2019 11 3121 62204 Acabament espai can Prat-CAP 27.090,00 €
2019 09 4311 22609 Fires-activitats Dinamització econòmica 3.000,00 €
2019 10 4311 22602 Fires-despeses divulgació agricultura 10.000,00 €
  IMPORT TOTAL 118.000,00 €

Estat de despeses-disminucions

Baixes en aplicacions de despeses

2019 03 0111 91300 Amortització de préstecs d’entitats financeres 105.000,00 €
2019 09 2411 22608 Despeses cursos formació ocupacional 3.000,00 €
2019 12 3131 22706 Conveni Consell Comarcal tècnic salut 10.000,00 €
  IMPORT TOTAL 118.000,00 €


A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF, PSC-CP, CsLFV
EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIÓ: -

8. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2020

ACORDS:

Primer.- Derogar per a l’exercici 2020 i següents l’ordenança fiscal núm. 15 Taxa per la verificació de l’ús anòmal de l’habitatge, en cas d’habitatge buit o permanentment desocupats.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Taxa per expedició de documents administratius
 • Taxa per la llicència d’autotaxi
 • Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
 • Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanisme
 • Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
 • Taxa per la prestació de serveis de cementiris
 • Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
 • Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable

Ordenança general reguladora dels Preus públics

 • Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
 • Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
 • Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
 • Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
 • Preu públic per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Claudi Arimany
 • Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica
 • Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
 • Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal
 • Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
 • Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable

Tercer.- Fer constar que cal aprovar les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, per als serveis públics prestats en règim de concessió, de conformitat amb el nou redactat de l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en connexió amb la disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sisè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF, PSC-CP
EN CONTRA: IEC-AM, CsLFV, SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIÓ: -

9. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d’octubre de 2019, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia

ACORDS:

Primer.- Declarar que la violència i el terrorisme mai són mètodes en democràcia per assolir objectius polítics i proclamar que el deure de tots els demòcrates és el de condemnar el seu ús amb independència de les circumstàncies.

Segon.- Rebutjar l’assetjament que està rebent la Guàrdia Civil a Catalunya per part de les forces independentistes i agrair la tasca que realitza garantint la seguretat i la convivència de tots els catalans.

Tercer.- Condemnar la irresponsable actitud d’alguns polítics que persisteixen en cercar la divisió, la radicalització i el qüestionament de les institucions de l’Estat i de la vigència de l’Estat democràtic de Dret.

Moció no aprovada amb el vot a favor del grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i els vots en contra dels grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

 

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal del mes d'octubre de 2019
Darrera actualització d’aquest contingut: 29/05/2020 a les 15:12h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)