Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Les Franqueses donarà ajuts fins a 200 euros per pagar l’IBI

28/02/2018

S’aproven els ajuts per al pagament de l’IBI en funció de la capacitat econòmica familiar.

L’Ajuntament de les Franqueses donarà ajuts fins a 200 euros a persones amb pocs recursos per fer front al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) amb l’objectiu de compensar la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.

Durant el mes de desembre, per acord de la Junta de Govern Local, es van aprovar de manera definitiva les Bases Reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts a persones per raó de capacitat econòmica.

Per acollir-se al sistema de concessió d’ajuts caldrà estar empadronat al municipi, acreditar manca de capacitat econòmica, la qual es fixarà tenint en compte la renda de la unitat familiar per sota de la mitjana, que no es tingui més d’un habitatge i que aquest disposi d’un valor cadastral no superior als 100.000 euros.

Els ajuts podran arribar fins als 200 euros per contribuent, una mesura que compta amb un pressupost de 25.000 euros. Les llars amb pocs recursos podran rebre la subvenció per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge habitual familiar a partir del mes de setembre i fins a la finalització de l’exercici fiscal del 2018.

Les sol·licituds es poden presentar del 16 d’abril a l’1 de juny, al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament o al Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavista Activa. 

REQUISITS PER ACOLLIR-SE AL SISTEMA DE CONCESSIÓ D'AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA AMB L'OBJECTIU DE FER FRONT A L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'EXERCICI 2018   

Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents: 

 1. Restar empadronades al municipi de Les Franqueses del Vallès el dia 1 del mes de gener de l'any de la convocatòria de la subvenció.
 2. Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d'arrendament que l'IBI és a càrrec de l'arrendatari) o usufructuari de l'habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l'IBI.
 3. Hauran de coincidir necessàriament l’habitatge que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari.
 4. En el moment de la sol·licitud de l'ajut, estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, i la resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament.
 5. Que els subjectes passius de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut no constin com a titulars cadastrals, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S'exclourà d'aquesta restricció, únicament, la propietat d'una plaça d'aparcament i un traster, o, un espai similar al traster. En aquest últim cas, el valor cadastral d'aquest espai similar al traster, no podrà sobrepassar els 19.525 €.
 6. Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 100.000 €.
 7. Que el conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell, no superi les quanties següents: 

 

Renda Familiar Anual

Membres unitat familiar

Menor o igual a

Fins a 2

10.000€

Fins a 3

12.000€

Fins a 4 o més

15.000€

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Original i fotocòpia dels DNI/NIE vigent dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del Certificat de pensió de la Generalitat amb l’import que percep o certificat negatiu de pensió (Acció Social i Ciutadania c/Sant Jaume 48 de Granollers o Pl. Pau Casals amb c/Sant Eudald de Canovelles), de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
 • Certificat de vida laboral.
 • Si es troba actiu/va, aportar original i fotocòpia de les nòmines dels sis darrers mesos.
 • En el cas de ser autònom, caldrà aportar també els certificats de pensions d’acció social i ciutadania.
 • Declaració formal d’ingressos en el cas d’obtenir d’altres ingressos sense documentar o no poder justificar cap tipus d’ingrés.
 • Declaració responsable de les persones que conviuen a l’habitatge, fent constar que les dades que aporten són tots els ingressos bruts que perceben.
 • Original i fotocòpia de la sentència de separació o divorci i conveni regulador.
 • Original i fotocòpia del contracte de lloguer, en el cas que l’IBI vagi a càrrec del llogater.
 • Fotocòpia de la c/c, amb codi IBAN, del sol·licitant.

Podeu trobar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts a persones per raó de capacitat econòmica que restin gravades per l'import de béns immobles en l'exercici fiscal 2018 en el següent enllaç.

Arxivat a: Hisenda
Ajuts per a l'IBI

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 17/04/2024 a les 14:01h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)