Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de novembre

25/11/2021

Avui el ple municipal ha començat amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de violència masclista.

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-2585 a 2021-2833 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/33 a JGL/2021/36 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 7 i 28 d'octubre de 2021.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2738 de data 20 d'octubre, relatiu a la presidència de la Comissió de seguiment del contracte de gestió i explotació del servei municipal d'aigua potable.

5. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2881, de 8 de novembre, relatiu a la delegació especial i general d'atribucions de les regidories d'Agricultura i Medi Ambient, Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

6. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2901, de 9 de novembre, relatiu a la delegació de les funcions de Presidència del Consell de la Pagesia.

7. Donar compte del Decret de la regidora de Règim Intern número 2021-2941, de 12 de novembre, relatiu a l'aprovació de la Carta de Serveis del Servei d'Atenció a la Ciutadania de les Franqueses del Vallès.

8. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2999, de 19 de novembre, relatiu a la designació de representant municipal a la Comissió de Presidència.

9. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2021 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

10. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de 2021, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

11. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2021 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

12. Proposta d'aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb referència a l'1 de gener de 2021.

ACORDS:

Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb referència a l’1 de gener de 2021, que dóna un resultat de 20.351 habitants (10.311 homes i 10.040 dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen a l'expedient administratiu de la present proposta d'acord.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / C'S
EN CONTRA: -
ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

13. Proposta d’aprovació de la designació de nous representants de la Corporació a diferents entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Designar la regidora senyora Sònia Tena i Belmonte com a representant titular de la Corporació a l’ADF Montseny-Congost, en substitució del regidor senyor Moises Torres i Enrique.
Segon.- Designar la regidora senyora Montse Vila i Fortuny com a representant titular de la Corporació a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), en substitució del regidor senyor Moises Torres i Enrique.
Tercer.- Designar la regidora senyora Montse Vila i Fortuny com a representant titular de la Corporació a la Comissió de seguiment del conveni transport, en substitució del regidor senyor Moises Torres i Enrique.
Quart.- Designar la regidora senyora Sònia Tena i Belmonte com a representant titular de la Corporació al Servei Comarcal d’Incendis, en substitució del regidor senyor Moises Torres i Enrique.
Cinquè.- Designar la regidora senyora Montse Vila i Fortuny com a representant titular de la Corporació a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en substitució del regidor senyor Moises Torres i Enrique.
Sisè.- Notificar aquest acord a les persones designades, i a les entitats, institucions i organismes corresponents, per al seu coneixement i efectes oportuns.
Setè.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP
EN CONTRA: -
ABSTENCIÓ: IEC-AM / C'S / SAL-CUP-AMUNT

14. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Efectuar la votació individualitzada de cada un/a dels/de les candidats/es per ser proposat Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès:

Rafael Barrio Cruz
Antonio Espada Moreno
Ramon Velayos Balcells
Maria Rosa Bote Viure
Ana Maria Lopez Leon
Manuel Luque Tagua
Elizabeth Alejandro Justicia
Ana Maria Lopez Corral
Ursula Garcia Cardenas
Serafina Fernandez Vicente
Jose Maria Parra Bola
Jorge Madera Jimenez
Mireia Bonfill Rodriguez
Annabel Andres Hernandez
Manuel Perera Canovas

Segon.- En cas que més d’un candidat/a obtingui el quòrum requerit de la majoria absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, esdevindrà candidat/a a ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès, aquell/a candidat/a que hagi obtingut el major nombre de vots.
Tercer.- En cas que més d’un candidat/a obtingui el quòrum requerit de la majoria absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, i en resulti empat a la votació, es procedirà a efectuar una segona votació, i si persistís l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’alcalde, d’acord amb l’establert a l’article 69 del Reglament Orgànic Municipal.
Quart.- Notificar aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Cinquè.- En cas que cap dels anteriors candidats/es obtingui el quòrum requerit de la majoria absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, trametre la integritat de l’expedient administratiu al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que nomeni entre els/les candidats/es presentats/des la persona a ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès, sempre i quan aquest/a reuneixi les condicions de capacitat i de compatibilitat que preveuen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
Sisè.- Comunicar als candidats/es presentats/des al càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès la puntuació obtinguda.

Cap candidat/a supera el quòrum i s'aplica el cinquè punt.

15. Proposta d'aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del serveis de transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 per un import de 223.510,17 € per a la prestació del servei del transport urbà i un import de fins a 7.000 € en concepte d’atorgament de títols socials del servei transport públic que conformen les línies del TransGran, que es transcriu a continuació, l’objecte del qual és:
“Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès

INTERVENEN

El Sr. Isidre Gavín i Valls, que actua en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, en qualitat de Secretari d’Infraestructures i Mobilitat segons nomenament de data 10 de juliol de 2018 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 4.1 de la Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, de delegació de competències de la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 7812, de 18.2.2019) i d’acord amb el que determina l’article 8.8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El Sr. Pere Torres Grau, en representació de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), en qualitat de director general, amb NIF. P-5890049-I, i amb seu al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona, segons el nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les atribucions que li confereix l'article 11.e) del text refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per Acord de govern de data 21 de febrer de 2017 (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017).
El Sr. Josep Mayoral Antigas, que actua en representació de l’Ajuntament de Granollers, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. Emili Cordero Soria, que actua en representació de l’Ajuntament de Canovelles, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 de juny de 2019 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. Francesc Colomé Tenas, que actua en representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. Albert Gil Gutiérrez, que actua en representació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el Sr. Ramón Sagalés i Orteu, que actua en representació de societat Empresa Sagalés, SA, en qualitat d’Apoderat de la societat segons escriptura de poder atorgada pel notari Ramón Costa i Fabra en data 2 de juny de 2020, amb el seu protocol 724.20.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació per a signar aquest Conveni.

ANTECEDENTS

Des de l'any 1886 la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb transport públic ja que en aquella data es va posar en funcionament l´Estació del Nord del ferrocarril que va complementar la seva oferta amb el primer sistema de transport col·lectiu urbà amb un cotxe arrossegat per tres cavalls que sortia de Can Carrencà i travessava el Riu Congost.
Des de llavors existeixen diferents iniciatives en matèria de transport fins l'any 1962 que es quan es publiquen les bases del primer concurs. El 8 de març de 1969 és el dia en què s'inaugura el primer servei clarament urbà i gestionat per l’empresa Gibert i ja posteriorment, des de l'any 1971, és l’empresa Autobuses de Granollers SL la que realitza el servei de transport urbà de viatgers.
Fruït de les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen el termes municipals de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès alguns dels trajectes del bus urbà de Granollers transiten pels termes municipals d'aquestes poblacions mitjançant l'acord de les diferents administracions locals des de l'any 1979 per prestar aquest servei i finançar conjuntament el dèficit econòmic generat.
Així mateix l'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei de transport públic que segueixi garantint el dret a la mobilitat sostenible dels seus habitants, tant pel que fa a la cobertura de mobilitat dins del seu àmbit urbà com a la conurbació urbana que formen els municipis propers com Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès i, alhora, permetre un accés a la xarxa de transport interurbà amb una millor coordinació dels serveis existents.
Davant la impossibilitat de poder endegar un nou concurs per a la gestió d'aquest servei, donat què, d’una banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre la Roca del Vallès, Canovelles i les Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes atorgades per la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’una altra, davant la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses, oferir un servei més sostenible respectant en tot moment la legislació del transport que no possibilita la constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei, el 13 de febrer de 2013 les parts van formalitzar un conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest conveni va prorrogar la seva vigència durant els exercicis de 2014, 2015, 2016 i renovar per a l’exercici 2017. Amb data 29 de mmaig de 2018 es va signar un nou Conveni, el 31 de desembre de 2018 es va subscriure una Addenda a dit Conveni, en data 27 de gener de 2020 es formalitza el Conveni per al 2019 i en data 13 d’abril de 2021es formalitza el Conveni per al 2020.
La positiva experiència obtinguda amb aquest marc de col·laboració entre les parts per a oferir un nivell de servei de transport adequat als municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès aconsellen la formalització d’un nou conveni que garanteixi la continuïtat en l’explotació dels referits serveis de transport, i per això les parts acorden la fórmula de la signatura d'aquest conveni i en aquest sentit,

EXPOSEN

1. El Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme una sèrie d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat d'efectuar una assignació més eficient de recursos i permetre a la ciutadania exercir el seu dret a la mobilitat.
2. L’Ajuntament de Granollers, que en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers, és sensible a la necessitat de millorar, fent ús del transport públic, la mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis veïns de la seva conurbació: Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per tal de permetre una millor cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests municipis d’una forma més sostenible i eficient.
3. Els ajuntaments de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès, que participen activament en el manteniment de la xarxa de transport públic dels seus municipis, manifesten el seu interès en la millora dels serveis que atenen les necessitats de mobilitat dels seus municipis especialment en relació a la ciutat de Granollers mitjançant una coordinació adequada dels serveis urbans i interurbans existents en aquest àmbit territorial.
4. Empresa Sagalés SA és concessionària dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera:

Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc del qual es presten les línies Granollers – Canovelles (PI. Can Castells) i les Franqueses del Vallès – Granollers, i
Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V-1878;B-102), en el marc de la qual es prestarà el servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme municipal de la Roca del Vallès de la Torreta, la Roca-Centre, Santa Agnès de Malanyanes i el centre comercial de la Roca Village,
totes dues de competència de la Generalitat de Catalunya.

5. Per la Resolució de 28 d'octubre de 2003, es va aprovar el Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA. D’acord amb la clàusula sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per Empresa Sagalés SA no suposa un compromís de despesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre l'explotació de les concessions de les quals és titular Empresa Sagalés, SA per a l'execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent de conformitat a la normativa vigent en matèria de subvencions i la que en cada cas sigui aplicable d’acord amb les bases per a l'atorgament dels ajuts de què es tracti.
El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA no inclou, dins les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional, la prestació dels serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa es fa necessari preveure una compensació econòmica per atendre al desequilibri econòmic que produeix la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.
6. L'Autoritat del Transport Metropolità, administració que regula el sistema tarifari integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquestes actuacions de millora en els serveis de transport públic de viatgers que atenen els municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que formen part del sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.
7. Tant els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, com el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren necessari mantenir unes condicions de prestació dels serveis de transport interurbà de viatgers per carretera adequades a la demanda existent i que garanteixin el dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel que fa als desplaçaments dins del municipi com des dels diversos barris als municipis propers, amb una coordinació adequada dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim la xarxa de transport existent.
8. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis del municipi de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i les necessitats de transport detectades amb una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per a afavorir l’eficiència i la racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries.
9. Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per bé que transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar la prestació als ciutadans.

Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer.- Objecte del Conveni
Aquest Conveni, d’acord amb l’article 30 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles motor, que estableix la possibilitat de què les entitats locals puguin gestionar els transports de les seves competències respectives mitjançant convenis, té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb la prestació durant l’exercici de 2021 de les comunicacions que es detallen als annexos d'aquest Conveni dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines - Barcelona amb filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V-1878;B-102), del qual és concessionària Empresa Sagalés, SA. Amb aquesta finalitat es defineixen:

1. Les línies, els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei.
2. La tarifació.
3. El règim de finançament que garanteixi al concessionari l'equilibri econòmic necessari.
4. La resta d’obligacions de les parts.

Segon.- Línies, itineraris, freqüències de pas i parades del servei
S’estableixen les línies següents:

L1 Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Hospital
L22 Estació de Rodalies Granollers Centre -Bellavista
L3 Plaça Europa - La Torreta
L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. Can Castells)
L51 La Roca-Granollers
L6 Corró d’Avall- Hospital-Granollers
LXQ Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”
L 512 Cànoves - Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) - Granollers

Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a l’annex 1.

Tercer.- Tarifes
En els serveis de transport objecte d’aquest Conveni, a excepció de la línia LXQ, seran aplicables els títols de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i el sistema de tarifació social en els termes que es detallen a l’annex 5.
Així mateix, serà aplicable el sistema de tarifació social que es detalla a l'annex 5. Els títols corresponents a aquesta tarifació aniran a càrrec de l’Ajuntament que els hagi promogut i inclouran el corresponent distintiu de l’Ajuntament promotor.

Quart.- Actuacions i compromisos de les parts
El Departament de Territori i Sostenibilitat, d’una banda, mitjançant la Resolució del cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona de data 26 de juny de 2018, la Resolució del director general de Transports i Mobilitat de data 24 d’octubre de 2018 i la Resolució de la cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona de data 6 de juny de 2019, autoritzen a Empresa Sagalés, SA les modificacions necessàries en les condicions de prestació del servei públic regular de transport de viatgers per carretera, per a prestar els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni i, d’altra banda, participa en el finançament d’aquestes actuacions segons l’establert en el pacte cinquè.
Els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès finançaran els serveis de transport establerts en aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions descrites en el pacte tercer, i promouran l’ús de cara al públic usuari.
L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei especificat en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Empresa Sagalés, SA es compromet a la prestació dels serveis de transport de viatgers esmentats en les condicions que figuren en els annexos d’aquest Conveni. En el cas de les expedicions a prestar íntegrament dins el casc urbà de Granollers les condicions seran fixades per l’Ajuntament de Granollers d’acord amb el previst en els annexos.

Cinquè.- Règim econòmic i finançament del servei
El finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquest Conveni el durà a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès.
En aquest sentit, l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà calculada com la diferència dels costos estimats d’explotació del servei, detallats en el pressupost que s’adjunta com a annex 2, i els ingressos obtinguts per l’explotació del servei, amb la fixació d’una aportació màxima de 1.690.510,75 euros per a l’any 2021, amb l’objectiu de mantenir l’equilibri econòmic i financer necessari del servei regular de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les quanties que es detallen:

Departament de Territori i Sostenibilitat: 154.899,29 euros. Aquesta aportació del Departament de Territori i Sostenibilitat es farà efectiva a l’ATM de Barcelona, amb càrrec a la partida pressupostària de l’ATM 2021 41 523 4700002 01, en els termes previstos en el pacte sisè.
Ajuntament de Granollers: 841.519,24 euros, amb càrrec a la partida pressupostària K3210.44110.47200.
Ajuntament de la Roca del Vallès 206.793,71 euros amb càrrec a les partides pressupostàries 06 440 22301 - Transport Públic de La Roca del Vallès, 06 440 22300 - Transport Públic de La Torreta.
Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 223.510,17 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 2021-05-4411-22300.
Ajuntament de Canovelles 263.788,35 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 200 4411 45000.

En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el finançament del servei.
En el cas de les línies L1, L20, L21, L22, L3, L6 i Línia 51 (la Roca del Vallès - Granollers) si l’import total a satisfer supera l’import inicialment previst, els ajuntaments procediran a abonar la desviació corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat.
En el cas de la línia LXQ l’import total és el que s’estableix en aquest conveni.
El pressupost dels serveis de transport previstos en aquest Conveni es revisarà anualment, si s’escau, d’acord amb el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat, sens perjudici d’altres acords als que puguin arribar les parts a la Comissió de Seguiment prevista en el pacte desè d’aquest Conveni.
En el cas de les línies amb aportació de la Generalitat de Catalunya, L512 Cànoves - Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) - Granollers i L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. Can Castells), les aportacions a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Canovelles, es faran efectives de conformitat amb el previst en el pacte sisè.
Sens perjudici de l’exposat, les parts es comprometen a dur a terme un treball conjunt en el marc de la comissió de seguiment prevista al pacte desè per tal de determinar si cal introduir alguna modificació en el règim de participació econòmica dels Ajuntaments signants en funció de les dades de prestació i d’utilització en cadascun dels municipis. En tot cas el resultat d’aplicació d’aquests treballs es tindria en compte en el moment de procedir a la liquidació de l’anualitat del 2021.
El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser revisat amb motiu de la modificació de les seves condicions de prestació, en els termes previstos en el pacte segon, mitjançant la formalització de la corresponent addenda.

Sisè- Liquidació

L’abonament de les aportacions econòmiques previstes pels ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès s’efectuarà mensualment i per períodes vençuts, mitjançant transferència bancària a Empresa Sagalés, SA en un termini màxim de seixanta dies des de la data de presentació de la factura documentada. En el seu defecte, i pels ajuntaments de les Franqueses del Vallès, de la Roca del Vallès i de Canovelles, farà diligència de presa de raó de la factura amb el termini de pagament corresponent, així com l’endós (annex 6) al banc designat per l’empresa.
Amb aquesta finalitat Empresa Sagalés SA haurà de presentar davant els ajuntaments esmentats, dins de la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant d’1/12 part del dèficit anual pressupostat corresponent a cada ajuntament segons els quadre de l’apartat cinquè. Durant el transcurs del mes següent l’empresa aportarà una breu memòria explicativa del desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els ingressos obtinguts i les possibles incidències en la seva prestació.
Cada mes Empresa Sagalés, SA haurà de presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat les estadístiques corresponents al mes anterior.
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, Empresa Sagalés, SA, presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, en què es detallin els ingressos tarifaris obtinguts, els ingressos corresponents a la realització de publicitat en els vehicles amb la determinació dels que han de ser considerats com a ingressos dels serveis d’acord amb el previst al pacte vuitè d’aquest Conveni i les despeses d'explotació segons el model de costos dels annexos 2, 3 i 4, a fi de procedir a la liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del Transport Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període corresponent. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació definitiva del servei s’abonaran mitjançant transferència bancària a Empresa Sagalés, SA en un termini màxim de noranta dies des de la data de presentació de la factura documentada.
En el moment de procedir a la liquidació definitiva de l’anualitat del 2021 es tindrà en compte, si escau, el resultat del treball previst al pacte anterior respecte a les aportacions dels Ajuntaments signants del conveni.
L’aportació econòmica a realitzar pel Departament de Territori i Sostenibilitat a l’ATM de Barcelona, s’efectuarà en el marc de les aportacions realitzades per la Generalitat de Catalunya a aquest consorci i es farà efectiva mitjançant el conveni d’adhesió al sistema tarifari integrat formalitzat amb l’empresa operadora Empresa Sagalés, SA i l’ATM de Barcelona.
Les administracions signants podran demanar a títol informatiu o de control que Empresa Sagalés, SA acrediti algunes despeses dels serveis mitjançant l’aportació de les factures o els comprovants corresponents. Així mateix, Empresa Sagalés, SA en compliment del previst al Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007 ha de dur a terme la comptabilitat diferenciada dels serveis de transport objecte del conveni per a cadascuna de les línies efectuant la corresponent imputació de costos de conformitat amb les normes comptables i fiscals vigents.
Tanmateix, Empresa Sagalés, SA lliurarà l’informe de l’auditoria del compte d’explotació del serveis objecte del present conveni realitzat per un auditor-censor jurat de comptes.

Setè.- Modificació de les condicions de prestació dels serveis

Amb caràcter previ a l’autorització de noves modificacions en les condicions de prestació dels serveis que són objecte d’aquest Conveni, el Departament de Territori i Sostenibilitat consultarà als ajuntaments signants sobre l’oportunitat de la modificació proposada.
Les noves modificacions en les condicions de prestació dels serveis que puguin proposar els ajuntaments signants s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa vigent.
En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser recollides de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les condicions de prestació dels serveis i, pel cas que comportin una alteració de les condicions econòmiques de prestació dels serveis previstos en aquest Conveni, aquesta addenda inclourà també la corresponent revisió del pressupost.

Vuitè.- Controls i inspeccions

Els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, dins l’àmbit de les seves competències, podran efectuar els controls i les inspeccions de caràcter material que considerin oportunes en relació amb la prestació dels serveis definits en aquest Conveni, i comunicaran al Departament de Territori i Sostenibilitat les incidències que, si és el cas, s’hagin detectat.
Correspon, en tot cas, al Departament de Territori i Sostenibilitat la competència d'inspecció sobre els serveis de transport i l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el cas que es constati l'incompliment de les condicions de prestació, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient en els termes previstos en la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera. Els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès podran proposar la incoació, si és el cas, del corresponent procediment sancionador en relació amb les infraccions que es detectin en el desenvolupament del servei de transport dins del seu terme municipal. Tot això, sens perjudici de la facultat que correspon a les parts per a la resolució d’aquest Conveni en els termes previstos en el pacte dotzè.

Novè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis

El servei de transport objecte d’aquest conveni serà prestat amb un nombre de vehicles suficient per a garantir la seva correcta prestació.
Els vehicles estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i hauran d'anar degudament identificats de conformitat amb els requeriment d'imatge corresponent. Les despeses derivades de l’adaptació a la imatge dels vehicles aniran a càrrec de l’empresa concessionària.
Empresa Sagalés, SA podrà destinar espais adequats en aquests vehicles per a l’explotació publicitària d’acord amb la normativa vigent, respectant, en tot cas, els requeriments d’imatge que puguin ser acordats pel Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments afectats. L’explotació dels espais publicitaris a les línies L1, L20 , L21, L22, L3 i L6 anirà a càrrec de la dita empresa, que comptabilitzarà les dues terceres parts dels ingressos obtinguts com a ingressos publicitaris de les dites línies a efectes de calcular el dèficit d’explotació del servei de transport objecte d’aquest Conveni.
Els ajuntaments signants es reserven el dret d’ús dels espais publicitaris d’acord al següent:

Granollers: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies les línies L1, L20, L21, L22 i L3.
Les Franqueses del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L6 Corró d’Avall – Hospital – Granollers i de la línia 512 Cànoves - Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) – Granollers.
Canovelles: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. Can Castells).
La Roca del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L51 la Roca-Granollers.

La cessió de l’espai no comportarà cap cost addicional per a l’ajuntament, qui sufragarà les despeses corresponents al material necessari i a la seva col·locació i retirada, respectant en tot moment la integritat del vehicle.
A aquest efecte, caldrà comunicar la voluntat de fer ús d’aquest dret amb una antelació mínima suficient a Empresa Sagalés, SA.
A l’annex 7 s’adjunta el model de la imatge que s’aplicarà al servei durant el 2020, excepte a la línia LXQ.

Desè.- Comissió de seguiment

Les parts acorden crear una Comissió de seguiment d’aquest Conveni, encarregada de vetllar pel correcte desenvolupament de l’objecte d'aquest conveni i, en particular, per tal de:
Fer la liquidació de les aportacions a satisfer per les administracions signants en els termes previstos a la clàusula sisena.
Fer el seguiment del material mòbil.
Fer el seguiment dels diferents aspectes del servei
Fer el seguiment econòmic i proposar les diferents accions per a la gestió dels serveis en funció dels resultats econòmics que es produeixin.
Proposar criteris per a l’actualització dels pressupostos d’explotació dels serveis i de les aportacions a realitzar per part de les administracions signats en funció dels resultats dels treballs previstos en el pacte cinquè del conveni.
Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que sorgeixin entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni, d’acord amb el pacte tretzè.
Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i el funcionament d’aquesta Comissió de seguiment, es regulen per les previsions contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Onzè.- Vigència

Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2021, i produirà efectes fins a la liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte.
Aquesta vigència s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat d’aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.
Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte cinquè d'aquest Conveni.
Un cop finalitzada la vigència del conveni o acordada la seva resolució, Empresa Sagalés, SA cessarà, previs els tràmits pertinents, en la prestació dels serveis de transport especificats en aquest Conveni amb l’adopció de les mesures pertinents per tal de garantir l’amortització adient del material mòbil destinat a la prestació dels serveis.

Dotzè.- Extinció

1. A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada del present Conveni:
la resolució unànime acordada entre les parts que l’han subscrit;
la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants; també la resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic degudament justificats;
l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu;
la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers per carretera citat en l’acord primer;
la decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni;
qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

2. En cas d’extinció anticipada, les administracions signants vetllaran per garantir l’adequada finalització de les actuacions en curs, i, en el seu cas, els mecanismes que, si escau, pugui garantir el servei públic de transport

Tretzè.- Jurisdicció

Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no puguin ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte desè, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 74.503,37 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 05 4411 22300 del pressupost general municipal de 2021 per la despesa pendent corresponent a l’exercici 2021 per a la prestació del servei del transport urbà esmentat.

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa fins a un màxim de 6.428,58€ amb càrrec a la partida pressupostària 2021 05 4411 48012 del pressupost general municipal de 2021 per la despesa pendent corresponent a l’exercici 2021 en concepte d'atorgament de títols socials del servei del TransGran.

Quart.- FACULTAR a l’alcalde o per delegació d’aquest a la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del conveni a què fa referència a l’acord primer.

Cinquè.- FACULTAR a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per aprovar la liquidació definitiva de l’exercici 2021.

Sisè.- INCLOURE el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Setè.- PUBLICAR el present acord i el conveni al Portal de transparència, així com la ressenya corresponent al BOP de Barcelona.

Vuitè.- TRAMETRE’L al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.

Novè.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, SA.

Desè.- FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan que l’ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s’opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un més, a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l’endemà de rebre aquesta notificació. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret.


Altrament, en cas que l’interessat sigui una administració o organisme públic, si vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’ha d’interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP
EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIÓ: C'S

16. Proposta per inadmetre el recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector C.

ACORDS:

Primer.- INADMETRE el recurs de reposició interposat en data 15 de setembre de 2021, amb Registre d’Entrada 2021-E-RE-3419 per l’entitat Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), pels motius adduïts a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- INFORMAR el recurrent que contra la inadmissió d’aquest recurs de reposició, no es pot tornar a interposar el recurs esmentat.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient.

Aquest punt no se sotmet a votació.

17. Proposta d’aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del municipi de les Franqueses del Vallès associada a un Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM) per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del municipi de les Franqueses del Vallès associada a un PEM per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable de conformitat amb la documentació rebuda en data 10 de novembre de 2021 amb Registre d’Entrada 2021-E-RE-4136.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / C'S
EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIÓ: -

18. Proposta d’aprovació del text refós del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el text refós del Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de les Franqueses del Vallès de conformitat amb la documentació rebuda en data 14 de novembre de 2021 amb Registre d’Entrada 2021-E-RE-4136.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / C'S
EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIÓ: -

19. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua per a l’exercici 2022.

ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua, així com el seu text refós.
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text modificat de l’Ordenança de Prestació Patrimonial aprovada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.
Cinquè.- Disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, el text de l’Ordenança de Prestació Patrimonial esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposen l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP 
EN CONTRA: IEC-AM / C'S / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIÓ:

20. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de novembre de 2021, per a la prevenció de residus i prohibició de les bosses de plàstic d'un sol ús.

ACORDS:

Primer.- Revisar la normativa municipal sobre residus i incorporar plans de prevenció de residus per tal de reduir-ne la quantitat que es genera al municipi.
Segon.- Desenvolupar durant el 2022 un pla de transició consensuat amb el sector comercial per eliminar les bosses de plàstic no compostables i implantar les bosses compostables, biodegradables, de paper o altres ecològiques als establiments, mercats i comerços del nostre municipi.
Tercer.- Incorporar mesures i accions d'educació i implicació social envers la bona gestió dels residus del veïnat, centres educatius, empreses i administració pública.
Quart.- Incorporar la transparència i publicació de dades relativa als residus del municipi.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Agència de Residus de Catalunya, a l’Associació de botiguers, comerciants i professionals de les Franqueses del Vallès i paradistes setmanals, a l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígons Industrials de les Franqueses del Vallès, la resta d’entitats municipals, escoles i instituts, així com a les associacions veïnals i culturals de Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Llerona, Bellavista i Marata.

APROVADA PER UNANIMITAT

21. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de novembre de 2021, en relació a la nova normativa que regula l'impost de la plusvàlua.

ACORDS:

Primer.- Instar al govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per a compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals, tant per aquelles transmissions efectuades durant els 15 dies en que no s’ha pogut exigir l’impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de liquidar i no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà retornar als contribuents en base als fonaments de la sentència del TC.
Segon.- Instar al govern de l’Estat a crear un fons permanent de compensació en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el nou mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.
Tercer.- Comunicar aquesta acords a la FMC, a l’ACM, al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.

A FAVOR: JxLF, IEC-AM i SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: -
ABSTENCIÓ: PSC-CP i C'S

22. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de novembre de 2021, per crear una oficina municipal de l'energia, fomentar l'autoconsum energètic i impulsar l'autoconsum compartit en el marc d'una comunitat energètica local.

ACORDS:

Primer.- Crear l'Oficina Municipal de l'Energia de les Franqueses i dotar-la de personal capacitat per a ajudar la població a entendre la factura energètica, i oferir assessorament sobre instal·lacions solars fotovoltaiques, eficiència energètica, vehicles elèctrics i punts de recàrrega.
Segon.- Elaborar una guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum i fer-la arribar a totes les llars del municipi. Aquesta guia hauria de recollir, com a mínim, (1) definició, beneficis i modalitats d'autoproducció, (2) passos i tràmits necessaris tant en cas d'instal·lació individual com col·lectiva en blocs de pisos i tenint en compte les diferències entre les instal·lacions en sòl urbà i en sòl rural no urbanitzable, (3) exemples d’estimació de costos i previsió d'amortització en funció de la tipologia d’habitatge, (4) ajudes i bonificacions locals o d'altres administracions, i (5) la referència de l'Oficina Municipal de l'Energia.
Tercer.- Que la partida dels pressupostos de 2021 destinada a eficiència energètica inclogui l’estudi del potencial fotovoltaic total de les cobertes dels equipaments municipals i els possibles excedents, amb l'objectiu de valorar la possibilitat de compartir-los amb la ciutadania.
Quart.- Estudiar quina pot ser la fórmula jurídica més adient per a crear una comunitat energètica local: acords de cessió de teulades d'equipaments municipals, associació, cooperativa, societat mercantil, agrupació d'interès econòmic o altres.
Cinquè.- Fer arribar una còpia d'aquests acords a les diferents entitats del municipi i exposar-los com a punt de l'ordre del dia en les properes sessions del Consell Escolar Municipal, Consell de la Pagesia, Consell del Poble de Llerona i Consell del Poble de Corró d'Amunt.

A FAVOR: IEC-AM i SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: JxLF / PSC-CP i C'S
ABSTENCIÓ:-

23. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de novembre de 2021, instant a l'equip de govern de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a prendre mesures per millorar la seguretat ciutadana al municipi.

ACORDS:

Primer.- Potenciar la seguretat ciutadana al municipi, reforçant progressivament la plantilla de la Policia Local, tenint en compte, no només la població actual sinó el creixement que durant els pròxims anys es desenvoluparà a Les Franqueses del Vallès, així com les característiques dels seus cinc pobles, garantint la presència policial a tot el territori.
Segon.- Impulsar i reforçar els mecanisme de coordinació entre la Policia Local amb la resta de forces i cossos de seguretat en l’àmbit territorial de Les Franqueses del Vallès i que es continuï treballant conjuntament i coordinadament amb les policies locals dels municipis veïns.
Tercer.- Elaborar un estudi dels “punts negres” relacionats amb la seguretat del municipi amb la finalitat de reforçar l’actuació i la presència de la Policia Local en aquests.
Quart.- Garantir el desplegament i l’efectivitat de la Policia de Proximitat en els cinc pobles de Les Franqueses del Vallès.
Cinquè.- Crear i implementar la figura de l’educador o educadora de carrer com a model d’intervenció socioeducativa en el medi obert amb la finalitat d’allunyar als col·lectius vulnerables de l’exclusió social i la delinqüència, promovent el civisme, la convivència i el respecte per l’espai públic.
Sisè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats i a totes les entitats del municipi.
Setè.- Continuar treballant per garantir que la Policia Local es continua coordinant amb altres àrees que prestin serveis a les persones per tal d'establir mecanismes i accions que, amb una finalitat reinsertora, formativa i educacional, detectin els focus d'incivisme i inseguretat.

A FAVOR: PSC-CP / IEC-AM i C'S
EN CONTRA: JxLF i SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIÓ: -

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple novembre 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 29/11/2021 a les 13:04h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)