Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del mes d'octubre de 2021 (part 1)

28/10/2021

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-2329 a 2021-2584 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/29 a JGL/2021/32 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 9 i 30 de setembre de 2021.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2558, de 29 de setembre, relatiu a les comissions informatives.

5. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2661, de 13 d'octubre, en què es resol esmenar les errades materials detectades a l'Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal en el terme municipal de les Franqueses del Vallès.

B) Part resolutiva

6. Proposta d’aprovació de l’adhesió al programa «Servei Local de Teleassistència pels anys 2021-2024» de la Diputació de Barcelona.

ACORDS:

Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al programa «Servei Local de Teleassistència pels anys 2021-2024» de la Diputació de Barcelona, l’objecte del qual és regular i fixar els criteris i el procediment de prestació del servei de teleassistència entre els ens locals de la província de Barcelona que ho sol·licitin, d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 11 de juny de 2020 i modificades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2020, que es transcriuen literalment a continuació:

BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA” - ANYS 2021 a 2024

 1. 1.     Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de participació en el programa “Servei Local de Teleassistència”, per als anys 2021 a 2024, per als ens locals de la província de Barcelona que han vingut participant en el programa en períodes anteriors i per aquells altres que sol·licitin la seva participació per primera vegada.

Finalitat del Servei

2.1.- La teleassistència és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tant exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació de necessitat que correspongui, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària, constituint un servei de competència municipal.

2.2.- En termes generals, la teleassistència és una modalitat de servei social d’atenció domiciliària la qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar-les una resposta ràpida i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.

2.3.- Les funcions principals del Servei Local de Teleassistència són: 

¨  Proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar en cas de necessitat.

¨  Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i l’accés als serveis de la comunitat.

¨  Donar una resposta immediata en cas d’emergència personal, social i/o sanitària.

¨  Realitzar el seguiment de les persones usuàries per detectar possibles alertes i/o riscos de tipus social i/o relacionats amb la salut de la persona usuària així com per donar suport i acompanyament en moments de crisis o necessitats especials.

¨  Actuar de forma preventiva per evitar situacions de risc sobre la salut, sobre la seguretat i la soledat de la persona a través d’accions d’acompanyament, assessorament i suport personal o tecnològic.

2.4.- El Servei Local de Teleassistència és un servei de teleassistència avançada de conformitat amb la Resolució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència del 19 d’octubre de 2017, sobre la determinació del contingut del servei de teleassistència bàsica i avançada previst a la Llei 39/2006 de 14 desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència

2.5.- El Servei Local de Teleassistència ofereix suport les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, realitza un contacte directe i habitual amb la persona usuària i disposa de diferents serveis, programes d’atenció integral i tecnologia complementària tal i com descriuen els apartats 2 i 3 de l’Acord del Consell Territorial, com ara:

¨  Serveis d’atenció domiciliària personalitzats a través d’un model d’atenció centrada en la persona 

¨  Serveis d’atenció fora del domicili com la teleassistència mòbil.

¨  Programes d’atenció integral com les accions desplegades en matèria preventiva, promoció de l’envelliment actiu, prevenció i detecció de la sospita de maltractaments, prevenció del suïcidi o atenció a contingències i grans catàstrofes.

¨  Tecnologia complementària del servei com els dispositius perifèrics per detectar riscos a la llar o sobre la salut de la persona.

Destinataris

Són destinataris d'aquestes bases, els ens locals de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants que prestin el servei de teleassistència.

Beneficiaris del Servei Local de Teleassistència

Aquest servei es destina a la població general i, especialment, a aquelles persones que poden necessitar suport per trobar-se en una situació de risc per raons d’edat, vulnerabilitat social, caigudes freqüents, situacions socials i/o de salut complexes, soledat, aïllament, manca d’autonomia funcional i/o situacions de discapacitat o dependència, entre d’altres motius de risc.

Tipus de beneficiaris

5.1.- Els ens locals son els responsables de valorar la idoneïtat de les persones per rebre el servei, d’establir els criteris d’accés i de sol·licitar les altes de les persones en el Servei Local de Teleassistència.

5.2.- El Servei Local de Teleassistència té un caràcter universal però és un servei que es considera adient, entre d’altres, per a les persones que tenen alguna de les següents característiques relacionades amb la manca de xarxa social i/o familiar, malaltia, discapacitat i/o dependència, en la línia del que relaciona l’Acord del Consell Territorial:

¨  Que requereixen suports per a la seva seguretat i independència a la seva llar.

¨  En risc de soledat, aïllament o perill.

¨  En risc d’accident, caigudes o pèrdues de consciència.

¨  Amb dificultats de mobilitat.

¨  Amb malalties que generin riscos com diabetis, hipertensió, cardiopaties, bronquitis,asma, entre d’altres.

¨  Amb limitacions temporals a la seva autonomia.

¨  En situació de demències lleus o amb indicis i senyals d’oblits.

¨  En processos de llarga durada de rehabilitació física, cognitiva i/o funcional.

¨  Que poden incórrer en riscos per a la seva salut dins i fora de la llar.

5.3.- Les tipologies de persona usuària del Servei Local de Teleassistència son les següents: Titular del servei.

Persona que reuneix tots els requisits per ser usuària. En el domicili solament podrà haver un/a titular del servei.

Cotitular del servei.

Persona que conviu amb la titular del servei i que alhora reuneix els requisits per ser-ne usuària. En un domicili podrà haver més d’una persona cotitular del servei.

5.4.- En un domicili sempre hi haurà una tecnologia bàsica (terminal i unitat de control remot) i d’altra complementària (dispositius de seguretat i teleassistència adaptada), si s’escau, que serà assignada en funció de les necessitats. Aquesta podrà ser: 

¨  Tecnologia associada al domicili: terminal de teleassistència i aquella tecnologia complementària amb l’objectiu de protegir riscos a la llar (detectors de foc/fum, gas o monòxid de carboni, presència, entre d’altres).

¨  Tecnologia associada a la persona: unitat/s de control remot i aquella tecnologia complementària amb l’objectiu de protegir riscos sobre la salut de la persona (detector de caigudes, dispositius de prestació del servei fora de la llar, teleassistència mòbil, entre d’altres).

5.5.- Una persona que, atesa la seva capacitat física, psíquica o sensorial, no pot activar per sí mateixa el servei, podrà ser usuària del mateix quan s’estimi necessari i sempre haurà de conviure amb un titular essent, per tant, cotitular del servei.

Tipologies de servei

6.1.- Els nivells de suport del Servei Local de Teleassistència són:

¨  Bàsic. Es correspon amb persones amb una xarxa social i una situació de salut bona en termes generals. Constitueixen aproximadament el 48% del total de persones usuàries del servei.

¨  Mitjà. Es correspon amb persones amb unes relacions socials mitjanes i una situació de salut moderada. Constitueixen aproximadament el 44% del total de persones usuàries del servei.

¨  Alt. Es correspon amb persones amb unes relacions socials baixes independentment de la seva situació de salut. Constitueixen aproximadament el 7% del total de persones del servei.

¨  Molt alt. Es correspon amb persones amb una situació de fragilitat extrema per situacions socials i/o personals complexes. En aquests casos s’han d’activar protocols d’atenció específics com ara, el protocol de detecció de la sospita de maltractaments o prevenció del suïcidi, entre d’altres. Constitueixen aproximadament l’1 % del total de persones del servei.

6.2.- Aquests nivells de suport determinen dues tipologies de servei:

-          Teleassistència avançada d’intensitat moderada.

Aquesta modalitat comporta un nivell de suport bàsic quant a prestacions i tecnologia complementària, com ara la periodicitat dels contactes telefònics, cobertura d’unitats mòbils i dispositius adaptats per persones amb dificultats a la parla i/o a l’oïda o amb dificultats de mobilitat en cas de necessitat. Representa actualment un 48% de les persones usuàries del servei i es correspon amb nivell de suport bàsic.

-         Teleassistència avançada d’intensitat alta.

A banda de les prestacions anteriors, aquesta modalitat comporta addicionalment nivells superiors de prestacions i tecnologia complementària, com ara un major nombre de contactes telefònics i visites domiciliàries periòdiques, a més de i dispositius perifèrics (detectors de fum/foc, gas, monòxid de carboni, mobilitat/passivitat, caigudes o teleassistència mòbil). Representa actualment un 52% de les persones usuàries del servei i es correspon amb els nivells de suport mitjà, alt i molt alt descrits anteriorment.

6.3.- La distribució actual de les persones usuàries del Servei Local de Teleassistència segons la tipologia de servei i tipologies de persona usuària son les següents:

 

Tipologies de persones usuàries

 

 

 

Titular

Cotitular

 

 

 

Teleassistència

 

 

 

 

avançada d’intensitat

moderada (nivell

41%

7%

48%

Tipologies de

suport bàsic)

 

 

 

servei

Teleassistència

 

 

 

 

avançada d’intensitat

alta    (nivell    suport

44%

8%

52%

 

mitjà, alt i molt alt)

 

 

 

 

85%

15%

100%

Prestació del servei

7.1.- El programa “Servei Local de Teleassistència” és conseqüència de la cooperació interinstitucional entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província adherits al programa.

7.2.- El servei de teleassistència serà prestat per una empresa externa seleccionada per la Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria del corresponent procediment de contractació en el termes que s’especifica a la base 11.- “Finançament del programa”.

7.3.- La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir, en el seu procediment de contractació, les condicions de prestació del servei i el preus de licitació.

7.4.-Finalitzat el procés de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar als ens locals participants en el programa les dades identificatives de l’empresa/entitat contractada i els preus definitius d’adjudicació.

7.5.- La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels ens locals participants en el programa els Plecs del contracte per a aquelles consultes que aquests vulguin dur a terme.

Procediment d’adhesió

8.1.- Els ens locals de la província que vulguin continuar participant o que vulguin participar per primer cop en el programa, hauran de procedir a l’aprovació per l’òrgan competent de l’adhesió i participació en el programa.

8.2.- Aquesta adhesió només s’haurà de fer un cop i tindrà validesa per a tot el període de vigència d’aquestes bases incloses les seves pròrrogues.

8.3.- L’adhesió implica l’acceptació de les condicions definides en les presents bases i comporta el compromís per part dels ens locals de fer front al percentatge de finançament que els correspongui derivat de la prestació del servei en el seu territori, durant tota la vigència de les presents bases i, si s’escau, de les seves pròrrogues.

8.4.- El/la Secretari/ària de l’ens local haurà de trametre diligència de l’acord d’adhesió efectuat per l’òrgan competent a la Diputació de Barcelona.

8.5.- Aquesta tramitació s’haurà d’efectuar de forma electrònica i a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), omplint el formulari que es troba com a Annex a les presents Bases i adjuntant la diligència del Secretari/ària.

8.6.- L’ús del PMT comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin.

8.7.- Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases d’aquest règim poden, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla de Calalunya 126, Barcelona) en horari de 08:30 hores a 14:30 hores en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer supòsit, l’interessat ha d’anunciar a la Diputació de Barcelona mitjançant correu electrònic adreçat al centre gestor i a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert

8.8.- Un cop efectuada l’adhesió, les sol·licituds de serveis es formularan a través d’una aplicació informàtica, que es posarà a disposició dels ens locals adherits.

8.9.- No s'admetran sol·licituds en previsió de serveis futurs

Participació econòmica de les persones beneficiàries en el servei

9.1.- Els ens locals podran, en funció de les seves competències, establir mecanismes de copagament del servei de teleassistència segons criteris ajustats a la legislació oportuna en aquest àmbit. En aquest sentit, es posa a disposició dels ens locals, el “Model de Copagament dels Serveis d’Atenció Domiciliària de la Diputació de Barcelona” http://www.diba.cat/web/benestar/dependencia/copagament

9.2.- En aquest supòsit, la tarifa a satisfer per la persona usuària no podrà excedir del cost que li suposa a l’ens local cada servei, segons el percentatge de participació en el finançament que s’estableix en la base 11.

9.3.- En qualsevol cas, l’empresa prestadora del servei de teleassistència mai podrà presentar les factures a nom de la persona usuària del servei.

Criteris de distribució dels serveis

10.1.- Si la demanda de serveis per part dels ens locals fos superior a l'oferta, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d’establir sistemes de distribució i/o de priorització dels serveis de teleassistència d’acord amb la planificació provincial i en funció de l’índex de cobertura del servei dins del territori de l’ens local que fa la demanda en relació a la mitjana de cobertura de la província.

10.2.- A aquests efectes l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona comunicarà a l’empresa contractada el nombre de serveis que corresponen a cada ens local i els requisits imprescindibles de les persones demandants.

Finançament del programa

11.1.- El servei es finança amb les aportacions dels ens locals i de la Diputació de Barcelona, que es distribueixen de la següent manera:

¨  Un 47% a càrrec de la Diputació de Barcelon

¨  Un 53% a càrrec dels Ens locals participants en el programa

11.2.- L’empresa que resulti contractista del procediment de contractació esmentat en la Base 7, facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona en una única factura el 100% del cost de tots els serveis actius durant aquell mes.

11.3.- No obstant això, prèviament el contractista haurà d’obtenir la conformitat de cada ens local, segons els serveis actius al seu territori. En cas que la relació de serveis d’algun ens local no resulti conforme, aquells serveis no es podran incloure en la factura global de la mensualitat.

11.4.- En aquesta factura mensual s’haurà de fer constar l’import del percentatge de participació de la Diputació de Barcelona i l’import de participació de cada un dels ens locals, per tal que la Diputació pugui liquidar a cada ens local la transferència de la seva part de cofinançament, d’acord amb l’apartat següent

11.5 A la finalització de cada un dels dos primers quadrimestres de l’exercici pressupostari, la Diputació practicarà una liquidació a cada ens local, en funció dels serveis prestats en aquest període.

Durant el darrer quadrimestre de l’exercici pressupostari, cada ens local realitzarà una bestreta a compte a la Diputació de Barcelona, a partir del càlcul que la Diputació li notifiqui en base als serveis de Teleassistència actius amb que compti l’ens local a l’inici del quadrimestre. Acabat l’exercici i quan es disposi de les dades reals dels serveis prestats en aquest període, es practicarà la liquidació per a cada ens local.Si la liquidació es favorable a l’ens local, es reduirà de la primera liquidació del exercici següent, o en el darrer exercici del conveni es retornarà l’import de la liquidació per part de Diputació de Barcelona; si la liquidació es favorable a la Diputació de Barcelona, aquesta practicarà una liquidació complementaria que s’abonarà per part dels ens locals conjuntament amb la primera liquidació del següent exercici, o si es tracta del darrer exercici del conveni, en el termini màxim de dos mesos des de la seva notificació.

En cas d’impagament de les quotes de les liquidacions o de la bestreta a compte, la Diputació de Barcelona podrà retenir les obligacions reconegudes pendent de pagament per practicar les oportunes compensacions.

Unitats Mòbils

12.1.- Les unitats mòbils conformen un recurs d’atenció a emergències socials i tècniques de forma presencial, operatiu les 24 hores i els 365 dies de l’any i que és complementari al servei de teleassistència d’atenció bàsic.

12.2.- Aquest recurs està format per un conjunt de mitjans humans i materials, amb caràcter mòbil, que complementen els serveis prestats des del centre d’atenció a través de la intervenció presencial en el domicili amb l’objecte de realitzar actuacions socials de primera resposta, seguiment de les persones usuàries o intervencions tecnològiques bàsiques

12.3.- Les unitats mòbils garantiran una sèrie de prestacions prioritàries en el marc del servei, i d’altres seran complementàries o secundàries i excepcionals.

a)      Les funcions prioritàries de les unitats mòbils són:

¨  Intervenir directament davant emergències de caire social derivades per exemple d’un intent de robatori, una sospita de maltractaments o un accident o sinistre a la llar.

n aquests casos, des del centre d’atenció es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili de la persona usuària, i si s’estima oportú, de forma complementària es mobilitzaran les persones de contacte de la persona usuària i els recursos d’atenció a emergències de la comunitat.

¨  Aixecament de caigudes produïdes al domicili.

En aquests casos, des del centre d’atenció es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili de la persona usuària i s’abandonarà quan hi hagi una certesa absoluta que la persona torna a estar en una situació normalitzada i no hi ha motius que facin sospitar d’alguna conseqüència sobre la salut de la persona.

¨  Donar suport a les emergències sanitàries detectades des del centre d’atenció o per la unitat mòbil quan arriba al domicili i detecta la necessitat d’un recurs d’emergència.

b)      Les funcions complementàries o secundàries de les unitats mòbils són:

¨  Custòdia de claus.

La unitat mòbil realitzarà la custòdia de les claus d’aquelles persones en situacions d’extrema soledat i fragilitat dels municipis on no hi hagi acords de custòdia.

¨  Mobilització de claus.

La unitat mòbil realitzarà gestions en la recollida i/o mobilització de les claus de domicilis de persones usuàries dels municipis que les tinguin en custòdia.

¨  Seguiment personalitzat de l’estat de persones identificades en situació de risc. Aquests casos seran acordats amb els serveis socials municipals.

¨  Companyia i suport en casos específics

¨  Intervencions tècniques bàsiques relacionades amb la unitat de teleassistència i els seus complements.

12.4.- Aquestes unitats mòbils atenen, segons el temps de resposta requerit, emergències, contingències o activitat programada.

¨  Les emergències son situacions on la salut i el benestar de la persona poder estar, de forma real o potencial, en perill. Aquestes requeriran la mobilització immediata en un temps de 40 minuts com a màxim.

¨  Les contingències son situacions on es requereix la intervenció però la persona no està en risc, com per exemple l’atenció i/o l’assessorament a problemes socials, el suport a les activitats de la vida diària, el suport urgent a la gestió de casos, les urgències tecnològiques d’instal·lació i/o connexió, manteniment correctiu urgent de l’equipament o la tramitació urgent de la custòdia de claus, entre d’altres.

12.5.- La Diputació de Barcelona proveirà a través del contractista del servei d’un mínim 29 unitats mòbils (vehicles) amb els recursos necessaris i suficients (humans, materials i tècnics) que realitzaran intervencions als ens locals de la província de Barcelona de les quals:

¨  Setze (16) unitats mòbils seran de primera resposta i tindran la finalitat d’atendre emergències o contingències i també podran fer activitat programada segons les necessitats puntuals del servei, tot i que la seva funció és primordialment reactiva

Aquestes necessiten una base territorial, ubicació la qual serà proposada per la Diputació de Barcelona i amb l’acord de cadascun dels ens locals. Aquestes bases tindran la finalitat de ser el lloc d’estacionament i de canvis de torns dels professionals. A més a més, d’aquestes bases, cinc tindran atenció les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any i seran punts de custòdia de claus dels territoris de proximitat.

¨  Tretze (13) unitats mòbils seran de segona resposta i tindran la finalitat de realitzar activitat programada i eventualment, atendran contingències. No necessiten d’una base territorial geogràfica concreta en ser un recurs que circula de forma contínua pel territori de la província de Barcelona

12.6.- Amb posterioritat a l’adjudicació del procediment de contractació per a la prestació del Servei Local de Teleassistència, la Diputació de Barcelona aprovarà un conveni tipus que regirà les condicions mínimes que han de tenir les setze bases territorials, com poden ser: zones de treball per canvis de torn, espai d’aparcament, facilitat de proporcionar un distintiu per circular en zones de trànsit restringit, etc. Aquest conveni tipus servirà de base per a la signatura dels convenis específics amb els ens locals.

12.7.- Les 29 Unitats Mòbils hauran de realitzar un mínim de 88.000 hores de treball anual efectiu de les quals 65.000 hores hauran de ser realitzades per les unitats mòbils de primera resposta i 23.000 hores per les unitats mòbils de segona resposta.

12.8.- Així mateix, la totalitat dels ens locals adherits al Servei Local de Teleassistència hauran de facilitar als seus territoris espais de custòdia de claus en col·laboració amb els organismes, centres o altres entitats que considerin, sempre i quan tinguin accés les 24 hores. Els ens locals seran els encarregats de signar els seus respectius acords amb les institucions que considerin i la Diputació de Barcelona facilitarà el suport i assessorament que sigui necessari en aquesta matèria.

Obligacions dels ens locals

Els ens locals s'obliguen a:

13.1.- Adherir-se al programa segons el procediment descrit en la Base 8

13.2.- Acceptar l’empresa prestadora del servei contractada per la Diputació de Barcelona.

13.3.- Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, fer la valoració inicial i la sol·licitud d’alta a l’empresa contractada per a la prestació del servei.

13.4.- Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona, així com efectuar el seguiment   del cas de les persones usuàries en l’àmbit territorial de la seva competència.

13.5.- Facilitar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del servei  en el seu territori.

13.6.- Posar en coneixement de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb la màxima celeritat possible.

13.7.- Finançar el 53% del cost total del servei en el seu àmbit territorial.

13.8.- Habilitar crèdit suficient en el pressupost de despeses per fer front a les obligacions derivades del cofinançament del programa.

13.9.- Efectuar l’ingrés de les successives liquidacions quadrimestrals i de les bestretes a compte, al compte general de la Diputació de Barcelona, en el termini  de 30 dies des de que s’hagi rebut la notificació, del 53% del cost total dels serveis prestats en el seu àmbit territorial.

13.10.- Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de Teleassistència, excepte en aquella que contingui dades personals dels usuaris del servei.

13.11.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes per la Diputació de Barcelona.

13.12.- Facilitar a la Diputació de Barcelona qualsevol informació que aquesta consideri necessària per a la verificació de la correcta execució del programa.

Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona serà la responsable de les següents funcions generals:

14.1.- La contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants.

14.2.- La supervisió i seguiment del Servei Local de Teleassistència.

14.3.- El control i l’assegurament de la qualitat en la prestació i el funcionament general del servei.

14.4.- L’establiment dels mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa contractada i els ens locals de la província amb l’objectiu d’assolir d’un desenvolupament òptim del servei de teleassistència.

14.5.- El cofinançament d’un 47% del servei.

14.6.- El pagament de les factures mensuals per la totalitat dels serveis en actiu d’aquell mes.

14.7.- L’aprovació i notificació als ens locals, de les liquidacions i bestretes a compte que corresponen a la part del seu finançament (53%).

Funcions de control i avaluació

15.1.- L’empresa contractista del servei posarà a disposició de cada ens local un informe de seguiment amb caràcter mensual, que recollirà els principals indicadors del Servei Local de Teleassistència en el seu municipi. Es presentarà en format gràfic per a la seva divulgació i serà en format Excel per al seu anàlisi i explotació.

15.2.- L’empresa contractista elaborarà, per a cada ens local, una memòria anual de gestió municipal que haurà d’estar disponible en una aplicació web de gestió en el termini màxim de dos mesos després de la finalització de cada exercici.

15.3.- La Diputació de Barcelona podrà exercir en qualsevol moment, directament o a través d’una empresa/entitat externa, les funcions de control i avaluació del Servei Local de Teleassistència, així com els estudis que siguin adients per al desenvolupament òptim del mateix i per a la incorporació d’eines d’innovació que siguin oportuns, sense perjudici dels mecanismes de seguiment que han d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un correcte funcionament del servei.

Protecció de dades de caràcter personal)

16.1.- D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa als ens locals adherits al programa i al seu personal:

Responsable del

tractament

 

 

Diputació de Barcelona

Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona

 

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 

Finalitat del tractament

Manteniment de les relacions institucionals i administratives entre la Diputació de Barcelona i els ens locals adherits al programa “Servei

local de Teleassistència”.

Temps de conservació

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric.

Legitimació  

del tractament

 

Compliment de les obligacions conveniades.

Destinataris de

cessions o

transferències

 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.

Drets de

les persones

interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis- de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines

del Registre https://www.diba.cat/web/registre/

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

           

 

16.2.- Els ajuntaments participants, com a responsables del tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a dur a terme les actuacions previstes a l’objecte d’aquestes Bases, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a

i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.

ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.

iii) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del responsable del tractament.

iv) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del tractament es vegi en l’obligació d’executar.

v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament.

16.3.- El tractament consistirà en el processament, consulta i visualització d’informació en la que s’emmagatzema l’activitat en el domicili, les dades de l’usuari participant i dels contactes autoritzats a visualitzar la seva activitat.

Concretament es realitzaran el següents tractaments: Consultes, conservació, comunicacions per transmissió, extracció, interconnexió, modificació, organització, recollida, registre i utilització.

16.4.- Els ens locals participants posen a disposició i permeten la recollida per la Diputació, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

 • Dades identificatives de les persones usuàries del servei (nom, domicili, telèfon).
 • Número de telèfon dels contactes autoritzats per cada participant amb accés a l’aplicació web, número d’identificació d’usuari (NIU), activitat realitzada dins del domicili on es troben instal·lats els dispositius i aquelles que puguin considerar- se necessaris per les parts durant l’execució del treballs.

16.5 La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans competents dels ens locals participants. No obstant, si considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD, o qualsevol altre disposició en matèria de protecció de dades, informarà immediatament a l’ens responsable.

16.6.- El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:

a)    Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de Teleassistència i per a la inspecció del Servei.

b)    Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:

 1. 1.       El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
 1. 2.       Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
 1. 3.       Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
 1. 4.       Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
 • La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
 • La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
 • forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.

c)      No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

d)      Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius tractaments, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a contractar un tercer per al tractament d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes Bases, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de Teleassistència, i per a la seva inspecció.

La Diputació de Barcelona, com a Encarregada principal del tractament, formalitzarà mitjançant contracte la contractació, en el qual es faran constar les obligacions que assumeix l’empresa/entitat contractada en el tractament de les dades personals. Si el subencarregat ho incompleix, la Diputació com a encarregada inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions. L’esmentat contracte restarà a disposició de l’ens local per a les comprovacions que consideri oportunes realitzar.

e)    Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.

f)     Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.

g)    Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.

h)    Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

i)      Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets següents:

 1. 1.     Accés, rectificació, supressió i oposició
 1. 2.     Limitació del tractament

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició i limitació del tractament, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar a l’Ens responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

j)        Dret d’informació/consentiment

Amb caràcter general, correspondrà a l’empresa contractista facilitar el dret d’informació i recollir el consentiment del/la beneficiari/ària. En cas que s’estableixi que ho farà l’ET, la redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades ho farà seguint les pautes marcades pel RT.

k)      Notificació de violacions de la seguretat de les dades

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través del Delegat de Protecció de Dades de l’ens local, responsable del tractament Responsable dels Serveis Socials i amb copia al Responsable del seguiment del contracte de la Diputació, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència

Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

1)  Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.

2)  Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.

3)  Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.

4)  Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

l)        Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

m)     Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.

n)      Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.

 • o)      Implantar les mesures de seguretat necessàries per donar compliment dels requisits que s’estableixen al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la categoria que determini la Diputació, el “Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la categoria que determini la Diputació i el que estableix el “Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a:

a)    Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

b)    Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

c)    Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

d)   Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

p)      Designar un Delegat de Protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte a l’Ens local Responsable i a la Diputació.

q)      Destí de les dades.

Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.

La devolució ha de comportar l'esborrat total segur de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.

No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.

Vigència

Les presents Bases entraran en vigor l’1 de maig de 2021 i estendran la seva vigència fins el 31 de desembre de 2024, podent ser prorrogades de forma expressa per un període de fins a quatre anys addicionals.”

Segon.- COMUNICAR el present acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona.

Tercer.- ADQUIRIR el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de despeses de cada exercici, durant la vigència del present programa, per fer front a les obligacions derivades del cofinançament del programa a càrrec de la partida pressupostària número 08 2311 22714 del Pressupost general de l’Ajuntament.

Quart.- PUBLICAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al programa «Servei Local de Teleassistència pels anys 2021-2024» de la Diputació de Barcelona en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.  

A FAVOR: JXLF / PSC-CP / IEC-AM / C'S

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

7. Proposta d’aprovació inicial de l’avantprojecte per a la construcció d’un centre residencial per a la tercera edat, amb emplaçament al carrer del Terme, 15, referència cadastral 1675301DG4017N0001RK, de Bellavista.

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’avantprojecte per a la construcció d’un centre residencial per a la gent gran amb emplaçament al carrer del Terme, 15, referència cadastral 1675301DG4017N0001RK, de Bellavista.

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i al web d’aquest ajuntament a efectes de poder ser examinat i que puguin ser formulades les al·legacions pertinents per les persones interessades.

Tercer.- DETERMINAR que, un cop finalitzat el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord d’aprovació inicial del projecte esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord ulterior.

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / C'S

EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

8. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2022.

ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents, l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

Segon.- Derogar amb efectes d’1 de gener de 2022 l’ordenança vigent reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació.

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 

1. Impost sobre béns immobles (IBI)

2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

6. Taxa per expedició de documents administratius

7. Taxa per la llicència d’autotaxi.

8.Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

9.Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanisme

11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris

12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals

13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

14.Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

17. Ordenança general reguladora dels Preus públics

18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses exploradores de serveis de subministraments d’interès general

21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local

24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública

26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

27. Preu públic per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Claudi Arimany

29.Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica

30. Preus Públics pel Servei Municipal de Llar d’Infants

31.Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local

33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal 

34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sisè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

A FAVOR: JxLF / PSC-CP

EN CONTRA: IEC-AM / C'S / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

9. Proposta d'aprovació provisional de l'acord de modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d'aigua per a l'exercici 2022.

ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua, així com el seu text refós.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text modificat de l’Ordenança de Prestació Patrimonial aprovada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

Cinquè.- Disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, el text de l’Ordenança de Prestació Patrimonial esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposen l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 AQUEST PUNT QUEDA SOBRE LA TAULA I NO SE SOTMET A VOTACIÓ

Arxivat a: Ajuntament
Ple octubre 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 25/11/2021 a les 21:13h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)