Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de juliol del 2021

29/07/2021

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-1529 a 2021-1888 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2021.

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/20 a JGL/2021/23 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 3 i 23 de juny de 2021.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2021-1817, relatiu a la designació del senyor Àngel Profitós i Martí com a representant titular del seu grup municipal a la Junta de Portaveus, i el senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant suplent.

5. Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2021-1818, relatiu a la designació del senyor Àngel Profitós i Martí com a representant titular del seu grup municipal a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple i el senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant suplent.

6. Donar compte del Decret de l'Alcalde 2021-1860, relatiu a la modificació dels representants del grup municipal de Ciutadans les Franqueses del Vallès en les comissions informatives.

B) Part resolutiva

7. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants del grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal al Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
ACORDS:
Primer.- Designar el regidor senyor Rafael Bernabé Pérez com a representant titular del grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Segon.- Designar el regidor senyor Àngel Profitós i Martí com a representant suplent del grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Tercer.- Establir que l’efectivitat del present acord serà des de l’endemà a l’aprovació del mateix per part del Ple municipal, d’acord amb el que estableix l’article 13 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports.
Quart.- Notificar aquests acords a la Gerència del Patronat Municipal d’Esports.

APROVADA PER UNANIMITAT

8. Proposta d’aprovació de la modificació de l’hora d’inici de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.
ACORDS:
Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, en el sentit de fixar l’hora d’inici de les sessions ordinàries del Ple a les 19.00 hores, el darrer dijous de cada mes.
Segon.- Establir que en cas que el dia preestablert sigui festiu, la sessió es realitzi un màxim de quatre dies hàbils abans o després del dia establert.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Quart.- Donar difusió del present acord mitjançant els diferents canals de comunicació de l’Ajuntament, per coneixement general de la ciutadania.
Cinquè.- Comunicar el present acord a les diferents àrees de l’Ajuntament i dels patronats municipals, per coneixement dels diferents empleats públics.

VOTS A FAVOR: JxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM i SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: C'S

9. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès.
ACORDS:
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del senyor Ramon Velayos Balcells com a Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès, el qual reuneix les condicions de capacitat i de compatibilitat que preveuen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient.

NO ES VOTA, ES DEIXA SOBRE LA TAULA

10. Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2022.
ACORDS:
Primer.- Aprovar el següent calendari de festes locals per a l’any 2022:
· Bellavista 27 de maig i 1 de juliol
· Marata 27 de maig i 30 de juliol
· Corró d’Amunt 27 de maig i 6 d'agost
· Llerona 27 de maig i 8 de setembre
· Corró d’Avall 27 de maig i 16 de setembre
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM i C'S
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: --

11. Proposta d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de les Franqueses del Vallès.
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de les Franqueses del Vallès, el text del qual figura com a document adjunt a la present proposta de resolució.
Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades, als efectes que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes.
Tercer.- COMUNICAR als Serveis Territorials De Protecció Civil de Barcelona, l’acord d’aprovació del Ple municipal i els justificants d’exposició pública.

NO ES VOTA, ES DEIXA SOBRE LA TAULA

12. Proposta d’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès de data 5 de juliol de 2021.
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès de data 5 de juliol de 2021, i que es transcriu a continuació:
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès de data 5 de juliol de 2021, i que es transcriu a continuació:
“ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CARDEDEU I DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Aquesta reunió s’ha desenvolupat per mitjans telemàtics, segons el que preveu la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i amb les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya, amb les que es garanteix la identitat dels assistents, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant el seu desenvolupament.
Data: 5 de juliol de 2021
Hora d’inici: 11:00 hores
Hora d’acabament: 11:50 hores
Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de Cardedeu:
Il·lm. Sr. Enric Olivé Manté, alcalde
Sr. Miquel Pujadas i Subiranas, regidor Sr. Ramón Peiró Casas, tècnic
Sr. Jordi López Morales, tècnic
Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo, secretari
En representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
Sr. Jordi Ganduxé Pascual, regidor
Sr. Moisés Torres Enrique, regidor
Sra. Cristina Fuentes Moreno, tècnica
Sra. Maria Llonch Llonch, secretària
En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sra. Maria del Mar Jimenez Angurell, tècnica designada conjuntament per la Direcció General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de delimitació als propietaris de les finques afectades, dels quals, el dia 22 de juny de 2021, han comparegut els següents:
a. Sra. Margarita Curós Delong
b. Sr. Joan Vicenç Herrero Codina
c. Sr. Josep Coderch Noguera
d. Sr. Joan Serra i Ferrer
e. Sr. Josep Roca Pujol
f. Sr. Xavier Burrull Benito
g. Sra. Francesca Forns Puig
h. Sr. Antoni Girbau Viñas
i. Sr. Miguel Navarro Gutiérrez
j. Sra. Joana Maria Regàs Jorrand
k. Sra. Marta Valls Compte
l. Sr. Josep Serra Racordà
m. Sra. Remei Serra Ferrer
Desenvolupament de les operacions:
Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea de termino y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Las Franquesas del Vallés y de Cardedeu pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona, de 15 d’abril de 1919, i els quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto Geográfico y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el document Replantejament de la línia de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès, Fites F-1 a F-10, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites reconegudes en aquesta acta.
En data 9 d’abril de 2021 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als ajuntaments afectats.
Posteriorment, els dies 22 de juny i 5 de juliol de 2021 s’han reunit els representants municipals i de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base d’aquesta documentació han realitzat les operacions de delimitació.
Els representants dels ajuntaments de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès acorden adaptar la posició de la fita desena (F10), comuna amb el terme municipal de Cànoves i Samalús, a la recollida a l’Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes de l’alteració de termes municipals de les Franqueses del Vallès i de Cànoves i Samalús, d’11 de juny de 2021, així com el traçat de la línia de terme a la realitat geogràfica existent. Tanmateix, accepten les coordenades UTM reals de les fites primera (F1), tercera (F3), quarta (F4), sisena (F6), setena (F7), vuitena (F8) i novena (F9), localitzades sobre el terreny així com les coordenades UTM teòriques de les fites restants.
D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la línia de terme següent:
Fita 1: se situa a Can Pelegrí, a uns vuit metres a l’est del torrent del Foguerar, a uns vuitanta metres al nord del ferrocarril de Barcelona a Portbou i a uns cent vint metres al sud-oest de la casa esmentada. Hi ha una fita tombada, en forma de prisma recte rectangular de quinze centímetres per trenta centímetres de costats a la base i quaranta centímetres d’alçària. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de la Roca del Vallès. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 2: se situa al nord-est de l’indret anomenat Pineda de Can Jo, a uns quatre metres a l’oest del marge oest de l’antic camí de Cardedeu a Corró d’Amunt i a uns dos-cents metres al sud de la casa Can Jo. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pel conjunt de coordenades que consten transcrites a l’Acta.
Fita 3: se situa a l’oest de l’indret anomenat Bosc de Can Carbonell, a uns vuitanta metres al nord-est de la cantonada nord-est de la casa Can Jo. Hi ha la fita de forma de paral·lelepípede de base rectangular de vint-i-quatre centímetres per disset centímetres de costats a la base i un metre i deu centímetres d’alçària. Conté les inscripcions llegibles següents: “Cº” i “CA”. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pel conjunt de coordenades que consten transcrites a l’Acta.
Fita 4: se situa a l’indret anomenat Bosc de Can Carbonell, a uns setanta-set metres al sud-oest de l’eix del torrent de Can Carbonell. Hi ha la fita de forma de paral·lelepípede de base rectangular de vint-i-sis centímetres per disset centímetres de costats a la base i quaranta centímetres d’alçària. Conté les inscripcions: “CAR”, “COR” I “CAR”. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 5: se situa al nord-est de l’indret anomenat Bosc de Can Carbonell, a l’eix del torrent de la Coma. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 6: se situa en un marge d’un camp de conreu, a uns cent trenta-un metres al sud- oest del l’eix del torrent de Ca l’Esmandia i a uns dos-cents seixanta metres al sud-est de la casa Ca l’Ametlleter Nou. Hi ha la fita de forma de prisma recte de base quadrada de vint-i-cinc centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d’alçària. Conté les inscripcions: “COR”. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 7: se situa a l’indret anomenat Bosc de Can Volard, a un metre a l’oest del marge oest del camí de Sant Hilari. Hi ha la fita de forma de prisma recte de base rectangular de vint-i-tres centímetres per vint centímetres de costats a la base i vint-i-cinc centímetres d’alçària. Conté les inscripcions: “COR”. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 8: se situa a uns tres metres al nord-est del marge nord-est del camí de Sant Hilari, a tocar del camí d’accés a can Llora. Hi ha la fita de forma de paral·lelepípede de base rectangular de trenta centímetres per catorze centímetres de costats a la base i vint-i-dos centímetres d’alçària. Conté les inscripcions: “COL”. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la normal traçada des de la fita setena al marge oest del camí de Sant Hilari fins a la seva intersecció amb el citat marge, continua pel marge oest del camí de Sant Hilari fins a la intersecció del marge oest del camí de Sant Hilari amb la normal traçada des de la fita vuitena al citat marge, continuant per la normal fins a la fita. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 9: se situa al marge sud del camí d’accés a cal Carro i can Mosques, a tocar d’una tanca perimetral d’una casa. Hi ha una fita de forma irregular de quaranta centímetres per trenta centímetres de costats a la base i quinze centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Fita 10: se situa al sud del nucli de ca l’Esmandia, a dos-cents noranta tres metres a l’oest de cal Mestres. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X: 445781,2 i Y: 4613756,4, i des d’aquest punt, la línia recta fins a la fita desena. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de Cànoves i Samalús. Les coordenades són les que consten transcrites a l’Acta.
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica (2σ), mentre que les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents cartogràfics utilitzats per determinar la seva posició.
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos ajuntaments i que, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Cardedeu, a la Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP i IEC-AM
VOTS EN CONTRA:--
ABSTENCIONS: C'S i SAL-CUP-AMUNT

13. Proposta relativa a l’acord de suspensió de llicències per a l’estudi d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la regulació de les condicions per a la implantació d’instal·lacions de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) en sòl no urbanitzable al terme municipal de les Franqueses del Vallès.
ACORDS:
Primer.- Aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com també de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, incloent els projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable, en l’àmbit delimitat en el plànol que s'adjunta pels usos d’instal·lacions de producció d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica, amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament urbanístic municipal en relació a aquests usos.
Segon.- Aprovar l’excepció de la suspensió de les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per a l’autoconsum.
Tercer.- Publicar el present acord, així com en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari ARA, i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

APROVADA PER UNANIMITAT

14. Proposta d'aprovació del conveni urbanístic entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’empresa Sandoz, SA per a la tramitació d’una modificació del Pla Parcial del Sector N així com la promoció davant les administracions competents la modificació dels accessos des de la C-251 a les instal·lacions de l'empresa Sandoz, SA.
DICTAMENS:
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’empresa Sandoz, S.A. l’objecte del qual és tramitar una modificació del Pla Parcial del Sector N així com promoure davant de les administracions competents una modificació dels accessos des de la C-251 a les instal·lacions de SANDOZ SA de conformitat amb el redactat següent:
“COMPAREIXEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. FRANCESC COLOMÉ TENAS, Alcalde del municipi de Les Franqueses del Vallès, en nom i representació de l’Excm. AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, acompanyat per la Sra. Maria Llonch Llonch, Secretaria de la Corporació Municipal, de conformitat allò que disposa l’article 92bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de Règim Local.
D’altra part, XXXXX i XXXXX Tots dos en nom i representació de l’entitat SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SA, domiciliada Les Franqueses del Vallès, carretera de Granollers a Cardedeu C-251, Km-4, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Ángel Martínez Sarrión en data de 9 de novembre de 1966. La Sra. XXXXX es troba facultada per aquest acte en virtut dels poders atorgats per escriptura pública atorgada pel Notari de Barcelona Gerardo Conesa Martínez en data de 12 de desembre de 2019 amb el número 3709 del seu protocol. El Sr. XXXXX actúa en la seva condició de Director Financer, segons resulta dels poders atorgats per escriptura pública atorgada pel Notari de Barcelona Gerardo Conesa Martínez en data 30 de juliol de 2019 amb el número 2278 del seu protocol.
ACTUEN
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, com a administració actuant en la gestió urbanística del desenvolupament del Sector N.
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SA, com a propietària de la finca aportada número 58 del projecte de reparcel·lació del Sector N definitivament aprovat per acord de la Junta de Govern Local en data de 13 d’octubre de 2016.
EXPOSEN
I. En sessió plenària celebrada el dia 20 de novembre de 2014 l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès va acordar l'aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector N, publicant-se aquest acord en el BOP de data 22 de gener de 2015.
II. Actualment, i a l’objecte de complir amb l’execució de diverses sentències judicials que anul·laven determinats aspectes de la ordenació de l’àmbit del Sector N, han estat tramitats les següents modificacions de planejament:
text Refós de la modificació puntual del Pla Parcial del Sector N, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en data de 30 de juliol de 2020, en compliment de la Sentència recaiguda en el recurs contenciós-administratiu 58/2015.
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació́ Urbana en l’àmbit del sector N - segona modificació article 248 NNUU-, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona en sessió de data 19 de març de 2021.
Modificació puntual del Pla Parcial per a la seva adaptació a la MPGOU referenciada en el punt anterior, la qual ha estat inicialment aprovada per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en sessió de data 22 de març de 2021.
III. Que al marge de les modificacions de planejament anteriorment detallades, els compareixents han identificat alguns aspectes de la ordenació urbanística vigent quina modificació comportaria un benefici pel conjunt de l’àmbit del Sector N, i concretament
a) El pla parcial qualifica el sòl privat del sector com a zona de desenvolupament industrial i contempla unes reculades de deu metres a vials i zones verdes i de cinc metres als restants límits, el que comporta, en determinats supòsits, deixar en situació de disconformitat amb el planejament algunes de les edificacions industrials existents.
b) La previsió d’un traçat d’accés des de la C-251 a les instal·lacions de l’entitat SANDOZ que, tot i haver estat informat favorablement pels organismes sectorials corresponents, es pot millorar amb un traçat/dimensionat diferent.
És per tot l’anterior que les parts atorguen el present Conveni i es sotmeten a les següents
CLAÚSULES
Primera.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, amb l’objectiu de millorar la ordenació urbanística vigent en relació a les qüestions identificades en les lletra a) i b) de l’expositiu III precedent, es compromet a:
Tramitar una modificació del Pla Parcial del Sector N per tal de reduir el màxim possible les distàncies mínimes a vials, zones verdes i restants límits que el vigent Pla Parcial regula per a les edificacions aïllades (Tipus I) i en filera (tipus II), procurant així minimitzar les situacions de disconformitat amb el planejament de les edificacions existents en l’àmbit. D’acord amb l’article 81.1 TRLUC, l’esmentada modificació del Pla Parcial del Sector N haurà de ser definitivament aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, previ informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità, en els termes de l’article 87 TRLUC, i restants informes sectorials favorables que correspongui.
Promoure davant de les administracions competents una modificació dels accessos des de la C-251 a les instal·lacions de SANDOZ SA i des d’aquestes instal·lacions a la C-251, de manera que es compleixi amb els requisits del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, sobre tràfic i seguretat vial, i es minimitzin al màxim els riscos per les persones i els vehicles.
Segona.- L’eficàcia d’aquest conveni resta supeditada a la seva tramitació i aprovació per l’òrgan competent de l’Ajuntament. D’aquesta manera, i de conformitat amb el que preveuen els articles 8.3 TRLUC i 26 RLUC, s’haurà de sotmetre al termini general d’informació pública de 20 dies que preveu l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i qualsevol altre mitjà que utilitzi l’Ajuntament a aquests efectes, podent ésser objecte de consulta un cop aprovats definitivament.
Tercera.- El present conveni té naturalesa jurídic administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Segon.- Sotmetre a informació pública el conveni durant el termini de vint dies, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Tercer.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, tan àmpliament com sigui possible, per a la signatura del conveni aprovat en la present resolució.
Quart.- Determinar que si durant el termini d’informació pública no es presentessin reclamacions, ni al·legacions, el conveni esmentat quedarà aprovat amb carácter definitiu, sense necessitat d’adoptar-se un nou acord al respecte; acreditant-se aquesta circumstància mitjançant certificació expedida per la Secretària municipal i que s'incorporarà a l'expedient administratiu.
Cinquè.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Sisè.- Publicar el present conveni al Portal de Transparència de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Setè.- Trametre’l al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Vuitè.- Notificar aquests acords al interessats.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP I C'S
VOTS EN CONTRA: IEC-AM i SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: --

15. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l'exercici 2021, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.

ACORDS:

 Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació, per a l'exercici econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d'Execució, essent el resum consolidat  per capítols el següent:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

      

A.1. OPERACIONS CORRENTS

  20.685.374,72

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

    7.645.408,09  

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

11.253.482,19

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

       182.100,00

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

    1.593.384,44

CAPÍTOL 5: Fons contingència

11.000,00

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

4.878.290,00

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

    4.678.290,00  

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

       200.000,00  

B) OPERACIONS FINANCERES

1.327.000,00  

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00

CAPÍTOL 9: Passius Financers

    1.327.000,00  

 

                                                                                          TOTAL:

26.890.664,72  

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

 

A.1. OPERACIONS CORRENTS

22.849.744,72

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

  10.135.000,00

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

       400.000,00  

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

    5.997.137,00

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

    6.317.607,72  

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

        497.920,00 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

    1.332.568,00 

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0,00

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

    1.332.568,00 

B) OPERACIONS FINANCERES

2.210.432,00

CAPÍTOL 8: Actius Financers

11.000,00

CAPÍTOL 9: Passius Financers

    2.199.432,00 

                                                                                         TOTAL:

  26.890.664,72

 Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

 Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2021, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

 Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

 Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP i C'S
VOTS EN CONTRA: IEC-AM i SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: --

16. Proposta d’aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria, per raons d’urgència, de diferents assumptes relatius a la modificació del Cartipàs municipal.
ACORD:
Únic.- Aprovar la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria del Ple ordinari del dia 29 de juliol de 2021, per raons d’urgència, de diferents assumptes relatius a la modificació del Cartipàs municipal.

VOTS A FAVOR: JxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM, C'S i SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS:--

17. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2095, relatiu a la modificació dels membres integrants de la Junta de Govern Local.

18. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2112, relatiu a la modificació de les persones que ostenten el càrrec de Tinents i Tinentes d'Alcalde.

19. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2122, relatiu a la modificació de les àrees i les regidories que integren l'Ajuntament, així com les delegacions especials d'atribucions a favor dels regidors/es i les delegacions generals d'atribucions a favor dels Tinents/es d'Alcalde.

20. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2115, relatiu a l'assignació del règim de dedicacions i corresponents retribucions dels membres que conformen el Govern municipal.

21. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2116, relatiu a la modificació de la presidència i vicepresidència del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

22. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2117, relatiu a la modificació de la presidència i vicepresidència del Patronat Municipal d'Esports.

23. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants dels grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés en la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2020-1770 de data 29 de setembre, de nomenament de la presidenta i vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Segon.- Nomenar el regidor senyor José Antonio Aguilera Galera com a president del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Tercer.- Nomenar la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells com a vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Quart.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 30 de juliol de 2021.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, als grups municipals, al Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i a les diferents àrees de l’Ajuntament.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

VOTS A FAVOR:JxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: IEC-AM i C'S

24. Proposta d’aprovació de la modificació dels representants dels grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
ACORDS:
Primer.- Designar el senyor Jordi Ganduxé i Pascual del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) membre titular en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Segon.- Designar la senyora Sònia Tena i Belmonte del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) membre suplent en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Tercer.- Designar la senyora Marta Reche Lavado del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) membre titular en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Quart.- Designar la senyora Raquel Conrada Cortés González del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) membre suplent en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.
Cinquè.- Establir que l’efectivitat del present acord serà des de l’endemà a l’aprovació del mateix per part del Ple municipal.
Sisè.- Notificar aquests acords a la Gerència del Patronat Municipal d’Esports.

VOTS A FAVOR:JxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: IEC-AM i C'S

25. Proposta d’aprovació de la modificació del règim de retribucions i dedicacions dels membres de la Corporació local.

ACORDS:

Primer.- Establir que el règim de dedicacions exclusives i dedicacions parcials dels càrrecs electes de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és el següent

Càrrec                        Dedicació                  Percentatge màxim retribucions LPGE

Alcalde                       Exclusiva                   100%

Regidor/a                    Exclusiva                   80%

Regidor/a                    Exclusiva                   80%

Regidor/a                    Exclusiva                   80%

Regidor/a                    Parcial                        75%

Regidor/a                    Parcial                        75%

Regidor/a                    Parcial                        70%

Regidor/a                    Parcial                        70%

Regidor/a                    Parcial                        70%

Regidor/a                    Parcial                        65%

Regidor/a                    Parcial                        65%

Segon.- Establir que els membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i en règim de dedicació especial les percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Tercer.- Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les persones compromeses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials.

Aquests imports anuals s’adequaran al què estableixin les successives Lleis Generals de Pressupostos de l’Estat.

Quart.- L’efectivitat del present acord serà retroactiva a l’assignació dels corresponents càrrecs per l’Alcaldia de la Corporació, és a dir, des del dia 30 de juliol de 2021.

Cinquè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i difondre el contingut d’aquests acords, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

VOTS A FAVOR:JxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM i SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: IEC-AM  C'S

 

26. Proposta d’aprovació de la modificació de la designació dels representants de la Corporació a les diferents entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ACORDS:
Primer.- Deixar sense efectes els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessions dels dies 11 de juliol de 2019, 19 de desembre de 2019 i 29 d’octubre de 2020, relatius a la designació dels representants de la Corporació a les diferents entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Segon.- Designar com a representants dels diferents òrgans i organismes que requereixen representació municipal o bé que han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs, als regidors i regidores que a continuació es relacionen:

§ ADF Montseny-Congost:
Titular: Moisés Torres i Enrique
Suplent: Jordi Ganduxé i Pascual

§ Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU):
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Juan Antonio Marín Martínez

§ Comissió seguiment conveni transport:
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Juan Antonio Marín Martínez

§ Consorci per a la Defensa Conca Besòs:
Titular: Francesc Colomé i Tenas
Suplent: Marta Sánchez Jiménez

§ Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès:
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Juan Antonio Marín Martínez

§ Consorci Localret:
Titular: Montse Vila i Fortuny
Suplent: Marina Ginestí i Crusells

§ Consorci Teledigital Granollers i Vallès Oriental Televisió:
Titular: Montse Vila i Fortuny
Suplent: Marta Reche Lavado

§ Mancomunitat Aigües Ter-Llobregat:
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Juan Antonio Marín Martínez

§ Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses:
Titular: Marta Sánchez Jiménez
Suplent: Marta Reche Lavado

§ Patronat de la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran:
Titular: Sonia Tena i Belmonte
Suplent: Marina Ginestí i Crusells

§ Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà:
Titular: José Antonio Aguilera Galera
Suplent: Marta Reche Lavado

§ Servei Comarcal d’Incendis:
Titular: Moisés Torres i Enrique
Suplent: Jordi Ganduxé i Pascual

§ Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat:
Titular: Moisés Torres i Enrique
Suplent: Jordi Ganduxé i Pascual

§ Xarxa Local de Consum:
Titular: Marina Ginestí i Crusells
Suplent: Sonia Tena i Belmonte

§ Associació Xarxa C17:
Titular: Marina Ginestí i Crusells
Suplent: Sonia Tena i Belmonte

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones designades, a les entitats, institucions i organismes corresponents, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

VOTS A FAVOR:JxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: IEC-AM, C'S i  SAL-CUP-AMUNT

27. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, per la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.
ACORDS:
Primer.- Inscriure l’Ajuntament de les Franqueses de Vallès a la Setmana Europea de la Mobilitat d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l’acord segon.
Segon.- Fer constar que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha impulsat o impulsarà les següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible, segura i saludable:
Iniciar, coincidint amb el començament del curs escolar, un procés participatiu per tal d’estudiar, dissenyar i implementar camins escolars segurs, a peu i amb bicicleta, amb propostes concretes per a la participació de les famílies i de la comunitat educativa en general.
Promoció del transport públic. Gratuïtat del transport públic a la zona TransGran durant la Setmana Europea de la mobilitat.
Bicicletada popular el dissabte 18 al matí, amb una ruta dissenyada com a acció de foment de l’ús quotidià de la bicicleta.
Participació a la Cursa interurbana de transports a la regió metropolitana de Barcelona el dia 20 de setembre i publicitar els resultats.
Restringir el pas de vehicles privats al tram de carrer del carrer de Sant Joaquim, situat entre la plaça de l’Espolsada i el passeig dels Til·lers entre els dies 16 i 19 de setembre, excepte pels veïns amb aparcament.
Mesures permanents:

◦ Ascensor del parc dels Països Catalans al carrer de Navarra.
◦ Instal·lació d’un bicitancat a l’aparcament de l’estació de rodalies de les Franqueses del Vallès Nord-Granollers (R2).
◦ Sensorització dels aparcaments de les estacions de rodalies de les Franqueses del Vallès de les línies R2 i R3 per a la utilització dels usuaris del transport públic com a Zones de Park & Ride.
Tercer.- Adherir l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030.
Quart.- Comunicar aquests esdeveniments i fer partícips a totes les entitats culturals, esportives i ambientals i a qui organitza la Festa Major de Corró d’Avall per tal d’animar-los a sumar-se al programa..
Cinquè.- Comunicar aquests esdeveniments així com els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat als mitjans de comunicació habituals de l’Ajuntament (web, butlletí municipal...).

VOTS A FAVOR JxLF, PSC-CP, IEC-AM I C'S
VOTS EN CONTRA --
ABSTENCIONS SAL-CUP-AMUNT

28. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, en favor d'aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil.
ACORDA:
Primer.- Instar les administracions competents a elaborar un Pla Estratègic d'Ocupació Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l'ocupació laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys.
Segon.- Instar el Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que fomentin la contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes, millorin l’ocupabilitat dels joves i impulsin la modernització de la negociació col·lectiva.
Tercer.- Instar el Govern espanyol a desenvolupar una reducció del 80% de la quota d'autònoms fins als 36 primers mesos, i una reducció del 50% fins al mes 48, per joves autònoms menors de 30 anys
Quart.- Preveure a l’ordenança fiscal que pertoqui de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès l’aplicació, com a mínim, d’una bonificació d’un 25% en les taxes per raó d’inici d’activitat dirigida als joves menors de 30 anys, i efectuar un estudi per a la millora, si escau, d’aquest percentatge de bonificació.
Cinquè.- Instar el Govern espanyol a avançar en l'elaboració d'una nova legislació específica que marqui les correctes condicions per desenvolupar el teletreball, i que incorpori les corresponents sancions a tota vulneració d'aquests drets laborals dels joves i que estableixi un marc de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital, de dret a la privacitat en comptes i dispositius privats.
Sisè.- Fomentar el desenvolupament i la formació en drets laborals als instituts d’educació secundària municipals.
Setè.- Notificar aquests acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats , al Senat, al Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació als efectes escaients així com també a la Joventut Nacionalista de Catalunya-
Vuitè.- Notificar aquests acords al instituts d’educació secundària del municipi.

VOTS A FAVOR: JxLF, IEC-AM I C'S
VOTS EN CONTRA: PSC-CP 
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

29. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, per a la creació d'una comunitat energètica local.
ACORDS:
Primer.- Crear una comunitat energètica local, liderada per l’Ajuntament, que utilitzi espais públics i privats, per a l’autoconsum energètic municipal i privat.
Segon.- Estudiar la forma legal oportuna que garanteixi el control i la participació ciutadana en aquesta comunitat energètica local.
Tercer.- Estudiar com aquesta comunitat energètica local pot gestionar les instal·lacions fotovoltaiques municipals existents i les futures ja previstes, i planificar-ne de noves.
Quart.- Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies renovables i del model de producció distribuïda.
Cinquè.- Valorar la creació d’una comercialitzadora elèctrica local, que podria ser en format cooperativa, per facilitar l’adquisició d’energia verda a tots els veïns i veïnes de les Franqueses i poder lluitar contra la pobresa energètica.

VOTS A FAVOR IEC-AM I SAL-CUP-AMUNT
VOTS EN CONTRA JxLF, PSC-CP i C'S
ABSTENCIONS --

30. Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, perquè l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès s'adhereixi al programa Reallotgem.cat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
ACORDS:
Primer.- Adherir-nos al programa Reallotgem de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i destinar-hi un 20% dels habitatges buits.
Segon.- Perquè això pugui ser efectiu, cal que l’Ajuntament dugui a terme una campanya de captació de pisos buits, per a la qual cosa cal que s’enllesteixi amb urgència, abans d’acabar el 2021, un cens d'habitatges buits, a través dels següents mitjans, entre d’altres:
a. Llistat de l'Agència Catalana de l'Habitatge
b. Complementària de l'IBI
c. Llista dels habitatges que no tenen consum de llum i aigua
d. Inspecció in situ dels habitatges buits a càrrec de treballadors de l'Ajuntament
Tercer.- Contactar amb els propietaris d'habitatges particulars per tal d'informar-los oficialment de la possibilitat d'incloure l'habitatge en les diverses borses de lloguer social, avantatges fiscals, beneficis socials, etc. i facilitar-los els tràmits.
Quart.- Requerir als grans tenidors la cessió d'habitatges buits per a lloguer social, en base a la Llei 24/2015, aplicant sancions en cas que sigui necessari.
Cinquè.- Donar la màxima difusió a aquesta campanya per tots els mitjans de comunicació municipal, inclòs el web de l’ajuntament, amb informació detallada, ordenada i fàcilment accessible i facilitant l’accés a l’atenció personalitzada de les persones interessades.
Sisè.- Notificar aquests acords al Síndic de Greuges de Catalunya i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

VOTS A FAVOR IEC-AM, C'S i SAL-CUP-AMUNT
VOTS EN CONTRA JxLF i PSC-CP
ABSTENCIONS --

31. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, contra el bloqueig d'Estats Units d'Amèrica a la República de Cuba.
ACORDS:
Primer.- Mostrar el suport de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès a l'aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer que el Govern dels Estats Units d'Amèrica manté contra la República de Cuba i manifestar-se a favor d'unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats.
Segon.- Fer arribar al govern de la Generalitat i al govern de l'Estat espanyol la necessitat que en les seves relacions amb les institucions dels Estats Units d'Amèrica expressin la condemna pel manteniment del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba, així com encoratjar-los a derogar, com més aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli.
Tercer.- Lliurar aquesta resolució al Departament d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del govern de l'Estat espanyol i als consolats de Cuba i els Estats Units d'Amèrica ubicats a Catalunya, i també a les ambaixades de Cuba i els Estats Units d'Amèrica a Madrid.

VOTS A FAVOR IEC-AM, C'S i SAL-CUP-AMUNT
VOTS EN CONTRA PSC-CP
ABSTENCIONS JxLF

32. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de juliol de 2021, per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri.
ACORDS:
Primer.- Instar a l'equip de govern a impulsar un pla i un conveni amb totes les companyies elèctriques i de telecomunicacions que operen al municipi amb l'objectiu d'eliminar el cablejat aeri i el soterrament del cablejat, esdevenint aquest objectiu el d’aplicació d’ara en endavant.
Segon.- Que aquest conveni estableixi un calendari d'actuacions per eliminar la totalitat del cablejat aeri prioritzant les zones més conflictives.
Tercer.- Traslladar formalment aquest acord a les empreses de telecomunicacions i elèctriques que operen a les Franqueses.
Quart.- Informar dels presents acords a la ciutadania de les Franqueses del Vallès als mitjans de comunicació municipals.

Moció aprovada per unanimitat

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

 Arxivat a: Ajuntament
Ple juliol 2021 1
Darrera actualització d’aquest contingut: 17/09/2021 a les 14:20h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)