Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de gener

28/01/2021

Relació d’acords i mocions de la sessió plenària celebrada aquest dijous

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-2381 a 2020-2680 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2020

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/48 a JGL/2020/51 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 24 de desembre de 2020

B) Part resolutiva

4. Proposta d’aprovació de la creació de Comissions informatives permanents i la fixació del seu règim d’organització i funcionament, així com la seva periodicitat.

NO SOTMÈS A VOTACIÓ. Aquest punt es deixa sobre la taula a l'espera de sotmetre'l a debat i votació en una nova sessió plenària.

5. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2021.

NO SOTMÈS A VOTACIÓ. Aquest punt es deixa sobre la taula a l'espera de sotmetre'l a debat i votació en una nova sessió plenària.

6. Proposta per a la concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d'edificacions incloses en el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès. 

ACORDS:

Primer.- Estimar la sol·licitud presentada en data 8 de gener de 2021, amb Registre d’Entrada número 2021-E-RE-76, pel senyor Domènec Domenech Roig, en representació de la Fundació Privada Mercè Fontanilles i, en conseqüència, bonificar el 95% de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres,  de  conformitat  amb  allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Donar de baixa la liquidació núm. 2009000660, per un import de 1.194,39 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3853/2020 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Tercer.-  Aprovar  la  liquidació  núm.  2109000032,  per  un  import  de  190,81  €,  en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3853/2020, un cop aplicada la bonificació del 95% de l’ICIO inicial, d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Quart. Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

APROVAT PER UNANIMITAT

7. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de gener de 2021, per al desplegament de mesures contra la segregació escolar de les Franqueses del Vallès

ACORDS:

Primer.- Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per regular el procés de matriculació a l’educació infantil, primària i secundària, amb l’objectiu de garantir la transparència i la legalitat en el procediment d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics. Aquest OME ha d’atendre totes les famílies que hagin de preinscriure un infant per primera vegada, que vulguin canviar de centre educatiu o que hagin d’escolaritzar un infant una vegada iniciat el curs escolar, dins i fora dels terminis de preinscripció i matriculació.

Segon.- Articular una comissió de garanties d’admissió, des que comença el període de preinscripció de matriculació i durant tot el curs escolar, coordinada amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), on hi hagi representació de la inspecció educativa, de l’Ajuntament, la direcció dels centres públics de primària i de secundària, l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP) i els Serveis Socials municipals. Aquesta comissió de Garanties d’Admissió ha de tenir les funcions de:

“Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres” (art. 46.2 LEC).

Establir i clarificar de manera conjunta criteris clars i consensuats per a la detecció d’alumnes vulnerables (NESE per raó socioeconòmica – tipus B – o d’origen -tipus C-) i també alumnes NEE (Necessitats Educatives Especials) i distribuir-los entre tots els centres del municipi, de manera que garanteixin la distribució equilibrada de l’alumnat tant en temps de la matriculació com fora de termini (l’anomenada matrícula viva).

Establir itineraris clarament definits entre escoles d’Educació Primària i escoles de Secundària Obligatòria que evitin la reproducció de la segregació, reforcin la continuïtat educativa i la percepció dels centres adscrits com a centre únic.

Tercer.- Garantir els recursos necessaris (beques del 100% de menjador i d’extraescolars i transport gratuït) perquè es pugui portar a terme aquesta distribució d’alumnes i aconseguir baixar l’índex de segregació escolar.

Quart.- Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya reduir la ràtio del primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3), de 25 alumnes a 18, per afavorir una distribució equitativa dels infants a tot el municipi, que la matriculació d’alumnes fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els centres, i evitar que en alguns centres es vagi reduint el nombre de places fins a la supressió de línies.

Cinquè.- Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, com a impulsor del Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya, als consells escolars de centre, les associacions de famílies d’alumnes de les escoles i instituts, l’Escola d’Adults, els patronats de Cultura i d’Esports, l’Associació Cívica i Cultura de Corró d’Avall, el Centre Cultural de Marata, les associacions de veïns del municipi, els consells de poble de Llerona i Corró d’Amunt, el Consell de Pagesia i les entitats locals que treballen en el món de la cultura, el lleure i les activitats extraescolars.

Sotmesa a votació la moció, voten a favor els grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, vota en contra el grup municipal Junts per les Franqueses, i s’absté el grup municipal dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, quedant rebutjada la moció amb el vot de qualitat en contra de la presidenta de la Junta.

8. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de gener de 2021, per l'adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública i per la creació de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de les Franqueses del Vallès

ACORDS:

1. L’adhesió de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública, i en conseqüència el respecte i aplicació  dels principis del Decàleg per part de l’àrea de Comunicació:

1 Actuar com a elements cohesionadors del municipi: Ha de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.

2 Informar d’una manera veraç, plural i transparent: Ha de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, ha d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.

3 Ser un referent informatiu per a la ciutadania: Els i les professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.

4 Fomentar el debat públic per a la participació democràtica: Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, del personal tècnics especialitzat, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.

5 Promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme: Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres formats informatius.

6 Evitar el partidisme i la manca de professionalitat: Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

7 Despertar l’interès de la ciutadania: Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.

8 Estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris: Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la professió periodística.

9 Funcionar a través d’òrgans de gestió participatius Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.

10 Gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques del municipi: Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.

2. Establir un mecanisme de participació de tots els grups municipals per tal de garantir l’aplicació del decàleg anunciat en l’apartat 1 d’aquesta moció.

3. En cas que no prosperi el mecanisme de participació en el punt 2, procedirà la creació de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de Les Franqueses del Vallès (OAMC de Les Franqueses del Vallès) com a institució municipal tutelada per l’Ajuntament de Les Franqueses i constituïda en l’exercici de les potestats d’autoorganització, en règim de descentralització i forma d’organisme autònom local de caràcter administratiu amb representació de tots el grups polítics municipals.

Els òrgans de govern i d’administració de l’OAMC de Les Franqueses del Vallès seran els següents:

a) El Consell d’Administració.

b) El/La President/a i vicepresidència

La designació, cessament o substitució dels òrgans de govern correspondrà al Ple de l’Ajuntament.

El Consell d’Administració serà l’òrgan superior de govern i està integrat per:

a) La presidència.

b) La vicepresidència.

c) Un nombre de vocals equivalents a 1 càrrec electe per cada grup municipal, els quals seran nomenats pel Ple municipal a proposta dels diferents grups municipals i actuaran en règim de vot ponderat. Si hi haguessin regidors/es no adscrits a cap grup municipal, tindrien dret a formar

part del Consell d’Administració amb un únic vot per cada regidor/a.

d) Vocalies representants de persones col·laboradores dels diferents mitjans audiovisuals i escrits (veu i sense vot).

4 L’OAMC de Les Franqueses del Vallès, gaudirà de personalitat jurídica pròpia i pública, autonomia financera i funcional, obtenint els seus recursos de les partides pressupostaries de l'àrea de comunicació de l'ajuntament, així com plena capacitat d’obrar conforme a la legislació vigent a fi de poder exercir i desenvolupar, sense perjudici de les facultats de tutela que corresponguin a l’Ajuntament, les finalitats que li siguin pròpies, que es determinaran estatutàriament I que es basaran principalment en les següents funcions

a) La gestió del servei públic del butlletí municipal i l’establiment de les relacions periodístiques amb el consorci TDTL i VOTV.

b) La gestió del servei públic de la pàgina web corporativa i xarxes socials de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i d’altres pàgines o xarxes socials dependents d’aquest ajuntament.

c) La promoció, producció i explotació de qualsevol activitat relacionada amb la informació, comunicació i publicitat per qualsevol mitjà, tant escrit com auditiu, audiovisual o digital.

La compra i venda de programes audiovisuals i espais publicitaris per emetre per ràdio, televisió, premsa o qualsevol altre mitjà relacionat amb la comunicació

5 L’OAMC de Les Franqueses del Vallès estarà constituït i operatiu en el període màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present moció, creant-se a tal efecte una comissió de treball per la redacció dels seus estatuts amb representants de tots els grups municipals amb representativitat al consistori.

6 Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats i a totes les entitats del municipi.

Moció aprovada amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i  Ciutadans les Franqueses del Vallès, i les abstencions dels grups municipals Junts per les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista.

 

 

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple mes de gener de 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 26/02/2021 a les 14:20h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)