Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

El Ple Municipal recupera competències

13/01/2021

La sessió del 22 de desembre acorda recuperar les competències delegades a la Junta de Govern Local des de juliol de 2019

Des del 23 de desembre de 2020, el Ple Municipal torna a tenir les competències que el juliol de 2019 es van delegar a la Junta de Govern Local.

L'acord s'ha pres unanimitat en la sessió ordinària del mes de desembre i revoca els acords de 2019, per tant, la delegació de competències plenàries a la junta.

Els acords aprovats són els següents:

Primer.- Revocar la delegació de competències plenàries, que es relacionen a continuació, efectuada a favor de la Junta de Govern Local i aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019:
1. L’exercici d’accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària (art. 22.2.j LRBRL).

2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament (art. 22.2.k LRBRL).

3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – excepte de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això de conformitat amb el que diu el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (art. 22.2.m LRBRL).4. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada de 6.000.000 euros (Disposició Addicional Segona LCSP).
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades de l’esmentada delegació principal.

5. L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge ni la quantia indicats (Disposició Addicional Segona LCSP).

6. La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l’article 103.2.a) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7. La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal (art. 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre).

8. La imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (art. 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).ç

9. L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics (art. 22.2.e) LRBRL).

10. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, fins a un import màxim de pressupost per a coneixement de l’Administració de 300.000 euros, IVA exclòs (art. 22.2.ñ) LRBRL).

11. La concessió de subvencions per imports superiors a 100.000 euros, tant en el cas de concessió per concurrència competitiva com de concessió directa (bases número 38 i 39 de les Bases d’Execució del Pressupost General).

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament
Darrera actualització d’aquest contingut: 24/02/2021 a les 08:33h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)