Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal extraordinari del 22 de desembre

22/12/2020

Relació d’acords de la sessió plenària celebrada a les 19.30 h de manera telemàtica

A)    Part resolutiva 

Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2021, adoptats en sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2020 

 ACORDS:   

Primer.- Esmenar la disposició addicional segona de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en el sentit d'establir que el curs on seran d’aplicació els preus públics generals del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut (ord. 17), els preus públics per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Claudi Arimany i el servei municipal de Llars d’Infants (ord. 27 i 30) serà el curs 2021-2022.    

Segon.- Estimar parcialment l’al·legació única 2020-E-RC-5101 presentada amb data 14 de desembre de 2020, i en conseqüència, modificar l’article 5.b), 5.c) i 5.d) de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (ord. 3), relativa als Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. La redacció de l’article 5.b), 5.c) i 5. d) de l’Ordenança fiscal núm. 3 que haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, queda com segueix:  

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 

.../...  

b) S’estableix una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que tinguin una antiguitat superior a 30 anys, vehicles considerats com clàssics. 

c) S’estableix una bonificació del 60 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que tinguin una antiguitat de 25 a 30 anys, vehicles considerats com clàssics. 

Per gaudir de les bonificacions indicades en els apartats b) i c) caldrà que a més concorrin els requisits següents: 

- Que la persona titular tingui un mínim d’un vehicle que tributi. 

- Que s’acompanyi certificat d’un club o entitat, relacionat amb vehicles clàssics, el qual acreditarà les característiques i l’autenticitat del vehicle del qual se’n sol·licita la bonificació.

Aquesta bonificació, un cop s’acreditin els extrems indicats, serà aplicable a un màxim de cinc vehicles per titular. Es podrà superar aquest límit quan la persona titular justifiqui documentalment que la finalitat de la tinença dels vehicles obeeix a un interès o utilitat general, cultural, social o històrica i que la mateixa no té ànim de lucre.  

d) S’estableix una bonificació del 25 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys, una bonificació del 75 per cent per vehicles amb una antiguitat superior als 30 anys, i una bonificació del 100 per cent amb una antiguitat superior als 35 anys que no es trobin inclosos a la categoria de clàssics.  

Per poder gaudir de les bonificacions a què es refereix el punt a), b) c) i d), els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, inclòs quan la liquidació ha estat girada i encara no ha adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost. 

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

.../...  

Tercer.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, aprovada en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2020, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.  

Quart.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics, aprovada en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2020, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.  

Cinquè.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus públics per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Claudi Arimany, aprovada en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2020, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.  

Sisè.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics pel Servei Municipal de Llar d’Infants, aprovada en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2020, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.  

Setè.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, aprovada en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2020, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.  

Vuitè.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2020.  

1. Impost sobre béns immobles (IBI) 

4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

6. Taxa per expedició de documents administratius 

10. Taxa  per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable 

12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 

13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  lucrativa 

34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària  

Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  

Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 

Novè.-. Notificar-ho la persona interessada i a les àrees de l’Ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF – Junts / PSC-CP
EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: IEC-AM / CsLFV

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari municipal de 22 de desembre
Darrera actualització d’aquest contingut: 15/01/2021 a les 20:02h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)