Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple municipal ordinari telemàtic del 26 de novembre de 2020

26/11/2020

A continuació teniu una relació de tots els acords presos durant la sessió.

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-1789 a 2020-2100 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2020.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/37 a JGL/2020/42 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 1 i 29 d'octubre de 2020.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2020 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de 2020, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2020 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

7. Proposta d’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2020.

Primer.- Aprova la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència al’1 de gener de 2020, que dóna un resultat de 20.365 habitants (10.342 homes i10.023 dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com Annexal present acord.

Segon.- Remetre el present acord i els resums numèrics a la Delegació Provincial deBarcelona de l’Institut Nacional d’Estadística.

APROVAT

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

8. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments públics de les Franqueses del Vallès

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments públics de les Franqueses del Vallès, el text del qual figura com a document adjunt a la present proposta.

Segon.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.

Tercer.- L’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de 30 dies esmentat anteriorment, no s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, el Reglament entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Quart.- Notificar aquests acords a les àrees interessades

APROVAT

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

9. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del Sector N (carretera de Cardedeu), al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del Sector N (carretera de Cardedeu).

Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient, durant el termini d’1 mes mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Tercer.- Sol·licitar informes als organismes afectats per llurs competències sectorials.

Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

APROVAT

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

10. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, per a reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU.

Primer.- Sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb les Comunitats i Ciutats Autònomes.

Segon.- Sol·licitar al Govern d’Espanya una assignació directa dels Fons Europeus assignats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no passi per la tutela de les Comunitats Autònomes.

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als municipis.

Quart.- En relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU que gestionaran directament les Comunitats Autònomes, reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats.

Cinquè.- Traslladar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.

11. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, per instal·lar purificadors d'aire amb filtre HEPA en els centres educatius de les Franqueses del Vallès (escoles bressol, infantil i primària i instituts de secundària).

Primer.- Que l’Ajuntament estudiï la viabilitat, l’efectivitat, la recomanació i el cost per dotar d’aparells purificadors d’aire amb filtre HEPA H13 a tots el centres educatius del municipi (escoles bressol, infantil i primària i instituts de secundària).

Segon.- Sol·licitar al Departament d’Educació la seva financiació i alhora estudiar i valorar la possibilitat que sigui l’Ajuntament qui financiï parcialment o totalment la inversió. En qualsevol cas, de portar-se a terme, la instal·lació hauria d’estar feta, preferentment, abans de que arribi l’hivern.

Tercer.- Explorar altres vies de subvenció per la instal·lació d’aquests aparells, com ara la Diputació de Barcelona, Ministeri d’Educació i FP, fons europeus, etc.

12. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, per ampliar i reforçar el servei de monitoratge a les escoles de primària del municipi de les Franqueses.

Primer.- Instem al Departament d’Ensenyament i al Serveis Territorials que revisin els espais i las ràtios dels menjadors escolars per aquest curs, a causa de l’excepcionalitat de la pandèmia, i que així es pugui dur a terme les mesures sanitàries durant les hores no lectives per garantir la no propagació del virus i dotar de mes monitoratge de menjador per les escoles de primària de Les Franqueses.

Segon.- Si el departament no respon en aquest requeriment en un màxim de dues setmanes des de l’aprovació de la present moció, que sigui l’Ajuntament de Les Franqueses a través de la Comissió del Pla de Xoc, conjuntament amb les AMPA’S i AFA’S, que busqui la solució per reforçar el servei de menjador.

Tercer.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, al Departament d’Ensenyament, Serveis Territorials Vallès Oriental-Maresme, a les Direccions de les Escoles de Primària, a les AFA/AMPA del municipi, i a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Les Franqueses.

13. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, per crear espais públics habilitats i autoritzats per penjar cartells i documents a la via pública per part de la ciutadania.

Primer.- Crear espais públics fixos a les vies públiques de Les Franqueses del Vallès, expressament autoritzats o habilitats per a la lliure col·locació de cartells o documents informatius per part de la ciutadania i entitats.

Segon.- En aquests espais es podrà col·locar lliurement i sense cap tramitació o permís previ, qualsevol cartell o document legal per part de la ciutadania, l'administració pública, les entitats, associacions, partits polítics, sindicats i altres organitzacions socials.

Tercer.- Limitar aquesta llibertat únicament al compliment de les normatives superiors en cas d’afectar d’altres llibertats de la ciutadania (Com poden ser en el cas de protecció de 4 dades de caràcter personal o delictes d’odi, racisme, xenofòbia, homofòbia, exaltació al feixisme, violència de gènere i discriminació). També queden exclosos de qualsevol prioritat d’us els documents amb ànim de lucre privat o de publicitat comercial.

Quart.- Els espais on col·locar aquests espais habilitats seran les principals places, carrers i equipaments públics dels cinc pobles de Les Franqueses del Vallès. Aquests espais han de comprendre un emplaçament lliure en cadascun dels següents espais, com a mínim:
- Plaça de l’Ajuntament.
- Plaça de l’Espolsada.
- Plaça de Can Prat.
- Plaça de Can Font.
- Plaça de l’Escorxador.
- Plaça Espanya.
- Plaça Catalunya.
- Plaça Major.
- Plaça de l’Esbarjo.
- Passeig dels Til·lers.
- Passeig de Tagamanent.
- Exteriors zones esportives de Corró d’Avall, Corró d’Amunt i Llerona.
- Exteriors de tots els instituts i escoles públiques del municipi.
- Exteriors de les estacions de Rodalies de Corró d’Avall i Bellavista.
- Exteriors dels Consells del Poble de Corró d’Amunt i Llerona.
- Exteriors de les Antigues escoles de Marata.
- Exteriors dels Centres Culturals de Bellavista i Corró d’Avall.
- Exteriors de Can Ganduxer.
- Exteriors del Centre de Recursos Agraris de Can Ribes.

Cinquè.- Informar dels presents acords a la ciutadania de Les Franqueses del Vallès mitjançant el Butlletí municipal, el web i les xarxes socials municipals.

14. Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, perquè es retornin al Ple les competències que li són pròpies.

Primer.- Avocar les competències plenàries que, en la sessió de l'11 de juliol de 2019, es van delegar a la junta de govern local i que es relacionen a continuació:
1. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària (article 22.2j LRBRJ).
2. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament (article 22.2k LRBRJ).
3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals (article 22.2m LRBRJ).
4. Les contractacions i les concessions de tota mena quan l'import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan tinguin una durada superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada de 6.000.000 euros (disposició addicional segona, LCSP). Aquesta avocació de delegació abastarà l'exercici de totes les competències derivades de l'esmentada delegació principal.
5. L'adjudicació de concessions sobre els béns de l'entitat local i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació superi l'import de tres milions d'euros, com també l'alienació del patrimoni quan el valor superi el percentatge i la quantia indicats (disposició addicional segona, LCSP).
6. La declaració d'especial interès o utilitat municipal prevista en l'article 103.2a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
7. La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal (articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre).
8. La imposició de sancions per la comesa d'infraccions greus i molt greus derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (article 13 LTGPP).
9. L'aprovació de l'establiment i modificació dels preus públics (article 22.2e LRBRL).
10. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan el Ple sigui competent per a contractar-los o concedir-los i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, fins a un import màxim de pressupost per a coneixement de l'Administració de 300.000 euros IVA exclòs (article 22.2ñ LRBRL).
11. La concessió de subvencions per imports superiors a 100.000 euros, tant en el cas de concessió per concurrència competitiva com de concessió directa (bases 38 i 39 BEPG).

Segon.- Mantenir les atribucions recuperades fins al final del mandat corporatiu, el 2023.

Tercer.- Reconèixer que aquestes avocacions tindran efecte a partir de l'endemà mateix de la data en què s'adoptin aquests acords, sense perjudici de ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Quart.- Notificar aquests acords a la junta de govern local i a totes les àrees en què s'organitza administrativament l'Ajuntament.

Cinquè.- Difondre el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al portal de transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern a Catalunya.

15. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de novembre de 2020, amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional de l'eliminació de la violència vers les dones.

1. Instar a la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a construir una ciutadania plena, ser un govern exemplar en la lluita contra la violència masclista, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat i lluitar contra el tràfic de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual i perseguir el proxenetisme.

2. Ratificar el ferm compromís del nostre Ajuntament amb les polítiques feministes, els drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i dotar dels recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra totes les formes de violència contra les dones.

3. Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la Violència de Gènere de 28 de Desembre de 2004 i en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les competències locals.

4. Promoure accions de prevenció, sensibilització, difusió, sobre la Violència de Gènere en dones majors de 65 anys destinades a millorar el coneixement dels seus drets i dels serveis disponibles per a atendre-les.

5. Reforçar les mesures dirigides a l'atenció a les dones que viuen en el món rural, augmentant el nombre de recursos especialitzats d'atenció de manera coherent amb la realitat rural i la distribució geogràfica. Adaptació de les campanyes de prevenció i sensibilització a les seves necessitats.

6.Sumar el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb eficiència contra el tràfic de nenes i dones per a l'explotació sexual.

7. Intensificar i adaptar tots els recursos dels quals disposa l'Ajuntament relacionats amb l'atenció a víctimes de violència masclista durant la pandèmia.

8. Combatre els posicionaments polítics que propugnin la negació de l'existència de la violència masclista o rebutgin la validesa de les polítiques públiques enfocades a la seva total erradicació.

9. Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre compromís amb les víctimes.

10. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les associacions empresarials i sindicals, a les associacions municipalistes FMC i AMC I a totes les associacions de Les Franqueses del Vallès.

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple de desembre
Darrera actualització d’aquest contingut: 15/01/2021 a les 20:02h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)