Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari telemàtic del 25 de juny de 2020

25/06/2020

A continuació teniu una relació de tots els acords presos durant la sessió

Podeu visualitzar el ple en aquest enllaç https://youtu.be/wIsY-wGV648

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-820 a 2020-973 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2020.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/19 a JGL/2020/22 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 7 i 28 de maig de 2020.

B) Part resolutiva

4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal.

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de l’article 4 del Reglament del Consell Escolar Municipal, que passa a tenir el següent redactat:

 “Art. 4t.- El Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès estarà presidit per l’Alcalde, o la persona en qui delegui, i format pels següents membres:

 a) El Regidor de l’Àrea Municipal d’Educació, o a la persona en qui delegui.

 b) Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel Ple.

 c) El Cap Tècnic de l’Àrea de Cultura, Educació i Joventut, que en cas d’absència, podrà designar un/a suplent.

 d) Un mestre, un pare i un alumne de cada escola del Municipi mantinguda amb fins públics, elegits tots ells d’entre els qui formin part dels Consells Escolars dels Centres. En cas d’absència, podran designar uns/es suplents.

 e) El Director de cada Centre Públic del Municipi, que en cas d’absència, podrà designar un/a suplent.

 f)   El Director de l’Escola Municipal de Música, que en cas d’absència, podrà designar un/a suplent.

 g) Un representant dels titulars dels Centres Privats del Municipi, que en cas d’absència, podran designar uns/es suplents.

 h) Un representant del personal d’administració i serveis dels Centres escolars del Municipi, que en cas d’absència, podran designar uns/es suplents.

 i)   L’inspector de la zona escolar, o a la persona que el Departament designi.

 j)   Un representant de cadascuna de les Associacions de Pares de les escoles públiques, que en cas d’absència, podran designar uns/es suplents.

 k) Un representant de l’EAP de zona, que en cas d’absència, podrà designar un/a suplent.

 l)   El Secretari de l’Ajuntament o la persona en qui aquest delegui, que assistirà amb veu i sense vot i aixecarà acta.

 m)   Un mestre d’educació especial de Les Escoles Públiques del Municipi, que en cas d’absència, podrà designar un/a suplent.”

Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci que s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini de 30 dies hàbils començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que es produeixi en algun dels mitjans esmentats.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als membres del Consell Escolar Municipal. 

VOTACIONS:

A FAVOR:  Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA:

ABSTENCIONS: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

5. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament intern del Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès.

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de l’article 7 del Reglament intern del Consell de Pagesia de les Franqueses del Vallès, que passa a tenir el següent redactat:

“Article 7.- El Plenari està composat per:

a)  El President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui. 


b)  Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents:

 •  Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que 
conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel Ple.
 •  Un/a representant de les següents entitats, comunitats i cooperatives, que en cas d’absència, el mateix podrà designar un/a suplent, que serà un/a membre de la mateixa entitat, comunitat i/o cooperativa:
 •  Un representant d’ASAJA.
 •  un representant de l’Unió de Pagesos.
 •  Un representant de l’ICASI.
 •  Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal.
 •  Un representant de les comunitats de regants.
 •  Un representant dels pagesos del poble de Llerona.
 •  Dos representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt.
 •  Dos representants dels pagesos del poble de Marata.
 •  Un representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall.
 •  Un representant dels pagesos de Bellavista.”

Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci que s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini de 30 dies hàbils començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que es produeixi en algun dels mitjans esmentats.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als membres del Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès.  

VOTACIONS:

A FAVOR:  Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA:

ABSTENCIONS: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

6. Proposta d’aprovació de l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (Pobles i Ciutats per la diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere).

Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Xarxa de Municipis LGTBI (Pobles i Ciutats per la diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere).

Segon. Aprovar el compromís de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en els punts següents:

1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa pública dels mateixos.

2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats.

3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal tot posant èmfasi en :

 • La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
 •  Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia de manera continuada i des de els diversos àmbits d’actuació municipal.
 •  Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat. 

 Tercer. Facultar per acords successius, a l’Alcalde de les Franqueses del Vallès.

Quart. Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.

VOTACIONS:

Aprovada per unanimitat

7. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l’exercici 2020.

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  lucrativa (ordenança 24), amb la introducció d’una disposició transitòria que regula una bonificació en el tribut. La redacció de l’apartat esmentat de l’Ordenança fiscal núm. 24, que haurà de regir per a l’exercici 2020, queda com segueix:

 “Disposició Transitòria

 S’estableix, amb efectes de 25 de maig i fins el 31 de desembre de 2020, una bonificació del 75% de la quota de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa pels obligats tributaris, titulars d'establiments d'hostaleria, restauració i similars, que demanin llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.

 Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici, sense necessitat de sol·licitud expressa per part dels interessats.”

 Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

 Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Quart.- Publicar l’acord provisional en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

VOTACIONS:

Aprovada per unanimitat

8. Proposta d’aprovació de l’amortització anticipada de deute per inversions sostenibles no executades i de modificació de crèdit.

Primer.- APLICAR amortització anticipada de deute de conformitat amb l’art. 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’import de 366.939 eur, en concepte d’inversió sostenible aprovada en destí del superàvit de 2017 i que no ha estat executada a 31 de desembre de 2019.

Segon.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost vigent, transferència de crèdit i suplement de crèdit, d’acord amb el següent detall,

 

     

 

APLICACIONS D’INGRESSOS

 

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

01.87001

Romanent de tresoreria

16.939

 

MINORACIONS DE DESPESES

 

   

 

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

MC

 

 

 

 

11.1791.62208

Aula de natural parc del Falgar

350.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

     

INCREMENT DE DESPESES

 APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

MC

 

 

 

 

03.0111.91300

Amortització préstecs entitats financeres

366.939

I SUPLEMENT DE CRÈDIT

Tercer.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província per un termini de quinze dies hàbils, durant els qual els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes de termini per a la seva resolució.  

VOTACIONS:

A FAVOR:  Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA:

ABSTENCIONS: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

9. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit número 002/2020.

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.002/PLE del Pressupost en vigor, per un import de 416.850,00€  en la modalitat de  suplement de crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec romanent de Tresoreria de l'exercici anterior (279.350,00€) i en disminucions de crèdit (137.500,00€).  

Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són:

 Pressupost de Despeses

 Suplements i crèdits extraordinaris

08.2311.14301

Altre personal no permanent Polítiques Socials

37.650

SUPLEMENT DE CRÈDIT

08.2311.16001

Seguretat Social altres personal Polítiques Socials

14.200

SUPLEMENT DE CRÈDIT

08.2311.48007

Ajuts socials

50.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

08.2311.48016

Ajuts a l'habitatge

25.000

CRÈDIT EXTRAORDINARI

08.2311.63901

Inversions pisos d'urgència social

20.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

09.2411.14310

Retribucions Plans Ocupació Pla de Xoc

34.000

CRÈDIT EXTRAORDINARI

09.2411.16010

Seguretat Social Plans Ocupació Pla de Xoc

16.000

CRÈDIT EXTRAORDINARI

09.2411.48014

Subvencions per a lloguers activitats

50.000

CRÈDIT EXTRAORDINARI

09.2411.78002

Subvencions per adequacions del locals

50.000

CRÈDIT EXTRAORDINARI

09.2411.48015

Subvencions a nous emprenedors

15.000

CRÈDIT EXTRAORDINARI

09.2411.83001

Concessió de microcrèdits Pla de Xoc

50.000

CRÈDIT EXTRAORDINARI

09.2411.22602

Publicitat Dinamització Econòmica

20.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

11.4501.60940

Millora connectivitat del municipi

35.000

CRÈDIT EXTRAORDINARI

NECESSITAT DE FINANÇAMENT

416.850,00

 

 Suplements en Conceptes d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

 

2020

01

87001

Romanent de tresoreria per despeses generals

279.350

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

279.350

 

 

 

 

 

 

Minoracions de crèdit

 

 

01.3411.48011

Aportació entitat esportiva Torneig les Franqueses

20.000

 

01.9121.23000

Dietes

1.000

 

01.9121.23100

Desplaçaments

1.000

 

01.4911.22706

Despeses confecció butlletí municipal

13.500

 

03.9201.22706

Serveis de consultoria i assistència tècnica

11.000

 

03.9311.22708

Premi cobrança gestió ORGT

20.000

 

02.1301.22708

Despeses gestió cobrament servei control seguretat viària

27.000

 

09.4311.22609

Fires-activitats Dinamització Econòmica

6.000

 

10.4311.22603

Fires-despeses divulgació Agricultura

12.000

 

12.2312.22795

Altres activitats gent gran i tallers

11.500

 

12.2312.22609

Despeses diverses activitats gent gran

9.500

 

12.3131.22714

Servei gossera

5.000

 

CAPACITAT DE FINANÇAMENT MINORACIONS DE CRÈDIT

137.500

 

                       

 SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província per un termini de quinze dies hàbils, durant els qual els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions.

 TERCER.-  FER CONSTAR que el present acord és immediatament executiu, atès que s’habiliten crèdits per motius de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d’excepcional interès general, sens perjudici de les reclamacions que contra el mateix es promoguin, les qual s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució al recurrent dins de l’esmentat termini, de conformitat amb el que preveu l’art. 177.6 del Text Refós de Llei reguladora de les hisendes locals.

VOTACIONS:

A FAVOR:  Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA:

ABSTENCIONS: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

10. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Juntade Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, de suport als treballadors i treballadores de Nissan.

Primer.- El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta el seu total suport als treballadors i treballadores de Nissan, que, des del 4 de maig del 2020, es troben en vaga indefinida per la incertesa a què s’enfronten davant el possible cessament de l’activitat industrial de Nissan als centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca.

Segon.- El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern de la Generalitat i Govern central) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació de Nissan i l’ocupació que en depèn.

Tercer.- El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències que una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a Nissan, i que afecta més de 20.000 treballadors i treballadores a Catalunya.

Quart.- El Ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de l’automoció és un motor important de l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i dona feina a centenars de milers de treballadors i treballadores a Catalunya.

Cinquè.- Per tot això, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès insta la direcció de Nissan a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

VOTACIONS:

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

11. Moció que presenten el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i la Societat de Caçadors, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, de recolzament de la caça i l'activitat ocellaire.

Primer.- La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a Catalunya que mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada per els poders públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al desenvolupament socioeconòmic del món rural català. 

Segon.- Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i l’activitat ocellaire, així com a instar als governs autonòmic i Estatal a recolzar ambdós activitats com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món rural i eines de conservació ambiental.

VOTACIONS:

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

ABSTENCIONS: -

12. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, sobre la gestió del procés de reobertura escolar.

Primer.- Revertir els costos socials i educatius del tancament escolar que penalitzen especialment els alumnes més vulnerables. Les conseqüències de l’escletxa educativa i social, a més de les dificultats de conciliació familiar, fan especialment necessari el retorn a l’ensenyament presencial de cara al curs 20-21.

Segon.- Planificar i consensuar amb tota la comunitat educativa, un procés de reobertura escolar que permeti la màxima presencialitat en totes les etapes educatives, garantint l’atenció educativa a tot l’alumnat, facilitant la conciliació familiar i vetllant per la salut de tots els membres de la comunitat educativa.

Tercer.- Reclamar al Departament d’Educació que reforci la coordinació efectiva amb el món local en la planificació de tot el procés de reobertura escolar dels ensenyaments obligatoris, no obligatoris i d’educació en el lleure. Tanmateix, s’insta al Departament per tal que estableixi les mesures de compensació econòmica als Ajuntaments per fer front als importants sobrecostos que deriven de les seves instruccions.

Quart.- Desenvolupar i consensuar entre el Departament d’Educació i els Ens locals, Plans locals i comarcals de reobertura escolar que tinguin en compte la realitat i les necessitats de cada municipi i el seu territori.

VOTACIONS:

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

ABSTENCIONS: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal

13. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, per demanar al Govern de la Generalitat que aixequi la suspensió dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.

Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que en cas que la dotació pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Donar trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les entitats socials del municipi.

VOTACIONS:

A FAVOR: Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA: Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

ABSTENCIONS:

14. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent, amb accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores amb fills o amb tasques de cures amb l'objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i familiar a causa de les conseqüències socioeconòmiques de la crisi de la Covid-19.

Segon.- L’Ajuntament de les Franqueses demanarà al Departament de Treball, Afers Socials i Família amb el Departament de Coneixement i Empresa la coordinació per tal d’habilitar un telèfon d’assessorament i informació per empreses i treballadors per tal d’assegurar que cap treballador hagi de renunciar a la feina per la manca de mesures i polítiques públiques de conciliació.

Tercer.- Donar trasllat del resultat d'aquesta moció als mitjans de comunicació públics municipals (web, premsa municipal, ràdio i televisió pública municipal, etc.. ) perquè facin difusió del seu contingut als veïns i veïnes d'aquest municipi.

Quart.- Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i Empresa.

VOTACIONS:

A FAVOR: Junts per les Franqueses,  Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista i l’abstenció del grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal

ABSTENCIONS: -

15. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, per ampliar l'espai per a vianants i crear carrils provisionals per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) com a estratègia per a millorar la mobilitat sostenible a les Franqueses del Vallès.

Primer.- Proporcionar més espai als vianants, tenint en compte sempre les persones amb mobilitat reduïda, sobretot en carrers amb voreres estretes, i en els punts on hi ha botigues o negocis i on es fa necessari més espai de vorera per garantir les distàncies mínimes de seguretat contra el coronavirus.

Segon.- Crear carrils bici provisionals en calçada i de baix cost (per exemple, amb pintura groga per a la senyalització horitzontal i elements verticals mòbils) a Corró d’Avall i Bellavista en carrers principals d’amplada suficient o en carrils d’aparcament, a fi d’estructurar una xarxa a través de la qual es pugui circular en bicicleta i VMP per tota la zona urbana de forma segura i fluida.

Tercer.- Establir zones 30 i zones 20, a Corró d’Avall i Bellavista, als carrers amples i secundaris on hi ha equipaments públics, per obtenir itineraris de mobilitat segura per al pas de vianants, bicicletes i VMP de manera preferent, millorant alhora la pacificació d’aquests carrers.

Quart.- Elaborar el disseny de la xarxa de carrils bici provisionals i consensuar-lo amb les entitats i els clubs ciclistes del municipi.

Cinquè.- Informar la ciutadania de l’ampliació de l’espai de vianants i de la creació de la xarxa de carrils bici provisionals, a través dels mitjans de comunicació i de la web de l’Ajuntament. Tot això acompanyat de campanyes comunicatives i informatives sobre la necessitat del canvi cap a una mobilitat sostenible, còmoda i segura, campanyes que es podran reforçar durant la Setmana de la Mobilitat i Dia Sense Cotxes de finals de setembre.

Sisè.- Iniciar l’execució dels acords de la moció de manera immediata, perquè la ciutadania pugui disposar de l’ampliació de l’espai per a vianants i dels carrils bici i VMP provisionals durant el juliol d’aquest any, amb una durada de la xarxa provisional d’un mínim de 6 mesos a fi de poderne fer una avaluació a finals de 2020 i amb participació de la ciutadania.

Setè.- Crear, durant el tercer trimestre de 2020, una taula per a la participació ciutadana en l’elaboració d’un pla local de mobilitat sostenible, i iniciar l’elaboració d’aquest pla durant el quart trimestre.

VOTACIONS:

A FAVOR: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

EN CONTRA: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

ABSTENCIONS: -

16. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, per al desplegament de mesures urgents i efectives contra la segregació escolar al municipi de les Franqueses del Vallès.

Primer.- Desplegar des d’ara i per al curs 2020-2021 les 7 mesures d’urgència que es detallen tot seguit per evitar l’increment de la segregació escolar al municipi a causa de la crisi de la COVID-19. 

1.1. Establir un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció d’alumnes vulnerables, amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) per raó socioeconòmica (tipus B) o d’origen (tipus C) i també alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).  Establir i clarificar, de manera conjunta en el si del Consell Escolar Municipal, l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els Serveis Socials municipals i la inspecció educativa, criteris per a una detecció d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) I de NEE al municipi, així com un protocol o circuit pactat entre tots els actors per fer aquesta detecció de manera àgil i eficient.

1.2. Augmentar  la reserva de places per a alumnes vulnerables NESE tipus B o C i NEE. Acordar, amb el Departament d’Educació, augmentar la reserva de places per a alumnes vulnerables (NESE B i C) i NEE per al curs 2020-21. Actualment el mínim de reserva de places és de 2 per aula (molt inferior al percentatge de població vulnerable real) però considerem que hauria de ser com a mínim de 6. No incrementar aquesta reserva dificultaria molt el repartiment equilibrat de l’alumnat.

1.3. Estendre la reserva de places per a alumnes vulnerables com a mínim fins al desembre. Actualment la reserva de places s’acaba majoritàriament el mes de juliol quan les places que no s’han omplert s’assignen a alumnat ordinari que les ha sol·licitat. Això fa que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat el curs, ja no pugui ocupar-les, i acabi assignat a centres amb places disponibles, que són els més segregats o vulnerables. En el context d’increment d’alumnat vulnerable matriculat fora de termini, l’Ajuntament instarà el Departament d’Educació a mantenir la reserva de places a tots els centres com a mínim fins al desembre, i preferiblement tot el curs.

1.4. Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable. Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) d’immediat, aquest mateix mes de juliol perquè pugui funcionar abans no comenci el curs, per poder, des d’aquí, distribuir l’alumnat vulnerable de manera equilibrada i evitar que es concentrin en els centres més vulnerables. Articular un dispositiu coordinat entre l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els Serveis Socials municipals i la inspecció educativa per fer aquesta detecció d’alumnes vulnerables i també de NEE. 

1.5. Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matricula viva en l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Si l’alumnat preinscrit fora de termini va directament al centre educatiu i no es convida les famílies a passar per l’OME per gestionar la preinscripció o rebre orientació, és molt més difícil poder fer una bona identificació d’alumnat vulnerable. L’Ajuntament ha de garantir aquesta centralització de les preinscripcions fora de termini en les OME. Cal assegurar els recursos necessaris per poder fer una entrevista personalitzada i que s’apliquin els criteris i protocols acordats amb Serveis Socials, EAP i inspecció.

1.6. Activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en format digital allà on no es pugui fer de cap altra manera. Aquests serveis s’han d’oferir des de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Aquest servei permet no només detectar millor l’alumnat vulnerable, sinó que ajuda a fer caure prejudicis o pors d’algunes famílies cap a determinats centres educatius. 

1.7. Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs següent. La sobreoferta de places actual deixa moltes vacants als centres menys desitjats i aquestes vacants s’omplen amb més facilitat amb alumnes vulnerables de fora de termini o matrícula viva. Cal que l’Ajuntament planifiqui l’oferta del curs següent amb una oferta inicial de 20 alumnes, que cobreixi l’alumnat matriculat dins de termini, de tal manera que l’alumnat fora de termini es pugui repartir millor de manera equilibrada entre tots els centres.

Segon.- Elaborar i desplegar el Pacte Local Contra la Segregació Escolar del municipi amb el suport de forces polítiques i comunitat educativa. D’acord amb les recomanacions del Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya, signat per aquest Ajuntament, i d’acord amb les recomanacions d’estudis diversos, l’Ajuntament ha d’elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar. Aquest pacte ha de contenir mesures en àmbits com la planificació de l’oferta escolar, la gestió de l’escolarització, l’acompanyament i orientació de les famílies, o mesures per millorar els recursos i acompanyar els centres educatius amb més dificultats.

Tercer.- Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya que impulsa el Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya i a entitats que es considerin oportunes que treballin la segregació escolar i les mesures per reduir-la. 

VOTACIONS:

A FAVOR: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal

EN CONTRA: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i l’abstenció del grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès

ABSTENCIONS: -

17. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, en defensa de l'espai públic.

Primer.- Reiterar el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que ha de ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.

Segon.- Demanar el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que ens són pròpies. Diem prou a les intromissions de les altres administracions que dificulten, entorpeixen i limiten el poder local que té reconeguda la seva autonomia i, en base a això, demanem respecte i lleialtat institucional.

Tercer.- La prohibició i limitació de símbols legals però no oficials crea una confusió deliberada i busca l’assimilació de legalitat a oficialitat quan en realitat no és així. Per aquest motiu demanem que cessi aquesta ‘interessada limitació’ i que tots els símbols tinguin el seu lloc a l’espai públic com a única manera d’entendre la llibertat d’expressió i la democràcia, de les que en són garants també els Ajuntaments.

Quart.- Fer una crida a tots els demòcrates perquè es sumin a aquesta defensa de l’espai públic per tal que sigui un reflex de la pluralitat i de l’exercici responsable dels Drets Fonamentals i no un espai neutralitzat per l’estat a favor de símbols imposats.

Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’Associació de Municipis per la Independència, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

VOTACIONS:

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

EN CONTRA: Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès

ABSTENCIONS: -

18. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, demanant el reforç del servei de mediació municipal i l'organització de tallers de mediació al municipi.

Primer.- Assumir com a propi el Servei Mediació municipal. 

Segon.- Organitzar tallers de comunicació i gestió de conflictes, en els quals els participants aprenguin a comunicar-se amb assertivitat, a escoltar de manera empàtica i a tenir cura d’un mateix i dels altres persones en comunicacions difícils. Aquest taller serà obert a tothom però anirà especialment destinat a representants de comunitats de veïns, associacions juvenils i entitats socials. 

Tercer.- Fer publicitat d’aquests acords mitjançant els mitjans de comunicació habituals: web, butlletí municipal i cartells de carrer.

VOTACIONS:

A FAVOR:  Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

EN CONTRA: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

ABSTENCIONS:

19. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, per ubicar a les antigues dependències del CAP de Corró d'Avall un despatx i lloc de treball per a cadascun dels grups polítics amb representació al Consistori.

Primer.- Cedir a cadascun dels grups polítics representants al consistori l’ús d’un dels despatxos utilitzats fins ara com a consultori mèdic a les antigues dependències del CAP de Corró d’Avall. 

Segon.- Habilitar a les mateixes dependències un espai comú com a sala de reunions. 

Tercer.- Mantenir a l’espai el mobiliari i les instal·lacions tècniques i informàtiques necessàries per possibilitar la tasca de tots els grups polítics representats a l’Ajuntament de les Franqueses.

VOTACIONS:

A FAVOR: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

ABSTENCIONS: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari del 25 de juny de 2020
Darrera actualització d’aquest contingut: 25/11/2020 a les 11:05h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)