Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | AMB ESTILS | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del 28 de novembre de 2019

29/11/2019

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-2400 a 2019-2680 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2019.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/39 a JGL/2019/43 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 31 d'octubre de 2019.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2019 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de setembre de 2019 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de 2019, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2019 de l'ajuntament i patronats municipals.

8. Proposta de ratificació del nomenament del representant veïnal de Llerona com a membre integrant del Consell de Poble de Llerona.

DICTAMENS:

 • Primer.- Ratificar el nomenament de la senyora Marta Moliné Boixareu com a membre integrant del Consell de Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en representació del veïnat de Llerona.
 • Segon.- Notificar aquest acord a la senyora Marta Moliné Boixareu i al Consell de Poble de Llerona.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ:  -

9. Proposta de ratificació del nomenament del representant veïnal i de l’Associació de veïns de Sant Mamet com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.

DICTAMENS:

 • Primer.- Ratificar el nomenament de la senyora Maria Viure Llobera com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en representació del veïnat de Corró d’Amunt.
 • Segon.- Ratificar el nomenament de la senyora Maria Àngels Pou Aguas com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en representació de l’Associació de veïns de Sant Mamet.
 • Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al Consell de Poble de Corró d’Amunt.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ:  SAL-CUP-AMUNT

10. Proposta d'aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2019.

DICTÀMENS:

 • Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2019, que dóna un resultat de 20.128 habitants (10.331 homes i 9.797 dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com Annex al present acord.
 • Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la Delegació Provincial de Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ:  SAL-CUP-AMUNT

11. Proposta d’aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Diputació de Barcelona referent a la cessió de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants dels Ens Locals (AGIPH).

DICTAMENS:

 • Primer.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Diputació de Barcelona referent a la cessió de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants dels Ens Locals (AGIPH), el qual s’acompanya adjunt en el present acord.
 • Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ:  IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

12. Proposta d’aprovació de l’adequació singular i excepcional dels llocs de treball o equivalent en funcions de tècnic/a mitjà/na, grup A, subgrup A2 de l’Ajuntament i els seus Patronats municipals i consegüent modificació de la relació de llocs de treball.

DICTAMENS:

 • Primer.- Aprovar, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019, l’adequació singular i excepcional dels llocs de treball o equivalent en funcions de tècnic/a mitjà/na, grup A, subgrup A2, en les diferents tipologies de funcionalitat en el sentit de reordenar en els diferents grups de funcionalitat amb el complement específic corresponent que es relaciona a continuació, i modificar la relació de llocs de treball:
Grup funcionalitat Funcions Complement específic
I Funcions tècniques relacionades amb urbanisme, medi ambient i serveis 11.794,68€/anual brut
II Funcions relacionades amb l’hisenda local, econòmiques, jurídiques i de recursos humans 10.663,55€/anual brut
III Funcions relacionades amb les persones (àmbit social i d’igualtat, de participació ciutadana, de seguretat ciutadana, de promoció econòmica, o de promoció turística) 9.828,96€/anual brut
IV Funcions relacionades amb l’àmbit del protocol, la comunicació, i processos estratègics 9.374,14€/anual brut
V Funcions relacionades amb serveis culturals, educatius, esportius i de foment a la infància i joventut 8.785,13€/anual brut
 • Segon.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies des de l’aprovació del present acord.
 • Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 • Quart.- Notificar el present acord als representants dels treballadors i del personal funcionari.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ:  IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

13. Proposta d’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector R (Can Garriga) al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

DICTAMENS:

 • Primer.- DESESTIMAR l’al·legació interposada en data 30 de juny de 2019, amb Registre d’Entrada RE 2019-E-RE-1761 pel senyor Sergio Javier Quinzaños Rodes, de conformitat amb la part expositiva de la present resolució.
 • Segon.- APROVAR definitivament el Pla Parcial del Sector R (Can Garriga), formalitzat a través del text refós que dóna compliment a les condicions fixades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona segons informe rebut en data 25 de juliol de 2019.
 • Tercer.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 88 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
 • Quart.- DISPOSAR la publicació dels presents acords, juntament amb les normes urbanístiques del Pla Parcial del sector R als efectes d’executivitat i obligatorietat del planejament.
 • Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en l’expedient.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA:  IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

14. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de novembre de 2019, per la defensa d’igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.

ACORDS:

 • Primer.- Instar al Govern d’Espanya a la modificació dels corresponents preceptes del Reial decret legislatiu 8/2015 i de totes aquelles normes relacionades per equiparar els drets a l’accés de la pensió de viduïtat de les parelles de fet amb el dels matrimonis civils.
 • Segon.- Instar al Govern d’Espanya a que en el termini màxim d’un any aprovi un projecte de llei de parelles de fet pel que s’incorpori en el Codi Civil una regulació del règim de la parella de fet aplicable a tot el territori nacional, així com que incorpori les modificacions oportunes en altres normes per evitar qualsevol tipus de discriminació jurídica de les parelles de fet davant els matrimonis per raó del seu estat civil o de la naturalesa o formalitat de la seva relació de convivència, quan concorrin la resta de requisits que s’estableixin en cada cas.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA:  

ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

15. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de novembre de 2019, per estudiar la necessitat i la viabilitat de construir un recinte a l’aire lliure o parc complet e inclusiu per la pràctica de cal·listènia o “street workout”.

ACORDS:

 • Primer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses estudiï la necessitat i la viabilitat de construir un recinte o parc de cal·listènia el més complet possible i amb un terra de cautxú, accessible per a persones amb mobilitat reduïda i que serveixi per potenciar aquesta disciplina esportiva a la nostra ciutat. Veure fotografies adjuntes a l’annex d’aquesta moció.
 • Segon.- Que, en el cas d’ésser aprovat el projecte, sigui notificada aquesta resolució al Consell municipal d’esports i a la Federació espanyola de Street Workout i Cal·listènia (FESWC).
 • Tercer.- Que, en cas d’ésser aprovat el projecte, es realitzin accions de comunicació amb l’objectiu d’augmentar el coneixement d’aquest esport al nostre municipi, especialment entre els més joves, utilitzant mitjans propis: xarxes socials municipals, notes de premsa, difusió per mitjà del Consell municipal d’esports, butlletí municipal, etc.

VOTACIÓ:

A FAVOR:  PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA:  SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: JxLF / IEC-AM

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari novembre de 2019
Darrera actualització d’aquest contingut: 14/07/2020 a les 08:34h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)