Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del 27 de setembre de 2019

27/09/2019

Relació d’acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 27 de setembre, a les Franqueses del Vallès

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-1819 a 2019-2196 corresponents al període comprès entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost de 2019.

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/31 a JGL/2019/35 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 4 i 25 de juliol de 2019.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2019-2101, de data 26 de juliol, en què es resol efectuar una delegació especial d'atribucions i el nomenament de la Vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

5. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2019 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de juny de 2019 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al segon trimestre de 2019, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

8. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat de l'ajuntament i patronats municipals corresponent al segon trimestre de 2019.

B) Part resolutiva

9. Proposta de ratificació del nomenament dels representants de les associacions de Llerona com a membres integrants del Consell de Poble de Llerona.

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR el nomenament com a membres integrants del Consell de Poble de Llerona, en qualitat de vocals i en representació de les associacions ciutadanes que han volgut formar-hi part, les persones següents:

Ruben Aguilera Agustí, en representació del Club Esportiu de Llerona

Marta Camp Vinyolas, en representació de l’Associació de Veïns Els Gorcs

Isidre Garriga Portolà, en representació de la Comissió Festes Laurona

Isidre Roquerias, en representació de Regants de Llerona

Josep Pujol Garriga, en representació de l’Associació Toc Toc Teatre Laurona

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i al Consell de Poble de Llerona.

VOTACIÓ

A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM, CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

10. Proposta de ratificació del nomenament dels representants de les associacions de Corró d’Amunt com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR el nomenament com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocals i en representació de les associacions ciutadanes que han volgut formar-hi part, les persones següents:

Núria Vilamala i Pey, en representació del Grup Teatre Boina

Albert Costa Serrano, en representació del Club Ciclista Corró d’Amunt

Lourdes Díaz Guirado, en representació de la Unió Esportiva Corró d’Amunt

Josep Mauri Pey, en representació del Club Petanca Corró d’Amunt

Jaume Travé i Colomé, en representació de la Parròquia Sant Mamet

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i al Consell de Poble de Corró d’Amunt.

VOTACIÓ

A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM, CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

11. Proposta per a la declaració d’especial interès de les obres per a la instal·lació d’un mòdul de 150 m2 a l’institut IES Lauro i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

ACORDS:

Primer.- Acordar la declaració d’especial interès per concórrer circumstàncies socials de les obres per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat de 150 m2 a l’Institut d’Educació Secundària Lauro (IES Lauro) amb emplaçament al carrer d’Astúries, 3, amb referència cadastral 1882001DG4018S0001LB, d’aquest terme municipal.

Segon.- Estimar la sol·licitud presentada per la Generalitat de Catalunya, i bonificar el 95%  de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres,  de  conformitat  amb  allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 1909000267, per un import de 1.380,62 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 1981/2019 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Quart.-  Aprovar  la  liquidació  núm.  1909000499,  per  un  import  de  279,40€,  en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 1981/2019 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Cinquè. Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament.

Sisè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

VOTACIÓ

APROVAT PER UNANIMITAT

12. Proposta per a l’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector C (Corró d’Amunt) al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar definitivament el Pla Parcial del sector C del terme municipal de les Franqueses del Vallès, condicionant la seva publicació al BOPB i, en conseqüència, la seva executivitat a la presentació de la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització d’acord amb els articles 106 i 107 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Segon.- Facultar a l’Alcalde per procedir a la publicació de l’acord i normativa del Pla Parcial del sector C (Corró d’Amunt) una vegada s’hagi formalitzat la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització del sector.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

VOTACIÓ

A FAVOR: JxLF, PSC-CP, CsLFV

EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: IEC-AM

13. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2018.

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2018, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i dels seus patronats Municipals.

SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la fiscalització de la Sindicatura de comptes, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

VOTACIÓ

A FAVOR: JxLF, PSC-CP

EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: CsLFV

14. Proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer per als exercicis 2019-2020

ACORDS:

Primer.- APROVAR, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el Pla Econòmic Financer que aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex.

Segon.-  TRAMETRE còpia del Pla Econòmic Financer a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, incorporar-lo en la Plataforma Autoriza de l’Oficina Virtual d’entitats locals del Ministeri d’Hisenda en el termini de cinc dies des de la seva aprovació, i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.

Tercer.-  FER CONSTAR que el Pla Econòmic Financer estarà a la disposició del públic durant el seu període de vigència.

VOTACIÓ

A FAVOR: JxLF, PSC-CP, CsLFV

EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ:

15. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, per establir beneficis fiscals per la instal·lació voluntària d'energia solar tèrmica, fotovoltaica i altres energies renovables en edificis existents.

PROPOSEM:

Únic.- Aprovar la moció amb tot el seu contingut, i acordar introduir les modificacions indicades a les ordenances fiscals núm. 1, de l’impost sobre béns immobles, a la núm. 9, de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, i a la núm. 13, de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Modificació a l’OF núm. 1, de l’impost sobre béns immobles

Afegir a l’article 5 el punt

5. Gaudiran d'una bonificació de fins a un 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar-hi obligats per la normativa urbanística o les ordenances municipals, tots els sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per a autoconsum, així com els béns immobles en què es realitzin instal·lacions d'adaptació o millora d'aquests sistemes durant el període impositiu immediatament anterior a aquell en què hagi de tenir efectes la bonificació.

La sol·licitud de la bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud oportuna de llicència d'obres i ha de contenir l'oportú projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la instal·lació.

Per reconèixer el dret a la present bonificació caldrà que la persona interessada acompanyi posteriorment còpies compulsades de les factures acreditatives de les despeses i del contracte de manteniment de les instal·lacions.

Per gaudir de la bonificació de la quota de l’IBI caldrà informe favorable del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada i quedarà regulada en funció dels següents casos:

5.1. Si es tracta de sistemes d’aprofitament tèrmic mitjançant la instal·lació de captadors tèrmics, la bonificació serà del 50% i tindrà una vigència de 5 anys, posteriors a aquell en què es realitzi la instal·lació.

És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent, la qual formarà part de la memòria tècnica justificativa que haurà de contenir la informació mínima establerta en l’annex III.

5.2. Quan es tracti de sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant la instal·lació de captadors fotovoltaics, la bonificació tindrà una vigència de 5 anys, posteriors a aquell en què es realitzi la instal·lació i estarà regulada en els següents casos:

a) En el cas d’habitatges unifamiliars, la bonificació serà del 50%, i s’aplicarà sempre que la instal·lació solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica per a autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge on estigui instal·lada. La documentació justificativa que caldrà adjuntar serà les factures energètiques de l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. En cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals.

b) En el cas d’habitatges plurifamiliars que facin una instal·lació fotovoltaica per subministrar energia per als serveis comuns, la bonificació serà del 5% per a tots els habitatges vinculats, sempre que la instal·lació solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30 % de la despesa energètica dels serveis comuns. La documentació justificativa que caldrà adjuntar serà les factures energètiques de l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. En cas que els habitatges siguin nous, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals i que la producció elèctrica no es destini a l’escalfament d’ACS de l’edifici.

c) En el cas de naus industrials, equipaments i polígons, quan la producció elèctrica per a autoconsum s’apliqui als usos comuns (i hi hagi una escomesa segregada) tots els propietaris podrien obtenir una bonificació de fins al 5 % del seu IBI durant 5 anys sempre que la instal·lació solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30 % de la despesa energètica dels serveis comuns.

Modificació a l’OF núm. 13 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Afegir a l’article 7, Beneficis fiscals de concessió potestativa, el punt

4. Per aspectes mediambientals.

La quota de l’impost aplicada a la part corresponent al sobrecost dels elements constructius en construccions, instal·lacions o obres que incorporin mesures innovadores i potestatives de construcció sostenible, es reduirà per aplicació del coeficient del 95%, pel seu especial interès en concórrer a una circumstància d’interès general com és la protecció del medi ambient amb sistemes actius d’aprofitament de l’energia solar (prenent com a base imposable el cost de la instal·lació addicional).

Modificació a l’OF núm. 9

A l’article 6, Quota tributària, epígraf 5, Altres llicències, afegir-hi:

12. Obres destinades exclusivament a la instal·lació en edificacions existents d’elements de construcció sostenible basats en sistemes actius d’aprofitament d’energies renovables i/o sistemes per a l’estalvi d’aigua, i que siguin de caràcter potestatiu. 0,80€

MOCIÓ NO APROVADA amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, els vots en contra dels grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i l’abstenció del grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès.

16. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, per permetre la designació de membres suplents a tots els òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament, excepte el plenari municipal.

ACORDS:

Primer.- Instar el govern municipal a modificar amb la major celeritat els reglaments i d’altres normatives de règim intern dels diferents Consells, Patronats, comissions i d’altres òrgans d’aquest ajuntament que no preveuen la designació de suplents per part dels grups polítics, entitats, clubs o associacions que en formen part per permetre aquesta designació.

Segon.- Exceptuar d’aquest acord, per les seves especials característiques, el Plenari municipal.

Tercer.- Comunicar a totes les entitats afectades aquesta modificació. Amb especial urgència a les representades als Consells de Poble, per tal que si volen puguin fer efectiva la representació pel proper plenari, abans de la constitució dels consells en aquest mandat.

MOCIÓ APROVADA per unanimitat dels grups municipals assistents (Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista).

17. Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, per declarar l'emergència climàtica al municipi i la presa de mesures urgents per a fer-hi front.

ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d’acord amb les evidències científiques abastament demostrades, declara a la ciutadania que ens trobem en una situació d’emergència climàtica i ambiental global, sense precedents en la història de la humanitat i que, d’acord amb aquest diagnòstic, reduir les emissions d’efectes hivernacle per evitar que la temperatura global s’elevi per damunt d’1,5ºC ha de ser una prioritat immediata en el període d’aquesta legislatura, per a les Franqueses, per al país i per a la humanitat.

Segon.- Atenent a la responsabilitat de la nostra institució en la protecció de la ciutadania, aquesta declaració no es pot quedar en paraules, sinó que ha d’anar acompanyada de compromisos polítics reals i vinculants, actualitzant i integrant totes les polítiques, fent revisions públiques anuals i les actualitzacions que se’n derivin del Pactes d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima, a la llum de les darreres evidències, amb la consegüent assignació de recursos.

Tercer.- Revisar les polítiques i projectes contradictoris amb aquesta emergència climàtica i ambiental, i tendir a substituir-los per projectes que estimulin la resiliència de la ciutadania i la ciutat enfront dels reptes que se’ns plantegen.

Quart.- La justícia social i la democràcia han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s’apliquin, i per això creiem necessari crear un consell per l’emergència climàtica (format per experts en salut, medi ambient, mobilitat, educació i energia, i col·lectius implicats en el sector ambiental de caràcter consultiu del municipi, etc.) com a mecanisme de participació, proposta i control, amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades i per abordar les qüestions socials i els conflictes d’interessos atenent a les necessitats i drets de tota la població, especialment dels sectors socials més vulnerables, per formar part activa de la solució mitjançant la democratització dels sistemes energètics, alimentaris, de transport, etc. En aquests processos s’ha de garantir la igualtat i la perspectiva de gènere en la presa de decisions.

Cinquè.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès traslladarà aquesta resolució a la resta de municipis del Vallès Oriental, a la Diputació de Barcelona, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol, així com a aquelles plataformes i federacions de municipis d’àmbits internacional en què participa, amb la finalitat de promoure sinergies i cooperació mútua entre institucions i amb la ciutadania, conscient que l’objectiu no podrà ser assolit si no és fruit d’un canvi de polítiques a nivell local, nacional i internacional.

MOCIÓ APROVADA per unanimitat dels grups municipals assistents (Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista).

18. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

Per això, el Grup Municipal Socialista presentem els acords següents per a la seva aprovació en aquest Ple:

Primer.- Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.

Segon.- Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a  la problemàtica de la pobresa energètica.

Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.

Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.

Cinquè.- Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i com marca la llei.

Sisè.- Exigir la condemnació del deute de les famílies en situació de vulnerabilitat i les administracions locals o altres hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.

Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les associacions veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al nostre municipi.

MOCIÓ APROVADA amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i l’abstenció del grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès.

19. Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de setembre de 2019, perquè doni el nom de Passeig del Primer d'Octubre al passeig central de la carretera de Ribes.

ACORD:

Únic.- Donar el nom de “Passeig del Primer d’Octubre” al passeig central de la Carretera de Ribes, dit popularment “la Rambla”, concretament el tram que va de la plaça Gaudí fins a la rotonda abans de la plaça de l’Ajuntament, com a homenatge als veïns i veïnes de les Franqueses que es van esforçar per preservar els drets individuals i col·lectius i que van fer possible el referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

MOCIÓ APROVADA amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i els vots en contra dels grups municipals Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès.

Arxivat a: Ajuntament
Ple 27 de setembre 2019
Darrera actualització d’aquest contingut: 27/02/2020 a les 11:50h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)