Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del 25 de juliol de 2019

26/07/2019

Relació d'acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 25 de juliol, a les Franqueses del Vallès

A) Activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-976 a 2019-1818 corresponents al període comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2019.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/17 a JGL/2019/29 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 4 d'abril i 30 de maig de 2019.

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1965, de data 12 de juliol, en què es resol designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió de seguiment de SOREA.

5. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1966, de data 12 de juliol, en què es resol delegar la presidència i designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió del Nomenclàtor.

6. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1967, de data 12 de juliol, en què es resol delegar la presidència i designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió Especial de Comptes.

7. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1968, de data 12 de juliol, en què es resol delegar la presidència i designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió Informativa d'assumptes de Ple.

8. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-1969, de data 12 de juliol, en què es resol delegar la presidència i designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Junta de Portaveus

9. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2019 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

10. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de març de 2019 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

11. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2019, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

12. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2019 de l'ajuntament i patronats municipals.

13. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2019-1228 de data 26 d'abril, en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost general de la Corporació corresponent a l'exercici 2018.

14. Donar compte del Decret número 2019-1901 de data 4 de juliol, en què es resol interposar recurs de cassació contra Urbaser, SA i Societat Española de Construcciones Eléctricas, SA envers la sentència número 497/2019.

B) Part resolutiva

15. Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2020.

Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2020:

  • Bellavista 22 de maig i 3 de juliol
  • Marata 22 de maig i 25 de juliol
  • Corró d’Amunt 22 de maig i 1 d'agost
  • Llerona 22 de maig i 8 de setembre
  • Corró d’Avall 22 de maig i 18 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIONS

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / CsLF

EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: -

16. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès, en el redactat dels dos preceptes que es diran a continuació:

L’article 35.2.d), on diu:

“d) Podrà manifestar el parer de la corporació envers qualsevol tema. De l’expressat parer se’n donarà compte al Ple, amb el detall de la votació posat de manifest en la junta i sense debat. De les mocions que hagin estat aprovades per la Junta de Portaveus, els grups municipals que ho desitgin podran justificar el sentit del seu vot.”

ha de dir:

“d) Podrà manifestar el parer de la corporació envers qualsevol tema. De l’expressat parer se’n donarà compte al Ple, amb el detall de la votació posat de manifest en la junta i sense debat. De les mocions que hagin estat sotmeses a debat i votació per la Junta de Portaveus, els grups municipals que ho desitgin podran intervenir, exclusivament, per justificar el sentit del seu vot.”

I l’article 49.2, on diu:

“2. Les propostes dels grups municipals quedaran exemptes del tràmit de dictamen de la comissió informativa, i es passaran directament al debat i l’aprovació de la Junta de Portaveus. Del resultat d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. De les propostes que hagin estat aprovades, els grups municipals que ho desitgin podran justificar el sentit del seu vot.”

ha de dir:

“2. Les propostes dels grups municipals quedaran exemptes del tràmit de dictamen de la comissió informativa, i es passaran directament al debat i l’aprovació de la Junta de Portaveus. Del resultat d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. De les propostes que hagin estat sotmeses a debat i votació, els grups municipals que ho desitgin podran intervenir, exclusivament, per justificar el sentit del seu vot.”

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè dit expedient pugui ser examinat i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

Tercer.- ADVERTIR que, al tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap recurs.”

VOTACIONS

APROVAT PER UNANIMITAT

17. Proposta d’aprovació dels Inventaris de l’Ajuntament i Patronats municipals a data 31 de desembre de 2018.

PRIMER.- Aprovar l'Inventari de béns a data 31 de desembre de 2018 corresponent a les entitats que es relacionen a continuació i el resum del qual detallat en els annexes és el següent:

 

Valor

Valor amortitzable

Valor no amortitzable

Amortització acumulada

Valor net

Ajuntament

80.567.121,70

42.603.554,48

37.963.567,23

16.842.148,20

63.724.973,53

P.Cultura

23.210.749,69

15.788.115,12

7.422.252,57

3.915.839,21

19.294.910,48

P.Esports

15.054.261,89

11.325.980,96

3.728.274,93

3.366.286,91

11.687.974,98

SEGON.- Remetre còpia íntegra de l’Inventari de béns a data 31 de desembre de 2018 al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIONS

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

18. Proposta d'aprovació de l'increment del 0,25% de les retribucions del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb efectes 1 de juliol de 2019.

Primer.- Aprovar l’aplicació a tot el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a partir de la nòmina de juliol de 2019, l’increment del 0,25% de les retribucions vigents, amb efectes de l’1 de juliol de 2019.

Segon.- Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de Transparència i seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

VOTACIONS

A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: SAL-CUP-AMUNT

19. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit número 002/PLE en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.002/PLE, en la modalitat de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit, finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:

 

 

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de Crèdit

Crèdits finals

 

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

01

9121

10001

Retribucions càrrecs electes

220.000,00

32.500,00

252.500,00

01

9121

16000

Seguretat social

124.000,00

10.500,00

134.500,00

01

9121

48003

Aportacions als grups municipals

31.500,00

3.600,00

35.100,00

01

9121

22601

Despeses diverses processos electorals

2.500,00

2.250,00

4.750,00

 

 

 

TOTAL

378.000,00

48.850,00

426.850,00

 

Crèdits extraordinaris

 

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits finals

 

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

11

3421

60000

Remodelació zona esportiva Corró d’Amunt

0,00

82.317,21

82.317,21

TOTAL

0,00

82.317,21

82.317,21

 

Estat d’ingressos

Aplicació: econòmica

 

Descripció

 

Euros

 

 

 

 

2019

 

01

 

87000

 

Romanent de tresoreria per despeses generals

 

131.167,21

 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

131.167,21

 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

VOTACIONS

A FAVOR: JxLF / PSC-CP

EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIÓ: CsLFV

Arxivat a: Ajuntament
Ple 25 de juliol de 2019
Darrera actualització d’aquest contingut: 09/04/2021 a les 13:15h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)