Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de Ple del mes de febrer del 2019

01/03/2019

Relació d'acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 28 de febrer, a les Franqueses del Vallès

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2019-1 a 2019-340 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2019

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/1 a JGL/2019/6 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 10, 17, 24 i 31 de gener de 2019

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al quart trimestre de 2018 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera

5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de desembre de 2018 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2018, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2018 de l'ajuntament i patronats municipals

8. Proposta de concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès

ACORDS:
Primer. ESTIMAR la sol·licitud presentada i, en conseqüència, CONCEDIR la bonificació prevista a l’article 7.1 de l’Ordenança Fiscal 13, per a obres que tenen per finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès, corresponent a l’exp. 6842/2018.
Segon.- DONAR COMPTE d’aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Tercer.- NOTIFICAR la liquidació, un cop aplicada la bonificació concedida, als interessats en l’expedient.

APROVAT:
A favor: PDeCAT-Demòcrates / ILFC-E / PSC-CP / PP / CpF
En contra: -
Abstenció: ERC-AM

9. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable

ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès per a l’adaptació a la legislació urbanística en relació amb l’ús del sòl no urbanitzable, al terme municipal de les Franqueses del Vallès,
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per llurs competències sectorials.
Quart.- CONCEDIR AUDIÈNCIA als ajuntaments de Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga, l’Ametlla del Vallès i Canovelles, de conformitat amb el que preveu l’article 85.7 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

APROVAT:
A favor: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / PP
En contra: -
Abstenció: ILFC-E / ERC-AM / CpF

10. Moció que presenten els grups municipals PDeCAT-Demòcrates i Socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per avaluar la conveniència de la implantació i foment d'instal·lacions fotovoltaiques al municipi

Primer.- Estudiar mesures d'assessorament, per donar visibilitat, a les alternatives existents pels ciutadans, en l'àmbit d'instal·lacions de generació d'energies alternatives.
Segon.- L’Ajuntament, quan aprovi les modificacions de les ordenances fiscals, estudiarà les possibles bonificacions en les taxes en les llicències d'obres menors per la instal·lació de sistemes fotovoltaiques, que presentin un detall de la tipificació de la instal·lació a realitzar, i que generin una reducció de la contaminació.
Tercer.- Incloure a els ordenances la definició de la energia "fotovoltaica" com un sistema alternatiu per la generació de la contribució renovable mínima d'ACS en noves promocions (Aigua Calenta Sanitària).
Quart.- Fer extensius aquests acords a tota la ciutadania mitjançant els òrgans de comunicació habituals (butlletí municipal, web, etc).

Moció aprovada per unanimitat dels grups municipals assistents (PDeCAT-Demòcrates, Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per Les Franqueses i Partit Popular de Catalunya)

11. Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per combatre l'ocupació il·legal d'habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones, béns i convivència social

PRIMERO. Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero.
SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia, generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a la Vicepresidenta del Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso y en el Senado. Así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Moció no aprovada amb el vot a favor del Partit Popular de Catalunya, els vots en contra d’Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, i l’abstenció de PDeCAT-Demòcrates.

12. Moció que presenta el grup municipal Socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per a garantir el servei de pediatria als centres d'atenció primària

1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi de totes les Regions Sanitàries sobre les necessitats de Pediatres a l’Atenció Primària.
2.- Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria als CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas, l’equitat territorial, convocant les places de Metges Interns Residents necessàries.
3.- Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a l’Atenció Primària.
4.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

Moció aprovada amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular de Catalunya, els vots en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions de PDeCAT-Demòcrates i Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa.

13. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de febrer de 2019, per demanar la recuperació per part del Plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local; en concret, la competència plenària per "l'aprovació de convenis i protocols amb altres ens locals o amb altres administracions públiques, llevat del supòsit de transferència de funcions o d'activitats a altres administracions públiques per mitjà de conveni"

Primer.- Instar al govern municipal a reconèixer que la justificació donada per portar a terme la delegació que va ser textualment: "a l'objecte de dotar d'una major eficàcia i celeritat en l'actuació municipal", és falsa per a la competència que ens ocupa. És falsa ja que la necessitat de celeritat només pot ser fruït d'una manca d'eficàcia al treball anterior previ a la signatura de qualsevol protocol o conveni, i l'eficàcia basada en el secretisme i en l'ocultació de les accions de l'administració no pot acceptada per una societat ni per un govern que defensi, com diu fer el nostre, els valors republicans.
Segon.- Instar al govern municipal a explicar a la resta de grups polítics de l'Ajuntament i a la ciutadania en general, els motius reals de la delegació d'aquesta competència plenària, un cop demostrada la poca veracitat del motiu esgrimit com a justificació inicial, i a que indiqui si el motiu és la voluntat d'aquest govern de buidar de contingut els plens municipals, i negar als grups municipals de l'oposició l'oportunitat d'argumentar i expressar les seves opinions en un debat obert i públic.
Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per a "l'aprovació de convenis i protocols amb altres ens locals o amb altres administracions públiques, llevat del supòsit de transferència de funcions o d'activitats a altres administracions públiques per mitjà de conveni", amb la inclusió del punt a l'ordre del dia del proper Ple municipal.

Moció no aprovada amb els vots a favor d’Imaginen Les Franqueses en Comú-Entesa i Esquerra Republicana de Catalunya, els vots en contra de PDeCAT-Demòcrates, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular de Catalunya.

Arxivat a: Ajuntament
Ple Municipal del mes de febrer
Darrera actualització d’aquest contingut: 22/05/2019 a les 14:44h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)