Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de Ple del 31 del mes de gener

01/02/2019

Relació d'acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 31 de gener, a les Franqueses del Vallès

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-3508 a 2018-3845 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2018

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2018/52 a JGL/2018/55 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 5, 13, 20 i 27 de desembre de 2018

4.Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès

Primer.- CREAR la Comissió del Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès, com a òrgan col·legiat de caràcter especial, integrada pels membres següents:
Presidència:
-L’alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas o regidor/a en qui delegui.
Vocals:
Els següents regidors/res de cada grup municipal, titular i suplent:
-PDeCAT-Demòcrates
oTitular: Ferran Jiménez Muñoz
oSuplent: Marina Ginestí Crusells
- Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa
oTitular: José Alexander Vega Sabugueiro
oSuplent: Èlia Montagud Blas
- Partit dels Socialistes de Catalunya
oTitular: Juan Antonio Corchado Ponce
oSuplent: José Antonio Aguilera Galera
- Esquerra Republicana de Catalunya
oTitular: Àngel Profitós Martí
oSuplent: Rosa Maria Cassà Vila
- Partit Popular de Catalunya
oTitular: Martha Esperanza Ilona Edel
- Convergència per Les Franqueses
oTitular: Francesc Torné Ventura
Secretari/a: la secretària general de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.
La Comissió del Nomenclàtor dictaminarà els acords que la Comissió Tècnica prèviament hagi adoptat, la qual estarà formada per un/a tècnic/a de via pública, un/a tècnic/a d’urbanisme, un/a tècnic/a municipal de l’arxiu i un/a tècnic/a de participació ciutadana.
A la Comissió del Nomenclàtor podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, altres persones membres de l’Ajuntament o no, a petició de la Presidència i en atenció al seu interès o coneixements específics sobre el tema puntual a tractar.
Segon.- Les funcions de la Comissió del Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès són, entre d’altres, les següents:
1.Assessorar en relació a les propostes de denominacions de vies, espais i equipaments públics.
2.Informar de les propostes de denominació de vies, espais i equipaments públics que es presentin per iniciativa municipal, entitats o persones interessades.
3.Recollir informació referent a vies, espais i equipaments públics sense denominació.
4.Recollir les propostes de noms per a vies, espais i equipaments públics del municipi.
5.Elaborar i mantenir un catàleg dels noms de les vies públiques, equipaments municipals i espais públics.
6.Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions.
7.Revisar de manera periòdica el nomenclàtor de vies, equipaments i espais públics del municipi.
8.Elaborar altres estudis i informes relacionats amb l’objecte d’aquest reglament.
9.Estudiar i proposar millores relatives a la tasca de la Comissió.
Tercer.- El règim de funcionament de la Comissió del Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès serà el següent:
La Comissió es reunirà, de forma ordinària, prèvia convocatòria de la Presidència, que es realitzarà amb una antelació mínima de 2 dies hàbils. Les reunions de la Comissió es faran a la Sala de la Junta de Govern Local de la Corporació i no tindran caràcter públic.
La Presidència pot convocar sessió extraordinària quan ho cregui convenient o quan ho sol·liciti una quarta part del nombre legal de membres de la Comissió.
La Comissió es constituirà vàlidament amb l’assistència, com a mínim, de la meitat més un dels seus membres, i amb la obligada presència de la Presidència i Secretaria o les persones que legalment les substitueixin.
Els membres de la Comissió prendran les decisions per consens. Quan no sigui possible se sotmetran a votació. En cas de votació, les decisions es prendran per majoria simple dels seus membres i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència. S’aplicarà el vot ponderat en les decisions sotmeses a votació.
De cada sessió s’estendrà acta pel Secretari/a, fent constar, com a mínim, el lloc de la reunió; la data; l’hora de començament i d’acabament; els membres assistents; el caràcter de la sessió; els assumptes tractats; els acords adoptats i el resultat dels vots emesos.
Quart.- S’ASSENYALA que la Comissió del Nomenclàtor es reunirà, com a mínim, un cop l’any, el tercer dijous de mes.
Cinquè.- PUBLICAR aquest acord al Tauler d’anuncis i e-Tauler, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar-ne difusió al Portal de Transparència de l’Ajuntament, a tots als efectes del seu general coneixement.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord als membres designats de la Comissió del Nomenclàtor i a l’Àrea de Règim Intern (Secretaria i Recursos Humans) i d’Hisenda de l’Ajuntament.

APROVAT PER UNANIMITAT

5.Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, el text de la qual figura com a document adjunt al present dictamen.
Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.
Tercer.- L’ACORD d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de 30 dies més amunt esmentat, no s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, l’Ordenança entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.

APROVAT:
A favor: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / PP
En contra: ILFC-E / ERC-AM
Abstenció: CpF

6.Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a l’exercici 2019

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la disposició addicional segona Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, punt 2, 2a) i 3, de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, pel qual es modifica el quadre de renda familiar de la tarifació social, s’actualitza el valor cadastral de l’habitatge i es determina el procediment de gestió de la bonificació. La redacció dels punts normatius modificats de la disposició addicional segona de l’Ordenança fiscal esmentada (ordenança general), que haurà de regir per a l’exercici 2019, queda com segueix:
Segona. Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica
2. El límit de les bonificacions en el pagament, que s’expressen en el quadre següent, podrà ser aplicat a aquells contribuents que, d’acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut els nivells de renda familiars iguals o inferiors als que s’expressen en l’esmentat quadre, en relació amb les persones residents en el seu habitatge:

Renda Familiar Anual

Membres unitat familiar Menor o igual a De a De a
Fins 2 14.342 De 14.343 a 15.935 De 15.936 a 17.529
Fins a 3 15.935 De 15.936 a 17.529 De 17.530 a 19.919
Fins a 4 17.529 De 17.530 a 19.919 De 19.920 a 21.911
Fins a 5 o més 19.919 De 19.920 a 21.911 De 21.912 a 24.102
Reducció 60% 40% 20%

 Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de la darrera declaració de la renda. En cas que no hagin presentat declaració de renda, s’haurà de presentar aquella documentació que la Corporació requereixi per tal de poder acreditar els ingressos.

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 102.000 eur.
3. Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda obtinguts del sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació del text relatiu als beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica dels Preus Públics per a la utilització de les instal·lacions esportives i activitats esportives municipals de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics, pel qual es modifica el quadre de renda familiar de la tarifació social, s’actualitza el valor cadastral de l’habitatge, es determina el procediment de gestió de la bonificació i es modifica el període de presentació de sol·licituds per a les activitats esportives als que s’aplica aquest benefici fiscal. La redacció dels punts normatius modificats de l’Ordenança fiscal esmentada (ordenança núm. 17), que haurà de regir per a l’exercici 2019, queda com segueix:
Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació amb les persones residents en l’habitatge del sol·licitant:

Renda Familiar Anual

Membres unitat familiar Menor o igual a De a De a
Fins 2 14.342 De 14.343 a 15.935 De 15.936 a 17.529
Fins a 3 15.935 De 15.936 a 17.529 De 17.530 a 19.919
Fins a 4 17.529 De 17.530 a 19.919 De 19.920 a 21.911
Fins a 5 o més 19.919 De 19.920 a 21.911 De 21.912 a 24.102
Reducció 60% 40% 20%

 


Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de la darrera declaració de la renda. En cas que no hagin presentat declaració de renda, s’haurà de presentar aquella documentació que la Corporació requereixi per tal de poder acreditar els ingressos.
Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 102.000 eur.
c) Els beneficiaris no poden ser majors de 18 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l'Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge.
El període de sol·licitud serà de dos mesos i serà aprovat per Resolució de la Presidència del Patronat Municipal d’Esports, els percentatges de bonificació seran d’aplicació amb efectes de primer de gener de cada any.
Aquestes bonificacions seran aplicables fins el primer trimestre de l’any següent en el cas de quotes trimestrals, i fins el mes de març en les quotes mensuals.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Cinquè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

APROVAT PER UNANIMITAT

7.Proposta d’aprovació de la modificació de les condicions financeres de l’operació de crèdit a llarg termini per al finançament de les inversions previstes en els pressupostos generals de la corporació per a l’exercici 2018

Primer.- MODIFICAR les condicions financeres de l’operació a llarg termini formalitzada per aquest Ajuntament amb l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA per un import de 4.025.000 €, per finançar les despeses d’inversió previstes en els Pressupostos Generals de la Corporació per al 2018, amb les condicions i estructura financera que tot seguit es detalla,
- Termini: 11 anys (10 amortització i un de carència)
- Tipus interès variable: Euríbor 90 dies + 52 pb
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Tercer.- AUTORITZAR a l’Alcalde per a formalitzar i firmar tota la documentació escaient fins a la formalització definitiva de la modificació financera proposada.

APROVAT
A favor: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP
En contra: ILFC-E / ERC-AM
Abstencions: PP/ CpF

8.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l'exercici econòmic 2019

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici econòmic 2019, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum del pressupost consolidat capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES 21.164.898,00 €
A.1. OPERACIONS CORRENTS 18.408.338,00 €
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 6.948.729,00 €
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 9.916.751,00 €
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 249.257,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 1.282.601,00 €
CAPÍTOL 5: Fons contingència imprevistos 11.000,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 2.767.560,00 €
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 2.497.560,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 270.000,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES 1.833.000,00 €
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 €
CAPÍTOL 9: Passius Financers 1.833.000,00 €
TOTAL: 23.008.898,00 €
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES 21.453.898,00 €
A.1. OPERACIONS CORRENTS 20.816.892,00 €
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 9.179.000,00 €
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 430.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 5.279.147,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 5.375.875,00 €
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 552.870,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 637.006,00 €
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals 0,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 637.006,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES 1.555.000,00 €
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 €
CAPÍTOL 9: Passius Financers 1.555.000,00 €
 TOTAL:  23.008.898,00 €

 SEGON. Aprovar inicialment la Plantilla de Personal i la Relació de llocs de treball de l’ajuntament i del Patronats Municipals

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per el 2019, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

APROVAT
A favor: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / PP
En contra: ILFC-E / ERC-AM
Abstencions: CpF

9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per instar al govern de les Franqueses a millorar la informació que els semàfors del municipi vinculats al sistema foto-vermell faciliten als conductors de vehicles

Primer.- Instar al govern municipal portar a terme, prèvia conformitat tècnica i legal dels funcionaris competents, les següents modificacions als semàfors de les Franqueses del Vallès vinculats al sistema foto vermell de sancions:
a) Semàfor de la Carretera de Ribes amb la Carretera de Cànoves: aquest grup de semàfors funcionen en base a una seqüència temporal que es repeteix. Dotar als quatre semàfors d'un rellotge informatiu, similar al que ja existeix per als vianants, que indiqui als conductors els segons de llum verda que resten en cada fase. D'aquesta manera, la durada de la fase de color ambre deixarà de ser objecte de controvèrsia, ja que els conductors seran plenament conscients del temps de pas sense risc de sanció que resti a cada moment.
b) Semàfors de la rotonda de Can Mònic. En aquests semàfors el passi de llum verda o ambre intermitent a ambre fix i vermell es degut a l'activació per part dels peatons del mecanisme que indica que volen travessar la ronda. Dotar als dos semàfors d'un rellotge que, en activar-se el mecanisme, indiqui també els segons restants de la fase de pas per a vehicles, amb la mateixa finalitat que al semàfor anterior.
c) Semàfor de Llerona. En aquest cas, el passi a ambre fix i vermell es produeix quan els vehicles circulen per un control anterior ubicat a la mateixa via, a una velocitat superior a l'autoritzada, de 50 km per hora. Per això es proposa la ubicació, una mica abans d'aquest mecanisme de control, de panells informatius (tipus careta somrient, per exemple) que indiquin als conductors la velocitat a la que circulen. També un rellotge que, en activar-se el semàfor, indiqui els segons restants pel seu passi a ambre fix i vermell.
Segon.- Posar aquesta moció en coneixement de la ciutadania del municipi pels mitjans habituals.

Moció no aprovada amb els vots a favor de Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència per Les Franqueses, els vots en contra de PDeCAT-Demòcrates i Partit dels Socialistes de Catalunya, i l’abstenció del Partit Popular de Catalunya.

10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per demanar la recuperació per part del Plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local; en concret, la competència plenària per a "la concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost"

Primer.- Instar al govern municipal a reconèixer que la justificació donada per portar a terme la delegació la competència que ens ocupa que va ser textualment: "a l'objecte de dotar d'una major eficàcia i celeritat en l'actuació municipal", és falsa per a la competència que ens ocupa. Molt malament anirem si el govern ha de demanar contra rellotge un préstec o finançament extern per un import tan elevat. Cal recordar que la legislació només preveu la competència del ple municipal quan l'endeutament és elevat en relació al pressupost municipal per donar al fet la transcendència que mereix.
Segon.- Instar al govern municipal a explicar a la resta de grups polítics de l'Ajuntament i a la ciutadania en general, els motius reals de la delegació d'aquesta competència plenària, un cop demostrada la poca veracitat del motiu esgrimit com a justificació inicial, i a que indiqui si el motiu és la voluntat d'aquest govern de buidar de contingut els plens municipals, i negar als grups municipals de l'oposició l'oportunitat d'argumentar i expressar les seves opinions en un debat obert i públic.
Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per a "la concertació d'operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost", amb la inclusió del punt a l'ordre del dia del proper Ple municipal.

Moció no aprovada amb els vots a favor de Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència per Les Franqueses, els vots en contra de PDeCAT-Demòcrates i Partit dels Socialistes de Catalunya, i l’abstenció del Partit Popular de Catalunya.

11.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2018, per demanar l'estudi de la implantació d'ajudes per al foment de la producció d'energia elèctrica fotovoltaica al municipi

Primer.- Encarregar un estudi sobre el potencial de l’energia solar per autoconsum elèctric al municipi de les Franqueses del Vallès.
Segon.- Estudiar mesures d’assessorament, bonificacions fiscals i línies d’ajuts econòmics per a aquelles persones i col·lectius (comunitats de veïnes, etc.) que vulguin instal·lar estacions fotovoltaiques per autoconsum al municipi.
Tercer.- Fer públic aquests acords, mitjançant els òrgans de comunicació habituals (web, butlletí municipal, etc.).

Moció no aprovada amb els vots a favor de Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per Les Franqueses i Partit Popular de Catalunya, i els vots en contra de PDeCAT-Demòcrates i Partit dels Socialistes de Catalunya.

12.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de gener de 2019, per demanar la no acceptació d'oliveres mil·lenàries al municipi

Primer.- La determinació del govern municipal de no adquirir ni acceptar en donació exemplars d’oliveres monumentals, centenàries i mil·lenàries, siguin procedents de les Terres de l’Ebre o de qualsevol altra indret de la regió mediterrània, en totes aquelles obres públiques que siguin responsabilitat d’aquest ajuntament, així com desaconsellar la seva plantació en obres públiques responsabilitat d’altres administracions.
Segon.- Fer públic aquest compromís, mitjançant els òrgans de comunicació habituals (web, butlletí municipal, etc.).
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Mancomunitat de la Taula del Sènia, als consells comarcals del Montsià, del Baix Ebre, de la Terra Alta i a l’Ajuntament d’Ulldecona.

Moció aprovada amb els vots a favor de PDeCAT-Demòcrates, Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència per Les Franqueses, i l’abstenció del Partit Popular de Catalunya.

 

Arxivat a: Ajuntament
Imatge de la sessió del ple del 31 de gener de 2019
Darrera actualització d’aquest contingut: 19/08/2019 a les 14:52h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)